15 otázok pre evolucionistov

Evolúcia: naturalistický pôvod života a jeho rozmanitosti


Autor: Don Batten

1.   Ako vznikol život? Evolucionista profesor Paul Davies priznal, "Nikto nevie, ako sa zmes neživých chemikálií sama spontánne zorganizovala do prvej žijúcej bunky." (1) Andrew Knoll, profesor biológie na Harvarde, povedal, "v skutočnosti nevieme, ako vznikol život na tejto planéte". (2)
Základná bunka potrebuje niekoľko stoviek proteínov. Aj keby každý jeden atóm vo vesmíre bol pokusom so všetkými správnymi aminokyselinami prítomnými pre každú možnú molekulárnu vibráciu v údajnom evolučnom veku vesmíru, ani jeden priemerne veľký funkčný proteín by nebol sformovaný. Tak ako vznikol život so stovkami proteínov len vďaka chémii bez inteligentného dizajnu?


2.  Ako vznikol DNA kód? Kód je sofistikovaný systém jazyka s písmenami a slovami, kde význam slova nesúvisí s chemickými vlastnosťami písmen- tak ako informácia na stránke nie je produkt chemických vlastností atramentu (alebo pixelov na obrazovke). Aký ďalší kódovací systém existuje bez inteligentného dizajnu? Ako povstal kódovací systém DNA bez jeho stvorenia?


3.  Ako mohli mutácie— náhodné chyby kopírovania (‘písmená’ DNA sa prehodili, vymazali alebo pridali, gény sa zduplikovali, chromozómy prehádzali, atď.)— vytvoriť obrovské objemy informácií v DNA živých organizmov? Ako mohli také chyby stvoriť 3 miliardy písmen DNA informácie potrebnej pre zmenu z mikróba na mikrobiológa? Existuje informácia pre tvorbu proteínov, ale takisto pre kontrolu ich používania— ako keď kuchárska kniha obsahuje tak ingrediencie ako aj pokyny ako a kedy ich použiť. Jedno bez druhého je nepoužiteľné. Mutácie sú známe pre ich deštruktívne efekty vrátane ľudských chorôb ako napríklad hemofília. Len zriedkakedy sú užitočné. Ale ako môže "premiešavanie" už existujúcej informácie DNA vytvoriť nové biochemikálne spojenie alebo nano-zariadenia s množstvom komponentov, spraviť evolúciu možnou?
Napríklad, ako mohol 32-dielny rotačný motor ako je ATP syntáza (ktorá produkuje pre vznik energie nevyhnutnú ATP pre všetok život) alebo roboty ako kinezín ("poštár", ktorý doručuje zásielky vnútri buniek) vôbec vzniknúť?


4.  Prečo je prirodzený výber
, princíp, ktorý je uznaný kreacionistami, vyučovaný ako ‘evolúcia’, ako keby vysvetľovala pôvod rozmanitosti života? Z definície je to selektívny proces (vyberajúci z už existujúcej informácie), čiže nie tvorivý proces. Môže vysvetľovať prežitie najsilnejších (prečo určité gény prospievajú stvoreniam v určitých prostrediach viac), ale nie príchod najsilnejších (odkiaľ sa gény a stvorenia v prvom rade vzali). Smrť jedincov, ktorí sa neprispôsobili prostrediu a prežitie tých, ktorí zapadli nevysvetľuje pôvod charakteristík, vďaka ktorým sa organizmus adaptoval na prostredie, napríklad, ako menšinové variácie zobákov piniek vysvetľujú pôvod zobákov alebo piniek? Ako prirodzený výber vysvetľuje evolúciu?


5.   Ako vznikli nové biochemikálne spojenia, ktoré zahŕňajú viacero enzýmov súvisle pracujúcich spolu? Každé spojenie a nano-zariadenie si vyžaduje niekoľko komponentov proteínov/enzýmov, aby mohli pracovať. Ako mohli šťastné náhody vytvoriť jeden z takýchto komponentov, nieto ešte 10, 20 alebo 30 naraz, často v nevyhnutne naprogramovanej postupnosti. Evolucionistický biochemik Franklin Harold napísal, "Musíme pripustiť, že v súčasnosti tu nie sú žiadne detailné záznamy darwinovskej evolúcie biochemikálneho alebo bunkového systému, len množstvo nádejechtivých špekulácii."(3)

6.  Živé organizmy vyzerajú, akoby boli dizajnované, tak ako evolucionisti môžu vedieť, že navrhnuté neboli? Richard Dawkins napísal, "Biológia je štúdium komplikovaných vecí, ktoré majú preukazujú, že boli zámerne dizajnované."(4) Francis Crick, spoluobjaviteľ dvojzávitnicovej štruktúry DNA, napísal, "Biológovia musia mať vždy na pamäti, že to, čo vidia, nebolo dizajnované, ale sa vyvinulo."(5)

Každý rozpoznáva dizajn v sklenenej váze, no evolucionisti odmietajú veriť, že kvety vo váze takisto museli byť dizajnované. Problém nie je v tom, že by nepoukazovali na dizajnéra, ale v tom, že preukazujú až príliš zložitý dizajn.

Problémom pre evolucionistov je to, že organizmy preukazujú príliš zložitý dizajn. Kto protestuje, keď archeológ povie, že hlinené nádoby poukazujú na ľudský dizajn? No keď niekto prizná dizajn v živočíchoch dizajnérovi, to nie je akceptovateľné. Prečo by veda mala byť definovaná naturalistickými príčinami radšej než logickými príčinami?

7.  Ako vznikol mnohobunkový život? Ako sa bunky adaptované individuálnemu prežívaniu ‘naučili’ spolupracovať a špecializovať sa (vrátane podstúpenia programovanej bunkovej smrti), aby vytvorili komplexné rastliny a zvieratá?

8.  Ako vzniklo pohlavie? Bezpohlavné rozmnožovanie produkuje dvojnásobne väčšiu reproduktívnu úspešnosť (‘vhodnosť’) z tých istých zdrojov ako sexuálna reprodukcia, tak ako mohla táto prevážiť nad bezpohlavnou a "vyhrať"? A ako mohli samotná fyzika a chémia vymyslieť doplnkové aparáty potrebné v tom istom čase (neinteligentné procesy nemôžu plánovať budúcu koordináciu samčích a samičích orgánov)?

Krab podkovový je jeden z tisícov dnes žijúcich organizmov, ktoré preukazujú len malé zmeny v porovnaní s fosíliami ‘z dávnych čias’. Za predpokladaných ‘200 miliónov’ rokov, kedy podkovový krab zostal nezmenený (žiadna evolúcia), sa mali prakticky všetky plazy, dinosaury, vtáky, cicavce a kvitnúce rastliny vyvinúť.

9.  Kde sú tie (očakávané) nespočetné milióny prechodných fosilií? Darwin zaznamenal tento problém, ktorý je stále tu. Evolučné stromy rodín v učebniciach sú založené na predstavivosti, nie fosílnych dôkazoch. Slávny harvardský paleontológ (a evolucionista), Stephen Jay Gould napísal, "Extrémna zriedkavosť prechodných foriem vo fosílnom zázname predstavuje obchodné tajomstvo paleontológie". (6) Ďalší experti na evolučné fosílie takisto priznávajú tento problém.

10.  Ako mohli ‘žijúce fosílie’ zostať nezmenené po domnelých stovkách miliónov rokov, ak evolúcia zmenila červíky na ľudí v tom istom časovom rozpätí? Profesor Gould napísal, "Zachovanie stability v rámci druhov musí byť považované za veľký evolučný problém." (7)

11.  Ako ‘slepá’ chémia vytvorila myseľ/ inteligenciu, význam, altruizmus a morálku? Ak sa všetko vyvinulo, a my sme si Boha vymysleli, v súlade s evolučným učením, aký zámer alebo význam má ľudský život? Mali by sa študenti učiť v školách nihilizmus (život je bezvýznamný)?

12.  Prečo sú tieto evolučné ‘bájky’ tolerované? Evolucionisti často používajú flexibilný príbeh na ‘vysvetlenie’ pozorovaní, ktoré evolúcii protirečia. Člen NAS(USA) dr. Philip Skell napísal, "Darwi-novské vysvetlenia sú často veľmi prispôsobivé: prirodzená selekcia robí ľudí egocentrickými a agre-sívnymi- keď ich nerobí altruistickými a mierumilovnými. Alebo prirodzená selekcia produkuje mužov- samcov, ktorí horlivo rozširujú svoje potomstvo- okrem toho, keď preferuje mužov, ktorí sú verní ochrancovia a poskytujú pre svoju rodinu. Keď je výklad príliš ohybný, že môže vysvetliť akékoľvek sprá-vanie, je ťažké experimentálne ho otestovať, ešte ťažšie ho použiť ako katalyzátor pre vedecký objav." (8)

13.  Kde sú vedecké prelomové objavy, ktoré tu mali byť vďaka evolúcii? Dr. Marc Kirschner, predseda oddelenia pre systémovú biológiu na Harvard Medical School poznamenal: "V skutočnosti za posledných 100 rokov takmer celá biológia pokročila nezávisle od evolúcie, okrem evolučnej biológie samotnej. Molekulárna biológia, biochémia, fyziológia vôbec nevzali evolúciu do úvahy." (9) Dr. Skell napísal, "Je to naša vedomosť, ako tieto organizmy vlastne pracujú, nie špekulácie o tom, ako mohli povstať pred miliónmi rokov, ktorá je podstatná pre doktorov, veterinárov, farmárov ... ." (10) Evolúcia v skutočnosti brzdí medicínsky pokrok. (11) Prečo potom školy a univerzity tak dogmaticky vyučujú evolúciu, okrádajúc o čas experimentálnu biológiu, ktorá tak osoží ľudstvu?

14.  Veda zahŕňa experimentovanie k zisteniu, ako veci fungujú; ako pracujú. Prečo je evolúcia, teória o histórii učená, ako keby to bola veda operatívna? Nemôžeš konať experimenty alebo pozorovať niečo, čo sa udialo, v minulosti. Opýtaný, či bola evolúcia pozorovaná, Richard Dawkins odpovedal, "Evolúcia bola pozorovaná. Len nebola pozorovaná keď prebieha." (12)

15.  Prečo je fundamentálna náboženská idea, dogmatický systém presvedčení, ktorý zlyháva vo vysvetlení dôkazov, učený na vedeckých predmetoch? Karl Popper, známy vedecký filozof povedal, "Darwinizmus nie je testovateľná vedecká teória, ale metafyzický [náboženský] výskumný program ..." (13) Michael Ruse, evolucionistický filozof priznal, "Evolúcia je náboženstvo. Bol to pravdivý fakt v začiatkoch evolúcie, a je to pravda dodnes." (14) Ak "sa nemá náboženstvo vyučovať v rámci vedeckých predmetov", prečo sa potom evolúcia vyučuje?

 

 1. Davies, Paul, Australian Centre for Astrobiology, Sydney, New Scientist 179(2403):32, 2003.
 2. Knoll, Andrew H., PBS Nova interview, How Did Life Begin? July 1, 2004.
 3. Harold, Franklin M. (Prof. Emeritus Biochemistry, Colorado State University) The way of the cell: molecules, organisms and the order of life, Oxford University Press, New York, 2001, p. 205. 
 4. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, p. 1, 1986.
 5. Crick, F., What mad pursuit: a Personal View of Scientific Discovery, Sloan Foundation Science, London, 1988, p. 138.
 6. Gould, Stephen Jay, Evolution’s erratic pace, Natural History 86(5):14, May 1977.
 7. Gould, S.J. and Eldredge, N., Punctuated equilibrium comes of age. Nature 366:223–224, 1993.
 8. Skell, P.S., Why Do We Invoke Darwin? Evolutionary theory contributes little to experimental biology, The Scientist 19(16):10, 2005.
 9. As quoted in the Boston Globe, 23 October 2005.
 10. Skell, P.S., The Dangers Of Overselling Evolution; Focusing on Darwin and his theory doesn’t further scientific progress, Forbes magazine, 23 Feb 2009; http://www.forbes.com/2009/02/23/evolution-creation-debate-biology-opinions-contributors_darwin.html.
 11. E.g. Krehbel, M., Railroad wants monkey off its back, Creation 16(4):20–22, 1994; creation.com/monkey_back.
 12. pbs.org/now/printable/transcript349_full_print.html>, 3 December, 2004.
 13. Popper, K., Unended Quest, Fontana, Collins, Glasgow, p. 151, 1976.
 14. Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7 May 13, 2000.

Zdroj:
https://creation.com/15-questions-for-evolutionists

http://www.pressofatlanticcity.com/news/wetlands-institute-spring-shorebird-horseshoe-crab-fest-lures-families/article_52758162-fcfd-11e4-8f30-df2f05150b0e.html

https://www.redcandy.co.uk/lsa-flower-colour-bud-vase-heather