Ako je to so spásou?

Spása je jedine milosťou, jedine skrze vieru samotnú, bez skutkov. Spásu nie je možné si zaslúžiť, ani sa k nej nijako vlastnou snahou dopracovať. Je to dar.

Rim 3, 38
„A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona.”

Rim 4, 1-5
„Čo tedy povieme o Abrahámovi, o svojom praotcovi, že čo našiel podľa tela? Lebo ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. Lebo veď čo hovorí Písmo? A Abrahám uveril Bohu, a bolo mu to počítané za spravedlivosť. Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa podlžnosti. Ale tomu kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravedlivosť.”

Rim 4, 11
„... a dostal znamenie obriezky jako pečať spravedlivosti viery, viery v neobriezke, aby bol otcom všetkých veriacich neobriezkou, aby aj im bola pripočítaná spravedlivosť.”

Rim 5, 1
„Ospravedlnení súc tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista.”

Rim 9, 30
„Čo tedy povieme? Že pohania, ktorí sa nehnali za spravedlivosťou, dosiahli spravedlivosť, ale spravedlivosť z viery.”

Gal 2, 16
„Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo.”

Gal 2, 21
„Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravedlivosť skrze zákon, tedy Kristus nadarmo zomrel.”

Gal 3, 5-6
„Nuž teda ten, ktorý vám dáva Ducha a činí medzi vami divy, či to činí zo skutkov zákona a či z počutia viery? Tak ako Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravedlivosť.”

Gal 3, 24
„Takže zákon bol naším pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery.”

Ef 2, 8

„Lebo ste milosťou spasení, skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží.”

Flp 3, 9

„ ... a bol nájdený v ňom nemajúci svojej vlastnej spravedlivosti, spravedlivosti zo zákona, ale majúci spravedlivosť skrze vieru Kristovu, spravedlivosť z Boha, založenú na viere.”

Pavol apoštol povedal v Rimanom 3, 28, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. Skutky zákona sú Deuteronómium 6,5, milovať Boha, a Levitikus 19, 18, milovať tvojho blížneho (zhrnuté Ježišom v Mt 22, 37-39). Pavol apoštol nám jasne hovorí, že sme ospravedlnení vierou V KRISTA bez skutkov zákona, bez toho, žeby sme robili dobré. DOBRÉ SKUTKY SÚ VÝSLEDKOM, alebo následkom nášho spasenia, ale neudržuje nás to spasených, a ani sa to nijako nepodieľa na našom spasení. Sám Pán Ježiš v Jn 6, 47 hovorí, že kto verí v Neho, MÁ VEČNÝ ŽIVOT. To isté Pán Ježiš hovorí v Jn 3, 14-18 a v Jn 6, 40. Svedectvo Písem je neprehliadnuteľné a len ovplyvnená a oklamaná myseľ si môže pred ním zatvoriť oči. Spása je jedine vierou a z milosti.


Spása je DAR. Je to DAR ZADARMO.

Ef 2, 8-9
„Lebo ste milosťou ste spasení  skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.”

Zjv 21, 6
„Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec, ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa života.” *

Rim 3, 23-24

„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi.“ *

Rim 5, 18
„A tak tedy jako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života.“

Rim 6, 23
„Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, v našom Pánovi.“

Písmo je opäť jasné v tom, ako je spásu možné získať. Je to dar zadarmo, z milosti. Treba si ale uvedomiť, že ak človek napriek tomu chce niečo za tento dar dať, ruší milosť a dostáva sa do dlhu.

Rim 11, 6
„Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť, pretože skutok už nie je skutkom.“

Rim 4, 4
„Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa podlžnosti.“


Keby si niekto chcel snáď myslieť, že veď sa nič nedeje, tak opak je pravdou. Deje sa.

Gal 5, 4
„Odlúčení ste od Krista, ktorí sa ospravedlňujete zákonom, vypadli ste z milosti.“

Ten, kto je odlúčený od Krista, nemá nijakú nádej na večný život.

Jn 14, 6
„Ja som cesta i pravda i život a nik neprijde k Otcovi, len skrze mňa.“


Všetky citáty sú uvedené z prekladu prof. J. Roháčka.
Citáty s označením * sú z evanjelického prekladu.