Otázky pre každého člena NKZ BA

- s ohľadom na prehlásenie pastora Jána Šichulu a následných rozhodnutí členov zboru NKZ, uverejnených v prehlásení na webstránke zboru NKZ

Ak doteraz NKZ verilo, teda každý člen veril, že Boh existuje ako Trojica, na základe čoho bola táto viera založená?

A. Na základe Písem samotných?

B. Na základe odpísania tejto vierouky od iných?

C. Lebo to povedal pastor Šichula?

Ak to bolo na základe bodu A.
Prečo potom NKZ pristupuje k „biblickému skúmaniu“ toho, čomu zbor veril doteraz na základe autority Písem  - teda s plnou biblickou podporou. Čo je treba vlastne skúmať? Skúmali ste predtým azda zle? Ak ste predtým skúmali zle, prečo by ste si mali myslieť, že teraz budete skúmať dobre? Čo sa zmenilo? (Mal 3, 6; Hebr 13, 8)

Ak to bolo na základe B.
Ako môže ktorýkoľvek kresťan povedať, členmi NKZ počnúc, že NKZ je verný zbor, nasledujúci Krista podľa Písem?

Ak to bolo na základe C.
V čom je teda člen NKZ odlišný od napr. radového katolíka, kde tento sa riadi tým, čo povie farár, prípadne biskup?

Ak ktokoľvek na individuálnej úrovni čo len pripustí inú odpoveď ako je uvedená v bode A, nevyhnutne nasledujú otázky:

Na akom základe je postavená viera takéhoto človeka?
Môže sa tu hovoriť  o osobnej viere v Boha, ak takýto jednotlivec nevie biblicky zdôvodniť tú najzákladnejšiu vec o Božej existencii, ako Boh sám seba v Písmach zjavil, ale na základe autority človeka sa uchyľuje k veľmi (ne)bezpečnému výrazu  „biblické skúmanie“ a zrazu je pre neho táto otázka otvorená?
Kde bolo tvoje biblické skúmanie doteraz?
Ktorá ďalšia otázka Písem bude spochybnená a otvorená najbližšie?

 
Otázky na užší kruh členov NKZ, ktorí boli nejakým spôsobom zapojení do služby v zbore.

Nie je to tak, že si súhlasil s „biblickým skúmaním“ len na základe osobnej neochoty prijať dôsledky takéhoto pádu u J. Šichulu a namiesto zaujatia radikálneho biblického postoja, si v rámci neochoty prijať väčší diel služby, alebo zo strachu pred týmto podielom, či zo strachu pred pastorom, radšej zavrel oči a podieľaš sa tak na tejto ohavnosti? Ktorou pôdou z Evanjelia si?

Ako môžeš hovoriť o „biblickom skúmaní doktríny Trojjedinosti“, keď stránky vášho zboru obsahujú obrovské množstvo materiálu správneho biblického učenia o Trojici?
Pridávali ste ich tam „naslepo“? 
Boli tieto rozsiahle dokumenty zverejnené bez poriadneho biblického skúmania, alebo aspoň čiastočného prekontrolovania v Písmach? Akým spôsobom ste sa celkovo podieľali na službe Kristovi, ak to všetko išlo mimo vás?

Ak je tu odrazu problém. Ľudia, ktorí spomenuté materiály autorsky spracovali boli teda nesprávne veriaci?


Ak je odpoveď: „NIE, skúmali sme tieto otázky a prijali sme ich z presvedčenia.“ - potom vaše rozhodnutia ohľadom vzniknutej situácie takejto odpovedi plnohodnotne protirečia.

Ak je odpoveď: „ÁNO, zdieľali sme to tam, hlava-nehlava na slepo, verili sme pastorovi, nemali sme čas, starosti tohto sveta nám boli dôležitejšie, nechcelo sa nám atď.“ ste verní kresťania? Alebo je čas na hlboké pokánie a v prvom rade vyvodenie okamžitých dôsledkov voči tomu, kto zradil Pána Ježiša, a tak slepo ho nasleduješ?
Ak tvoja odpoveď sa snaží predlievať, špekulovať a obísť dané otázky, je to to isté, ako by si povedal ÁNO. Potom si ale polož zásadnú otázku.

„O čom je tvoja viera?“ Či ešte lepšie: „O kom?“ „Komu si uveril? (a či vôbec)

1 Kor 10, 13: “Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné.”

Výzva pre zbor NKZ ako celok:

 1. Vyzývam vás na prehodnotenie a odvolanie nezmyselného prehlásenia o „biblickom skúmaní doktríny Trojice“, okamžité zrušenie tohto rúhavého výmyslu a namiesto toho na vykonanie hlbokého pokánia.

2.Vyzývam vás na pokarhanie Jána Šichulu, vykonanie výzvy na jeho okamžité pokánie a odvolanie herézy ktorú verejne prehlásil. Ak tak nevykoná, musí byť okamžite odvolaný z úradu pastora a staršieho zboru. Boh nehľadí na osobu.

Gal 6, 1: „Bratia, keby aj bol človek zachvátený nejakým pokleskom, vy duchovní napravte takého v duchu krotkosti, a každý hľaď sám na seba, aby si aj ty nebol pokušený.“

Obráťte sa na koho chcete, John Wesley, Jean Calvin, Martin Luther, John Whitfield, Dave Hunt, Peter Masters, John Macarthur, Paul Washer, Martin Lloyd Jones a tak ďalej, a tak ďalej, všetci majú pre vás jediné slovo: heréza. Pozrite sa na ich ovocie a na svoje, a vy idete skúmať?!?


Ak pre vášho pastora už aj môže byť neskoro, počujte prosím túto moju výzvu aspoň vy ostatní. Nenechajte sa stiahnuť do záhuby slepým vodcom.

Jk 4, 7: Poddajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi, a utečie od vás.”

Poddajte sa Bohu, tomu skutočnému, a vyvoďte dôsledky voči tomu, kto zvádza, inak ponesiete následky. Teraz nie je čas na obzeranie sa dozadu a čo bolo a ako sme spolu toto a tamto.

Lk 9, 62: „Ale Ježiš mu povedal: Nikto položivší svoju ruku na pluh a ozerajúci sa nazpät nie je súci do kráľovstva Božieho.“

Takéto rozhodnutie je ťažké, viem. Ale iná možnosť pre vás nie je. Satan vám zaslepil oči, a medovou rečou o „biblickom skúmaní“ si vás pripravuje, aby vás zožral.

1Pt 5, 8: „Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“

Nemýľte sa, jemu cez rozum neprejdete, keď vás raz dostal tam, kde ste. Musíte urobiť rázne kroky a to hneď.

Mt 5, 30: „A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odtni ju a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.“

Mk 9, 47: „A keby ťa pohoršovalo tvoje oko, vylúp ho; lepšie ti je vojsť do kráľovstva Božieho jednookému, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla.“


Konajte, kým je čas!