Čo je to evanjelium?

Rim 1,16 
Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie, každému veriacemu...

Evanjelium je dobrá správa, je to dobrá správa od Boha, stratenému človeku, ktorý sa od Boha odvrátil. Je to správa, že je tu cesta, že je tu šanca, ako opäť prísť k Bohu tak, aby to sám Boh mohol prijať a uznať každého, kto prijme túto správu za svoje dieťa. 

Je to jeden jediný spôsob, ako k Bohu prísť, ako sa s ním radovať v Jeho kráľovstve  naveky.

Existujú– žiaľ– ale dva evanjeliá. Nemyslím ako spisy, tie sú štyri, podľa autorov, ktorí ich zapísali. Existujú ale dva druhy evanjelia. Pravé evanjelium a falošné evanjelium.

Pravé evanjelium

Pravé evanjelium je evanjelium milosti.

Je dané úplne skazenému človeku z milosti, sám človek Boha nehľadá, (Žalm 14, 2-3 a Rim 3, 10-18), je mŕtvy vo svojich hriechoch a mŕtvy človek sám seba nemôže oživiť. Preto je evanjelium dané z milosti, nie z podlžnosti. (Rim 6, 11; Ef 2, 1-5; Kol 2, 13) Evanjelium milosti hovorí, že človek si nemôže spásu ani odpracovať, ani zaslúžiť, ani nijako inak vlastnou snahou získať. Človek môže spásu jedine dostať, ako dar z milosti. (Ef 2, 8-9; Rim 3, 20; Rim 11, 6; Gal 2, 16; Tit 3, 5)

Prečo ale potrebujem spásu? 

Lebo chceš žiť. Pozri na verše vyššie. K tomu pochop, že Boh nenávidí hriech. My sme hriešnici a hriech milujeme. Hriech nám spôsobuje potešenie a my chceme byť potešení. Poznáš príslovie „zakázané ovocie najlepšie chutí?“

Tak to s nami je. Hriech je vzburou voči Bohu. Lenže my milujeme hriech a tým pádom nenávidíme Boha. Sme vzbúrenci a búrime sa naozaj ako to len ide! Mnohí ľudia povedia, že veria v Boha, ale v skutočnosti veria len v akúsi napodobeninu Boha, ktorú im buď predostrelo náboženstvo, alebo si ho sami vytvorili vo svojich myšlienkach. Hriech je neprekonateľnou bariérou medzi skutočným dokonalým Bohom a padlým človekom. No je to ešte horšie. Hriech je porušením večného Božieho zákona. No ja, ty, každý z nás sme veční? NIE. Sme dočasní. Máme počiatok – narodili sme sa, a raz budeme mať aj koniec. Zomrieme. A budeme súdení.

Heb 9, 27

„A jako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd.“ *
A budeme odsúdení. Pretože každý jeden hriech je porušením večného zákona, podľa spravodlivosti každý jeden hriech musí byť potrestaný – a to večným trestom.
Už jeden jediný hriech postačí, aby sme boli spravodlivo odsúdení!

Jak 2, 10-11
„Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš!, povedal aj: Nezabiješ! A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon.“

Aby sa niekto teraz sám seba nesnažil ospravedlniť, tento verš kľudne môže voľne pokračovať ďalej – keď nezabíjaš, KLAMEŠ. Keď hovoríš, že neklameš, zas len KLAMEŠ. Ale ak to chceš nasilu tvrdiť, je tu iná otázka. Bol si vždy poslušný rodičom?

Ex 20, 12
„Cti svojho otca a svoju mať ...“ *

Každý z nás je vinný z porušenia večného zákona a musí byť potrestaný večným trestom. Trestu sa nedá ujsť. Boh je spravodlivý a má totálnu vedomosť o všetkom, Jemu nič neunikne. Tu nejde o to, aké sú Božie emócie, či Mu je, alebo Mu nie je ľúto hriešnika na súde. Či si sa snažil, alebo ti to bolo jedno. Tu ide o spravodlivosť. Dokonalú spravodlivosť. Dokonalá spravodlivosť neuhne ani o tisícinu milimetra, spravodlivý sudca musí potrestať každý jeden hriech. Či je v tvojich, jeho, jej očiach hriech malý, na tom nezáleží. Záleží na Sudcovi. A On je spravodlivý. Každý hriech nenávidí rovnako. Nesnaž sa tu porovnávať svoje pokrivené myslenie,  že veď ukradnúť lízatko, je predsa menej ako rozkradnúť štátny podnik. V tvojich očiach možno. Ale nie v Jeho!

Ex 20, 15
„Neukradneš.“ *

Neukradneš! A ďalej?

Ďalej nič. NEUKRADNEŠ! Nie, ak ukradneš niečo menšie, to je dobre. Nie, nie je. Ty to môžeš zľahčovať. Ale nezmení sa tým nič. Krádež je krádež. Už vidíš, aké je to vážne? Pravda je nepríjemná!

Nemôžeš si to odpracovať– si dočasný! Ako zaplatíš večný dlh? Dobehneš úsečkou priamku? Dobehneš viacerými úsečkami priamku? Nech by si mal koľkokoľvek úsečiek za ten svoj krátky život, predsa ti nebudú stačiť ani na tú jedinú priamku… A to zďaleka nedlhuješ len za jeden hriech.

Nemáš žiadnu nádej. Nepomôže ti ľútosť, lebo hriech ostáva. To je len ďalšia lož náboženstva s falošným evanjeliom.

Rim 6, 23
„Lebo odplatou za hriech je smrť ...“ *

Za hriech je cena najvyššia. Život. Nemáš najmenšiu nádej. Ak sa Boh nad Tebou nezmiluje. Je len jediná šanca. Odpustenie. Ale odpustenie sa môže udiať len po zaplatení plnej výšky dlhu.  Musí tu byť niekto, kto to môže zaplatiť. Niekto, kto môže dať Sudcovi kauciu, aby si mohol byť ty voľný. Musí zaplatiť vlastnou bezhriešnou krvou, inak ti odpustené nebude.

Hebr 9, 22

„ ... a bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie.“ *

Lenže kto to môže urobiť? Už si uvidel vyššie, že ani jeden človek to urobiť nemôže. Pretože každý je vinný a lieta v rovnakých problémoch ako ty sám. Navyše, každý je rovnako, dočasný, konečný a obmedzený vo všetkom ako ty. Obeta iného človeka nepomôže.

Ale čo ak sa obetuje niekto, kto nikdy nezhrešil? - aj tak ti to nepomôže!

Rim 10, 5
„Lebo Mojžiš píše o spravodlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť.“ *

Keby človek aj naplnil zákon do bodky, stále to stačí len pre neho samotného. Ostatní máme jednoducho smolu.

Ale čo ak sa obetuje niekto, kto nikdy nezhrešil a je nekonečný, všemohúci a večný? Čo ak sa obetuje Boh?

To by nebolo spravodlivé!!!

Bohu sa ľahko nehreší, keď je Bohom! On je Všemohúci, tomu je hej! Presne tak! Asi takto nejako by takúto obetu, takúto kauciu spochybnil na súde Satan. Ten kto sa obetuje musí byť zároveň aj človekom!

Jn 5, 27:
„A dal mu právo moc konať i súd, pretože je Synom človeka.“ *

Práve preto sa musel obetovať, Všemohúci Boh v ľudskom tele, Ježiš Kristus, ten spravodlivý „aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život.“ (Jn 3,15) *

Toto je evanjelium milosti!

Jn 3, 16
„Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“*

Takže tak? To je všetko? Mám iba uveriť?

Áno!

Jn 6, 47
„Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život.“ *

Jn 6, 40
„Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.“*

Je to dar?

Rim 6, 23
„Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.“ *

Môžem aj ja dostať takúto milosť? Zadarmo?!? Je to naozaj dar?????

Rim 6, 23-24
„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi.“ **

Ef 2, 8-9
„Lebo ste milosťou spasení, skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.“ *

Tento verš je najkrajším zhrnutím Evanjelia milosti, nádherného Božieho plánu pre každého hriešneho človeka. Tento dar zadarmo, je z prenesmiernej Božej milosti prístupný každému veriacemu v Pána Ježiša Krista bez výnimky. Nezáleží na tom, ako hriešny si myslíš že si, On môže razom zmazať každý jeden tvoj hriech. Je jedno, aký bol tvoj život doteraz, On má moc všetko zmeniť! Musíš uveriť a budeš žiť večne!

Sk 16, 31
„Uver v Pána Ježiša a budeš spasený ...“**

Falošné evanjelium

Oproti evanjeliu milosti je tu ale ohromne rozšírené falošné evanjelium. Evanjelium skutkov.

Tí, ktorí ho učia, vyhlasujú, že je možné skutkami sa k Bohu dostať, popierajú jasnú a nemennú správu Písem. Inak povedané, tvrdia, že suverénny Boh nie je až taký celkom suverénny. Tvrdia– hoci to navonok nikdy nepriznajú– že Boh klame, tvrdia, že oni majú patent na pravdu a rozum a takto klamú sami seba a klamú aj ostatných okolo seba. Hlásajú falošné evanjelium.

Nepriznávajú pravdu iba Bohu, ale zvádzajú iných tvrdiac a učiac, že aj v človeku je pred Bohom, v Božích očiach tiež niečo dobré a preto takýto človek má silu, schopnosti, záujem a prostriedky k Bohu prísť a nejako sa k nemu prepracovať– "preskutkovať", že môže s Bohom na tomto svojom vstupe do neba „spolupracovať“.

Jób 38, 4
„Kde si bol, keď som zakladal zem? Oznám, akže máš rozum?“ *

Žalm 144, 3
„Hospodine, čo je človek, že ho znáš, a syn smrteľného človeka, že ho za čosi máš? *

Žalm 62, 10
„Púha márnosť sú synovia človeka, lož i synovia mocného muža. Keby ich položil na váhu, boli by všetci dovedna ľahší než márnosť.“ *

Zdá sa ti, že by človek podľa týchto Písem na niečom bol schopný s Bohom spolupracovať? Do večnosti sa skutkami a „spoluprácou“ s Bohom dostať nemôžeš, Písmo to nikde nehovorí. Oni ale dobre vedia, že toto Biblia nikde neučí a Boh toto nikdy nikde nepovedal. Povedal presný opak. Z veršov, ktoré som už uviedol v časti „Pravé evanjelium“ je jasná Božia správa k nám : „Ani nemáte záujem ku mne prísť, ani nemáte prostriedky to urobiť.“ Práve preto ľudia, ktorí hlásajú falošné evanjelium k Písmu nutne niečo pridávajú.

Prís 30, 5-6
„Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú. Nepridávaj nič k Jeho slovám, aby ťa nestrestal a neoznačil za klamára.“ **

Sú tu dve skupiny. Jedni hovoria, že iba Písmo nemôže byť samo autoritou, popierajú dostatočnosť Písem a majú celú paletu výmyslov, prečo Biblia sama nestačí.

Tí druhí zas navonok všemožne tvrdia, že ich autoritou je iba Písmo- ale ich učenie ich usvedčuje z opaku. Keď sú s touto pravdou konfrontovaní, všemožne sa tomu bránia.

Spoľahlivým rozoznávacím znamením je, že obidve tieto skupiny VŽDY k Písmu niečo pridávajú, vymýšľajú teologické kľučky, píšu vieroučné dodatky, všelijaké smerodajné knihy ako sú katechizmy, modlitebné knihy, strážne veže, veľké spory vekov, posvätné tradície, životopisy svätých, skúmajú a zapisujú nové zjavenia, robia konferencie, koncily a kongregácie s tradičným falošným argumentom – čím nás je viac, tým je istejšie, že máme pravdu.

Toto je falošné evanjelium. Je to iné evanjelium.

Gal 1, 8-9
„Ale aj keby sme vám my, alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty! Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty.“ *


* - všetky citáty sú uvedené z prekladu prof. Jozefa Roháčka
** - citáty uvedené z evanjelického prekladu