5 znakov falošného evanjelia

Evanjelium, alebo “dobrá správa”, je v zásade zjavenie Ježiša Krista svetu za zámerom uzmierenia Božieho ľudu s Ním. Žiaľ, mnoho prevráteností sa pretvaruje ako evanjelium, no tieto sú vytvorené na to, aby človeka odviedli od pravdy do falošného dojmu vzťahu so Stvoriteľom. Mnoho kultov a falošných náboženstiev povstalo v protiklade s vierou, ktorá bola raz a navždy odovzdaná svätým (Júd 1,3), no existuje zďaleka viac nenápadných útokov na biblické evanjelium, ktoré v mnohých prípadoch zostanú nepovšimnuté a trávia dnešnú cirkev. Poďme prebrať 5 znakov, ktoré napovedajú, že kázané evanjelium je falošné.

Gal 1,6-7
Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu, 
ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo.  

1.) Evanjelium vyvyšuje človeka.

Môže to znieť ako samozrejmosť, no nanešťastie tak mnoho dnešných kazateľov káže evanjelium, ktoré zdôrazňujú človeka. Arminianizmus je zrejme ten najznámejší. V rozpore s Písmom tvrdí, že človek v sebe má určitý level “dobra”, a je schopný sa rozhodnúť pre Boha. Písmo učí, že človek sa pre Boha nemôže rozhodnúť (Rim 3,11), pretože sme mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch (Ef 2,1).

Ďalšie môžu učiť, že Boh sa rozhodol zachrániť človeka nie len podľa zámerov Jeho vôle (Ef 1,11), ale aj kvôli jeho vnútornej hodnote. Isteže pre Boha niečo znamenáme- sme stvorení na Jeho obraz. Takisto sme boli stvorení, aby sme Ho oslavovali. No Písmo jasne učí, že Boh si nevybral zachrániť nás kvôli nejakej hodnote alebo dobru v nás, rozhodol sa zachrániť nás, aby ukázal svoju vlastnú slávu (Rim 9,23).

Tento znak falošného evanjelia vkladá nádej do niečoho iného- nádej do niečoho iného, než je Kristus sám. Vkladá to nádej do niečoho v nás, a Boh nezdieľa svoju slávu s nikým a ničím ďalším.

2.) Evanjelium učí, že sme uchránení od pozemských súžení. 

Toto väčšinou nájdeme v Hnutí prosperity, zdravia a blahobytu, a hnutí Slovo Viery. V podstate učia, že keď si zachránený, viac už nemusíš trpieť svetské nešťastia ako sú chudoba a choroby. Ďalej učí, že ak ťa naďalej trápia, tvoja viera nie je dostatočne silná. Tvoj level viery sa často prejavuje aj tým, aké sumy posielaš organizácii propagujúcej takéto falošné učenie.

Takáto náuka určite môže zvádzať ľudí, dávajúc niektorým, ktorí nie sú skutočne znovuzrodení falošný dojem istoty v praktikách ako dávanie desiatkov a tzv. “seed-faith” príspevkov*. Znovu, Kristus ako jedi-ný objekt našej viery je odstránený a naša viera spočíva v dobrých skutkoch a jej dôkazom je prosperita.

Apoštol Pavol učí, že zápas vo svete je nielen pravdepodobný, ale Boh ho používa pre Jeho slávu, kde náš zámer je oslavovať Boha.

2 Kor 12,9-10
... a povedal mi: Dosť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova. Preto mám záľubu v slabostiach, v pohaneniach, v tiesňach, v prenasledovaniach, v úzkostiach za Krista; lebo keď som slabý, vtedy som mocný.

3.) Dôraz je kladený viac na Ducha Svätého ako na Pána Ježiša.

Veľa charizmatických cirkví učí evanjelium, ktoré zdôrazňuje prácu Ducha Svätého viac, než prácu Krista. Svätý Duch, rovný Otcovi a Synovi je iste hodný uznania. No práca Ducha Svätého je vždy poukázať na Krista, nie na Neho (Ján 16,14-15). Avšak tieto charizmatické cirkvi mnohými spôsobmi učia, že Duch Svätý je primárne zakončenie nášho spasenia a že sa prejavuje skrze znamenia a zázraky predvádzané tými, ktorí “Ho prijali.” Toto často končí v odchýlených učeniach ako napríklad, že hovorenie v jazykoch je nevyhnutný dôkaz spasenia.

No je to Ježiš Kristus, kto je prvotný záver nášho spasenia. Ako sa píše v 2. liste Korinťanom 12,9, Jeho milosť je dostačujúca. Hľadanie znamení a zázrakov, ako povedal Kristus, je dôkaz skazených a cudzoložných ľudí (Mat 16,4).

Flp 2,9-11
Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.

4.) Je atraktívne pre svet.

Ďalšie znamenie, že kázané evanjelium je falošné je, že je atraktívne svetu. Mnoho falošných evanjelií obsahujú polopravdy a v niektorých prípadoch môžu dokonca znieť veľmi podobne pravému evanjeliu. No svet je netrpezlivý s vnútornou prácou regenerácie a posvätenia skrze Krista. Hľadajú naplnenie v zábave a iných telesných prostriedkoch, čo im dáva falošný dojem ich vlastnej zbožnosti. Správa o Kristovej krvavej smrti na kríži a vydržaní Božieho hnevu je riedená do bodu, kedy je bezvýznamná, zatiaľ čo sa rockové kapely, svetelné show a hudba postrádajúca akúkoľvek teologický základ ozývajú v zboroch, ktoré takto učia. Inými slovami, ak svet nie je urazený správou kázaného evanjelia, je falošné.

Písmo učí, že Kristus je pohoršujúci, dokonca ho nazýva “skalou pohoršenia” (1 Pet 2,7), a že evanjelium je pre svet bláznovstvom.

1 Kor 1,18
Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

5.) Evanjelium nepochádza z Písem.

Veľké množstvo falošných cirkví učí, že Písmo je nedostatočné na obdržanie znalosti milosti Boha. Nájdeme to hlavne v rímskokatolíckej a ortodoxnej cirkvi. Väčšina kultov má tiež nejakú formu tohto prevráteného učenia, avšak je aj množstvo iných, “evanjelikálnych” cirkví, ktoré zblúdili od doktríny Sola Scriptura (Písmo samotné). V posledných rokoch sme videli pastorov ako Andy Stanley odchýliť sa od autority Písma. To otvára dvere rôznym druhom chýb, väčšine z nich značných a večne zatracujúcich.

Písma samé sú svedectvom Krista a Jeho plánu vykúpenia. Sú kompletným zjavením Ježiša Krista zvrchovane zachovaným Duchom Svätým na výučbu, karhanie a vystrojenie svätých pre všetko potrebné v živote. Nie je nič ďalšie, v čom potrebujeme byť doplnený v Ňom.

2 Tim 3,16-17
Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.

Falošné evanjelium, ktoré nepochádza z Písma vždy skončí ako učenie v protiklade s biblickým evan-jeliom. Vždy skončí ako evanjelium dobrých skutkov v protiklade s milosťou; alebo evanjelium nejakého ďalšieho (spolu)vykupiteľa a (spolu)spasiteľa v protiklade s Kristom samotným. Vždy minimalizuje exkluzivitu Krista ako jediného Pána a dáva falošnú nádej v iné presvedčenia a náboženstvá.

Je to sám Kristus, ktorý zachraňuje a je to sám Kristus, kto je Kráľ. Ak tvoje zhromaždenie učí iné evanjelium alebo si si všimol nejaké z týchto znakov falošného evanjelia, môže to byť čas posunúť sa ďalej. Neseď tam len prehliadajúc, čo sa deje.

2 Kor 11,4
Lebo pravda, ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme nekázali, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iného evanjelium, ktoré ste neprijali, pekne znášate.

*platenie tzv. “seed-faith” príspevkov pochádza z hnutia evanjelia prosperity. Tvrdí, že peniaze poslané hnutiu/kazateľovi sa k nemu vrátia niekoľkonásobne krát rozmnožené od Boha. Čím viac zaplatí, tým viac dostane.

Zdroj:

http://pulpitandpen.org/2017/05/15/5-marks-of-a-false-gospel/

Home /Kontaktuj nás