Si znovuzrodený?

6 veľkých znakov znovuzrodeného kresťana od J. C. Ryle


Toto je jedna z najdôležitejších životných otázok. Ježiš Kristus povedal, “A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.” (Ján 3,3)

Nestačí povedať, “Patrím do cirkvi; pokladám sa za kresťana.” Tisíce formálnych kresťanov neukazujú žiadne známky znovuzrodenia, ktoré nám dáva Písmo- mnohé spomenuté v Prvom liste Jána.

Žiadne ‘zvykové hrešenie’

Predovšetkým, Ján napísal: “Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semä zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha.” (1 Ján 3,9
Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. (1 Ján 5,18)

Človek, ktorý bol znovuzrodený alebo obrátený nepácha hriech zo zvyku. Už viac nehreší svojím srdcom, z vôle a celou náklonnosťou. Pravdepodobne bola doba, kedy nerozmýšlal o tom, či sú jeho skutky hriešne alebo nie, a necítil sa vždy zarmútený po tom, ako vykonal niečo zlé. Nebol žiaden spor medzi ním a hriechom; boli priatelia. Ale skutočný kresťan nenávidí hriech, uniká od neho, bojuje proti nemu, považuje ho za svoje najväčšie trápenie, pohoršuje sa nad bremenom jeho prítomnosti, smúti, keď padá pod jeho vplyv a túži byť od neho kompletne preč. Hriech ho viac neteší; stal sa niečím hrozným, čo neznáša. Predsa len, nemôže eliminovať jeho prítomnosť v sebe.

Ak by povedal, že žiadny hriech nespáchal, klamal by (1 Ján 1,8). Ale môže povedať, že hriech nenávidí a že veľká túžba jeho srdca je hriech vôbec nepáchať. Nemôže zamedziť zlým myšlienkam vstúpiť do jeho mysle, alebo nedostatkom, opomenutiam a chybám zjaviť sa v jeho slovách a činoch. Vie, že “mnoho klesáme všetci.” (Jak 3,2) No môže v pravde povedať, v očiach Boha, že mu spôsobujú zármutok a žiaľ, a že celá jeho prirodzenosť sa s nimi nezhoduje. Čo by povedal apoštol o tebe? Si znovuzrodený?

Viera v Krista

Po druhé, Ján napísal: “Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha.” (1 Ján 5,1)

Človek, ktorý je znovuzrodený, alebo obrátený, verí, že Ježiš Kristus je jediný Spasiteľ, ktorý môže ospravedlniť jeho dušu, že On je božská Osoba vybraná Bohom Otcom pre tento zámer, a že okrem Neho nie je nijaký iný Spasiteľ. Nevidí v sebe nič iné, len nehodnosť. Ale má úplnú istotu v Kristovi a dôvere v Neho, verí, že jeho hriechy sú všetky odpustené. Verí, že zásluhou Kristovej dokončenej práce a smrti na kríži je považovaný za spravodlivého v Božích očiach a môže očakávať smrť a súd bez obavy (Rim 4,20-5,18,1).

Môže mať strach a obavy. Možno ti niekedy povie, že sa cíti, ako by nemal žiadnu vieru. Ale opýtaj sa ho, či je ochotný dôverovať v niečo iné namiesto Krista a uvidíš, čo ti povie. Opýtaj sa ho, či položí svoju nádej večného života na svoje vlastné dobro, svoje skutky, svoje modlitby, jeho pastora alebo jeho cirkev a počúvaj jeho odpoveď. Čo by apoštol povedal o tebe? Si znovuzrodený?

Praktizovanie spravodlivosti

Po tretie, Ján píše: “Keď viete, že je spravedlivý, že každý, kto činí spravedlivosť, narodil sa z neho.
(1 Ján 2,29)

Človek, ktorý je znovuzrodený, alebo obrátený, je svätý človek. Usiluje sa žiť podľa Božej vôle, robiť to, čo Boha teší a vyhýba sa tomu, čo Boh neznáša. Praje si neprestajne vzhliadať ku Kristovi ako svojmu príkladu ako aj Spasiteľovi, a dokázať si byť Kristovým priateľom robiac čokoľvek On prikáže. Vie, že nie je perfektný. Je si bolestne vedomý svojej vnútornej porušenosti. Nachádza v sebe princíp zla, ktorý neprestajne zbrojí proti milosti a snaží sa ho odtiahnuť preč od Boha. Ale on s ním nesúhlasí, aj keď nemôže premôcť jeho prítomnosť.

Hoci sa môže niekedy cítiť tak nízko, že sa spytuje, ži vôbec kresťanom je, bude schopný povedať spolu s Johnom Newtonom, “Nie som, čo by som mal byť; nie som, čo chcem byť; nie som, čo dúfam byť v inom svete- ale nie som, čo som niekedy zvykol byť, a milosťou Božou som, čo som.”
Čo by o tebe povedal apoštol? Si znovuzrodený?

Láska k ostatným kresťanom

Po štvrté, Ján napísal: “My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti.” (1 Ján 3,14)

Človek, ktorý je spasený má osobitnú lásku pre všetkých pravých učeníkov Krista. Ako jeho Otec v nebesiach, miluje všetkých ľudí univerzálnou láskou, no má špecifickú lásku pre tých, ktorí s ním zdieľajú vieru v Krista. Ako jeho Pán a Spasiteľ, miluje aj to najhoršie z hriešnikov a plače nad nimi; ale mimo-riadne miluje tých, ktorí sú veriaci. Nikde sa necíti viac doma ako v ich spoločnosti.

Cíti, že sú členovia tej istej rodiny. Sú jeho spolubojovníci, bojujúci proti tomu istému nepriateľovi. Sú jeho spolucestovatelia, cestujúci tou istou cestou. Rozumie im a oni rozumejú jemu. Môžu byť od neho veľmi odlišný vo veľa spôsoboch- v umiestnení, úrovni a v hojnosti. No to nevadí. Sú to synovia a dcéry jeho Otca a on si nemôže pomôcť v láske pre nich. Čo by o tebe povedal apoštol? Si znovuzrodený?

Prekonávanie sveta

Po piate, Ján napísal: “Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom” (1 Ján 5,4).

Človek, ktorý je znovuzrodený neberie názor sveta ako štandard dobra a zla. Nevadí mu ísť proti spôsobom, myšlienkam a zvykom sveta. Čo si ľudia myslia alebo povedia sa ho viac netýka. Prekonáva lásku k svetu. Nenachádza potešenie vo veciach, ktoré sa zdajú prinášať šťastie väčšine ľuďom. Zdajú sa mu pochabé a nehodné nesmrteľnej bytosti.

Obľubuje chválu Boha viac, než chválu človeka. Bojí sa urážky Boha viac, než urážky človeka. Je pre neho nepodstatné, či je hanený alebo chválený; jeho prvý cieľ je tešiť Boha.
Čo by o tebe povedal apoštol? Si znovuzrodený?

Zachovávanie čistoty

Ako šieste, Ján píše: “Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa” (1 Ján 5,18).

Človek, ktorý je spasený, chráni svoju vlastnú dušu. Snaží sa vyhýbať nielen hriechu, ale aj všetkému, čo k nemu môže viesť. Je opatrný, v akej spoločnosti sa zdržiava. Vie, že zlé kontakty kazia srdce a že zlo je viac ‘chytľavé’ než dobro, tak ako choroba je nákazlivejšia než zdravie. Je opatrný v tom, ako využíva svoj čas; jeho hlavným záujmom je stráviť ho užitočne.

Túži žiť ako vojak v nepriateľskej krajine- neprestajne nosiť výzbroj a byť pripravený na zvod. Usiluje sa byť pozorný, pokorný, zbožný človek. Čo by apoštol povedal o tebe? Si spasený?

Skúška

Toto je 6 hlavných znakov znovuzrodeného kresťana.

Je veľký rozdiel v hĺbke a zreteľnosti týchto známok v rôznych ľuďoch. V niekom sú slabé a sotva všimnuteľné. V ďalšom sú výrazné, jasné a nezmýliteľné, tak že si ich každý všimne. Niektoré z týchto znakov sú viac viditeľné než ostatné v každom jednotlivcovi. Zriedkakedy sú všetky rovnocenne evidentné v jednej osobe.

No stále, v akomkoľvek rozpätí, nachádzame jasných 6 znakov znovuzrodenia v Bohu.

Ako by sme na tieto veci mali reagovať? Logicky môžeme prísť len k jednému záveru- len tí, ktorí sú znovuzrodení disponujú týmito šiestimi charakteristikami, a tí, ktorí tieto znaky nepreukazujú, nie sú spasení. Toto môže byť záver, ku ktorému nás apoštol nabádal.


Hodia sa tieto charakteristiky na teba?

Si znovuzrodený?