Ako slúžiť nevraživým autoritám?

Autor: Grant R. Castleberry

V post-kresťanskom svete budú kresťania stupňujúco sa slúžiť vo vplyvných pozíciách pod vedúcimi, ktorí priamo odmietajú kresťanskú vieru. Aj keď naša kultúra odmieta Pána Ježiša, verím, že Boh bude stále umiestňovať kresťanov do pozícií vplyvu. Otázka, ktorú všetci musíme byť schopní zodpovedať je, Čo je kresťanská stratégia pre prácu v post-kresťanskom svete? Ponúkam 3 princípy, ktoré formujú biblickú stratégiu pre slúženie pod nepriateľskými autoritami.

Slúž cnostne

Ako prvé sa musíme snažiť slúžiť cnostne. Apoštol Pavol vydáva fascinujúce prehlásenie na konci jeho zoznamu ovocia Ducha v Galaťanom 5:23. Hovorí, „Proti takým veciam nieto zákona.“ Inými slovami, cnosť nie je protizákonná. Žiadna spoločnosť, bez ohľadu na jej nemorálnosť a bezbožnosť, nezakázala najväčšie zo všetkých cností, ktoré sú: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrotivosť, vernosť, jemnosť a sebakontrola (v. 22-23). Vo svete upnutom na morálny úpadok, kresťania majú duchovnú schopnosť a aj morálnu povinnosť zobrazovať pravnú zbožnosť. V mnohých prípadoch budeme jedinou Bibliou, ktorú budú kedy ľudia čítať. A tak naše životy musia svedčiť o svätom Bohu, ktorému slúžime. Ako nám Ježiš prikazuje, „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Mat 5:16). V Lukášovom evanjeliu sa noví učeníci pýtajú Jána Krstiteľa, ako môžu pokračovať slúžiť v ich terajších svetských povolaniach:

„A prišli aj colní dať sa pokrstiť a povedali mu: Učiteľu, čo budeme robiť? A on im povedal: Nič viacej nevyberajte nad to, čo vám je nariadené! A pýtali sa ho aj vojaci a hovorili: A my čo budeme robiť? A povedal im: Nikoho nezastrašujte a tak nezdierajte ani nerobte ničoho podvodne a majte dosť na svojom plate.“
(Luk 3:12-14)

Je veľavravné, že príkazy Jána Krstiteľa sú všetky morálne. Jeho učeníci nemali rezignovať zo svojich pozícií. Namiesto toho mali slúžiť cnostne.

Slúž vynikajúco

Po druhé, musíme sa usilovať slúžiť vynikajúco, excelentne. Slovom „vynikajúco“ mám na mysli, že my, ako veriaci, podávame výnimočný výkon. Príslovia 22:29 hovorí: „Vidíš muža, zbehlého v jeho práci? Postaví sa pred kráľmi; nepostaví sa pred nepatrnými.“ Smotana stúpa na povrch. Naša prvotriedna práca nie je len skvelým svedectvom pre nášho Pána, ale nás taktiež dáva do pozícií vplyvu pre Kristovo kráľovstvo. Napríklad jedna z vlastností, ktorá je tak pozoruhodná na Jozefovi je, ako výnimočne slúžil všade, kde ho Pán umiestnil. Exceloval v Putifarovom dome ako otrok (Gen 39). Exceloval ako väzeň v egyptskom väzení (kap. 39, 40). A nakoniec, exceloval ako druhý vo vedení po faraónovi nad celým Egyptom (kap. 41). Samozrejme, toto všetko je zásluhou Pánovej priazne v Jozefovom živote; avšak táto priazeň sa prejavila vo viditeľnej excelencii. Keď sa Nehemiáš opýtal kráľa Artaxerxa, či by sa mohol vrátiť do Jeruzalema znovu vystaviť mestské múry a brány, je očividné, že Nehemiáš „našiel priazeň“ u Artaxerxa. Nie len že mu Artaxerxes jeho žiadosť schválil, taktiež sa Nehemiáša spýtal, kedy by sa vrátil naspäť k svojim povinnostiam pohárnika (Neh 2:6).

Skvelosť našej práce je mocným svedectvom našej kresťanskej viery a stavia nás do pozícií, kde môžeme vykonať mnoho dobré pre kráľovstvo.

Slúž nadprirodzene

Naposledy, musíme vynaložiť všetku snahu slúžiť nadprirodzene (transcendentne). Tým myslím, že musíme byť zameraní na Boha. Náš ultimátny cieľ je uctiť Ho. Naša najlepšia práca je poslúchať Ho. Naša konečná radosť je poznať Ho. Môžeme slúžiť pod nepriateľskou autoritou, no našou najvyššou autoritou je náš dobrý a milostivý Otec. Dovoľte mi dať dve praktické uplatnenia tohto princípu. Po prvé, mali by sme rýchlo premýšľať nad Božou prozreteľnosťou, ktorá nás postavila do našich súčasných pracovných miest. Mali by sme sa pýtať, „Prečo ma Boh umiestnil do tejto pozície vplyvu v tomto čase histórie?“ Toto je v podstate otázka, ktorú položil Mardocheus Ester v Est 4:14: „A kto vie, či práve pre čas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu!“ Musíme znovu premýšľať, ako môžeme slúžiť Pánovi v súčasnej práci vediac, že sme presne v tej pozícii, v akej nás Boh chce mať. Po druhé, musíme si pamätať, že budú časy, kedy, ako apoštoli, budeme musieť „viac poslúchať Boha ako ľudí“ (Sk 5:29). Nikdy nesmieme porušiť Boží zákon, aby sme vyhoveli nadriadenému, pretože máme vyššiu Autoritu, ktorá vyžaduje našu oddanosť. Ako Daniel, keď nariadení, aby sme sa nemodlili, musíme sa modliť aj tak (Dan 6:10). Keď nariadení, aby sme sa poklonili modle, musíme odmietnuť (3:6).

Z troch princípov rozvrhnutých v tejto stratégii, vedenie života,ktorý je zameraný na Boha je najpodstatnejší. Je to napokon od Neho, odkiaľ naša cnosť a vynikajúcosť pochádzajú. Možno žijeme v temných časoch, no toto sú presne tie dni, v ktorých nám Boh vytýčil žiť. Kiež by sme Mu dôverovali a zaviazali sa slúžiť Mu verne.

Zdroj:
Tabletalk Magazine 09/21