ako ŠTudovať svoju Bibliu

Autor: John MacArthur

Úvod

Biblia je skutočne veľkolepá. Evanjelista raného 20. storočia Billy Sunday zobrazil Bibliu ako majestátny palác. Napísal,

“Vstúpil som cez sieň Genezisu a kráčal cez umeleckú galériu Starého Zákona, kde som uvidel portréty Jozefa, Jakuba, Daniela, Mojžiša, Izaiáša, Šalamúna a Dávida visieť na stene; vstúpil som do hudobnej izby Žalmov a Duch Boží zahral na klávesoch mojej prirodzenosti, dokým sa mi nezdalo, že každý jazýček a každá píšťala Božieho skvelého organu odpovedala na Dávidovu harfu a šarm kráľa Šalamúna v jeho náladách.

Vkročil som do obchodného domu Prísloví.

Vošiel som do pozorovateľne prorokov a tam som videl fotografie rôznych veľkostí, niektoré ukazujúce na ďaleké hviezdy či udalosti—všetky sa sústredili na jednu veľkú Hviezdu, ktorá mala povstať ako uzmierenie za hriech.

Potom som išiel do počúvateľne Kráľa Kráľov a dostal som videnie zo štyroch bodov—od Matúša, Mareka, Lukáša a Jána. Išiel som do korešpondenčnej miestnosti a zbadal Petra, Jakuba, Pavla a Júdu, píšucich ich listy svetu. Vošiel som do Skutkov Apoštolov a videl Ducha Svätého formovať svätú Cirkev, a potom som vkráčal do miestnosti trónu a uvidel dvere na spodku veže, a idúc hore, zbadal som tam stáť Jeho, čistého ako ráno, Ježiša Krista, Syna Božieho a našiel tohto najpravdivejšieho priateľa, akého človek kedy poznal; keď všetci boli nepraví, Jeho som našiel pravdivého" (Billy Sunday Speaks [New York: Chelsea House, 1970], p. 23).

Biblia je úctu vzbudzujúca kniha. No nechceme ju len obdivovať; potrebujeme ju chápať. Faktom je, že väčšina ľudí, ktorí majú názor na Bibliu—či už pozitívny alebo negatívny—nerozumejú, čo hovorí. Takéto porozumenie je kritické, pretože Biblia je Slovo Boha, čo sa stáva obzvlášť očividným jej štúdiom. Preto potrebujeme vedieť, ako Bibliu študovať. To pozostáva zo štyroch vecí: čítania, výkladu, uvažovania a vyučovania.

Čítanie Biblie

Štúdium Biblie začína čítaním. No, úprimne povedané, mnoho ľudí sa nedostanú k tomuto bodu. Prinajlepšom text len “obhrýzajú”. Môžu čítať knihy o Biblii či zamyslenia na biblické témy, ale nečítajú samotné Písmo. Dobré kresťanské knihy a časopisy, ktoré dopĺňajú tvoje čítanie Biblie sú v poriadku, ale nie sú žiadnou náhradou za čítanie Písma.

Starý Zákon

Som presvedčený, že kresťania by sa mali pokúsiť prečítať Starý Zákon raz za rok. Má 39 kníh, a ak ho budeš čítať zhruba 20 minút denne, mal by si byť schopný dokončiť ho v jednom roku. Starý Zákon bol napísaný v hebrejčine, relatívne jednoduchom jazyku na porozumenie. Neobsahuje nuansy gréčtiny, jazyka Nového Zákona. Nie je to teoretický či filozofický jazyk s veľa abstraktným. Je veľmi konkrétny.

Starý Zákon je v podstate historické rozprávanie posiate biblickými zákonmi, poéziou a proroctvami. Navrhujem ti čítať od Genezis priamo až po Malachiáša, zaznačujúc ceruzkou pasáže, ktorým nerozumieš. Ak tak spravíš, všimneš si zaujímavú vec: ako bude čas napredovať, budeš vymazávať mnoho zo svojich zaznačení, pretože ako budeš čítať Písmo znova a znova, budeš mať širší náhľad, ktorý zodpovie niektoré z tvojich predchádzajúcich otázok. (Čo nevieš zodpovedať  svojim čítaním môžeš neskôr preštudovať s komentárom alebo iným zdrojom, ktorý poskytne význam.)

Jedna potenciálna príčina zmätenia pri čítaní Starého Zákona je, že nie je vždy v chronologickom poradí. Nápomocný nástroj, ktorý Písmo usporiada do chronologického poradia a zároveň zadelí čítania na každý deň je webová stránka https://biblereadingplangenerator.com/ .* 
Takto budeš môcť čítať napríklad Dávidove žalmy v príhodných obdobiach jeho života alebo slová prorokov, ako sa vzťahovali na kráľov vládnucich v tom čase. Je to dobrá pomôcka pre tých, ktorí nikdy predtým nečítali Bibliu, alebo chcú získať iný pohľad.

Je dôležité čítať cez Starý Zákon na pravidelnej báze. Budeš v úžase nad tým, čo sa naučíš, lebo ako hovorí Nový Zákon, "Lebo všetko, čo je tam prv napísané [Starý Zákon], je napísané na naše poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem mali nádej" (Rimanom 15:4).

*V prípade záujmu nás môžete kontaktovať TU a my vám hotový plán čítania pošleme na e-mail.

Nový Zákon

K čítaniu Nového Zákona mám odlišný prístup. A mimochodom, myslím si, že by sme mali dávať veľký dôraz na čítanie Nového Zákona. V Kolosanom 1:25-26 Pavol hovorí, „Cirkev, ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť slovo Božie, tajomstvo, skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým.” To tajomstvo je zjavenie Nového Zákona. V Efezanom 3:3-5 Pavol sám seba opisuje ako apoštola toho tajomstva. Nový Zákon bol hlavným cieľom jeho služby. Používal Starý Zákon na ilustráciu, objasnenie a podporu Nového.

Nový Zákon stelesňuje a zahŕňa všetko, čo bolo v Starom Zákone. Sumarizuje obsah Starého Zákona a vedie nás do plnosti Božieho zjavenia ľudstvu. Je teda nutné stráviť viac času študovaním Nového Zákona, pretože vysvetľuje Starý Zákon. Bol napísaný v gréčtine, obzvlášť komplexnom jazyku, ktorý zvýrazňuje abstraktné pojmy a jemné odtiene významu. Štúdium Nového Zákona preto vyžaduje väčšiu pozornosť.

Keď som bol v seminári, rozhodol som sa čítať 1. list Jána každý deň po dobu 30 dní. Je to taktiež dobré miesto, kde začať. Prvý deň—na začiatku mesiaca—jednoducho prečítaj všetkých 5 kapitol 1.Jána. Zaberie ti to len 20 až 30 minút. Urob to isté nasledujúci deň, a deň potom. V siedmom alebo ôsmom dni si povieš, „Začína sa mi to zunovať. Myslím si, že 1.Jána už rozumiem.“ Toto je ťažká časť. Ale ak týmto prejdeš a vytrváš v čítani po zvyšok mesiaca, budeš mať výborné porozumenie 1. listu Jána.

Toto je metóda, ktorú používam pri príprave mojich kázní. Čítam cez pasáž znova a znova, pokiaľ nenaplní moju myseľ. Navrhujem, aby si si popri čítaní spravil zoznam hlavných tém kapitoly na malú kartičku. Každý deň, ako budeš čítať sa pozri na kartičku a prečítaj si svoj zoznam. Onedlho budeš z hlavy vedieť hlavné body každej kapitoly.

Keď dokončíš čítanie 1. Jána, prejdi na väčšiu knihu Nového Zákona—evanjelium podľa Jána je dobrá voľba, keďže si sa už oboznámil so štýlom písania apoštola Jána. Rozdeľ si 21 kapitol do 3 sekcií, čítajúc prvých sedem po 30 dní, druhých sedem po 30 dní a posledných sedem kapitol po 30 dní. Na konci týchto 90 dní budeš mať zvládnutý obsah Jánovho evanjelia. To všetko počas zaznamenávania hlavných tém na kartičkách a čítajuc priamo cez Starý Zákon.

Po skončení evanjelia podľa Jána budeš možno chcieť ísť späť k čítaniu kratšej knihy, povedzme Filipanom, a potom ísť do evanjelia podľa Matúša, potom do Kolosanov a neskôr do Skutkov Apoštolov. Takýmto striedavým čítaním po dobu 30 dní dokončíš celý Nový Zákon za zhruba dva a pol roka. Ak ideš čítať Nový Zákon, to už ho môžeš čítať tak, aby si si ho zapamätal. Neprichytíš sa, že si zabudol, čo si čítal pred pár dňami a nebudeš odkázaný na vyhľadávanie, pretože budeš vedieť, kde nájsť to, čo hľadáš. Písmo s tebou zostane po celý život, ak zachováš tento zvyk obnovovania svojej mysle s textom. Pri používaní tejto opakujúcej sa metódy čítania odporúčam zostať s jedným prekladom a tou istou Bibliou. Takto si zapamätáš presné znenie a umiestnenie pasáže.

Čítaním svojej Biblie opakovane objavíš, že sa tvoje celkové porozumenie drasticky zvýšilo. To je preto, lebo Biblia vysvetľuje Bibliu. Boh ju nenapísal, aby nás pomotal; chce, aby sme jej rozumeli. No raz možno budeš niekoho počuť hovoriť napríklad, „Čokoľvek budeš robiť, nečítaj knihu Zjavenia, je príliš mätúca.“ Avšak prvá kapitola Zjavenia hovorí, „Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva” (v. 3). Je jasné, že Boh zamýšľa, aby sme ho čítali. Ale nikdy plne neporozumieš Zjaveniu, ak si neprečítal Daniela, Izaiáša a Ezechiela. Všetko začne dávať význam, keď budeš čítať Božie Slovo ako celok.

Výklad Biblie

Keď budeš Bibliu čítať a budeš vedieť, čo hovorí, ďalším krokom je zistiť, čo znamená. Len keď správne vyložíš biblickú pasáž, budeš ju môcť uplatniť na svoj život a priniesť slávu Bohu.

Nehemiáš 8 nám ukazuje vedu interpretácie v akcii: “A shromaždil sa všetok ľud ako jeden muž na námestie, ... a povedali Ezdrášovi, učenému v zákone, aby doniesol knihu zákona Mojžišovho, ktorý to zákon prikázal Hospodin Izraelovi. A tak doniesol kňaz Ezdráš zákon pred shromaždenie, kde bolo všetko od muža až po ženu, a pred všetkých rozumných, schopných počuť, prvého dňa siedmeho mesiaca. A čítal z neho ... od rána, hneď, ako bolo svetlo, až do poludnia” (v. 1-3). Porozumenie začína čítaním Biblie. Verš 3 pokračuje, “A uši všetkého ľudu boli obrátené ku knihe zákona. ... Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo stojac na rečništi bol nad všetkým ľudom. A keď ju otváral, povstal všetok ľud. A Ezdráš dobrorečil Hospodinovi, tomu veľkému Bohu, a všetok ľud odpovedal: Ameň, ameň! pozdvihnúc svoje ruky. A zohnúc sa poklonili sa Hospodinovi tvárou k zemi” (v. 3-6). Ľudia odpovedali na čítanie Písma oslavou Pána. Verš 8 je kľúčový: “A [leviti] čítali z knihy, zo zákona Božieho, srozumiteľne, vykladajúc smysel. A tak rozumeli ľudia tomu, čo sa čítalo.“ To je to, čo je potrebné pri výklade (interpretácii) textu.

V 1. Timoteja 4:13 Pavol dáva príkaz byť “bedlivý čítania, napomínania [aplikovania], učenia [výkladu].” O tom je správne podávanie slova pravdy (2 Tim 2:15). Čokoľvek iné vedie k chybnej interpretácii, ktorá je matkou všetkých druhov mánií. Napríklad, niektorí ľudia učia, že keďže patriarchovia praktizovali polygamiu, máme aj my. Iní vravia, že ženy by mali trpieť pri pôrode ako božský trest a nepoužiť anestézu. Takéto chybné chápanie povstáva, keď niekto nerozumie, čo Biblia v skutočnosti hovorí alebo nerozumie špecifickej situácii.

Čomu sa vyhnúť

Nesnaž sa dosiahnuť pointu za cenu správneho výkladu. Inými slovami, nevyťahuj si z Biblie to, čo chceš, aby hovorila. To je ako kazateľ, korý prehlasoval, že ženy by nemali nosiť vlasy vypnuté hore. Jeho text bol údajne z Matúša 24:17, ktorý vraví, “kto bude na postreší, nech nesostupuje, aby vzal niečo zo svojho domu” (v angličtine sa predpona ne- a slovo pre vlasový uzol vyslovuje takisto—z toho dostal spojenie “nech uzol zostupuje”, pozn. prekl.). O tomto táto pasáž očividne nie je! Nesnaž sa nájsť verše na podporu predpojatej predstavy. Viem, že ak sa budem snažiť spraviť kázeň, skončím silením Biblie, aby zapasovala do mojej kázne. Ak sa ale snažím porozumieť pasáži z Písma, posolstvo bude plynúť z pochopenia, ktoré nasleduje.

V 2 Kor 2:17 Pavol hovorí, “Lebo nefalšujeme slova Božieho jako mnohí.” Grécky výraz pre “nefalšovať” je kapeleuo, ktorý odkazuje na podvodný predaj niečoho na trhu—niečoho, čo nie je tým, za čo je to vydávané. Nesmieš siliť Bibliu, aby zobrazovala tvoje vopred premyslené zámery. Buď opatrný, aby si nevykladal Bibliu za cenu straty jej pravého významu.

Vyvaruj sa povrchného biblického štúdia. Nanešťastie, mnoho biblických štúdií nepozostáva z ničoho viac, ako človeka hovoriaceho, “Tento verš asi znamená...” alebo “Čo tento verš znamená pre teba?” Toto je v podstate zhlukovanie ignorancie—mnoho ľudí, ktorí posedávajú a hovoria o tom, čo o verši nevedia. K dosiahnutiu úspešnej biblickej skupinky si musí niekto pasáž dopredu naštudovať, aby zistil, čo táto vlastne znamená. Len potom o nej môžeš inteligentne diskutovať a aplikovať ju. Výklad vyžaduje prácu. Nevyber sa po ľahkej ceste a never všetkému, čo ti iní tvrdia, že Biblia hovorí. Skontroluj si fakty sám. Nepredpokladaj, že je mnoho interpretácií jednej biblickej pasáže. Môže mať viacero aplikácií, ale je len jedna pravá interpretácia. Božie Slovo je precízne. Nie je nejednoznačné. Boh nám dal schopnosť objaviť jeho význam.

Nezduchovňuj text. Moja úplne prvá kázeň bola dosť nanič. Bola z textu, “Anjel odvalil kameň preč” z Matúša 28. Pomenoval som moju kázeň, “Odvaľ preč kamene vo svojom živote.” Hovoril som o kameni pochýb, kameni strachu a kameni hnevu. Pochyby, strach a hnev sú všetko legitímne témy, ale nemajú nič spoločné s tým veršom! Nazývam to “Kázanie pastierky Aničky”, pretože na to netreba Bibliu; môžeš použiť čokoľvek—dokonca aj príbeh o malej pastierke Aničke.

Predstav si kazateľa, ktorý hovorí toto: “Malá pastierka Anička stratila svoju ovečku. Po celom svete sú stratení ľudia. A nevie sa, kde ich nájsť. Ale oni prídu späť domov—ó, áno, oni prídu.” Potom počuješ srdcervúci príbeh o hriešnikoch, ktorí prišli domov “so stiahnutými chvostami”. Absurdné? Áno, ale nanešťastie to nie je príliš ťažké predstaviť si.

Mnoho ľudí má sklon toto robiť so Starým Zákonom. Spravia z neho rozprávku so všetkými možnými skrytými významami—všetko okrem toho, čo text jasne hovorí. Nezduchovňuj Bibliu. Zaslúži si viac rešpektu.

Trhliny na zaplnenie

Pre správnu interpretáciu Biblie musíme zaplniť určité medzery:

Jazyk. My hovoríme po slovensky, no Biblia bola napísaná v habrejčine, gréčtine a aramejčine (ktorá je podobná hebrejčine). Dnes sú nám dostupné veľmi dobré preklady, ale žiaden z nich neprenesie úplne všetko, čo vyjadruje originálny jazyk. Napríklad, v 1 Kor 4:1 Pavol hovorí, “Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových.” Avšak grécke slovo preložené ako “služobník” (hupéretés) pôvodne hovorilo o otrokovi tretej úrovne na galejách. Pavol chcel o sebe povedať, že nebol nič viac ako otrok tretej úrovne na galejách pre Ježiša Krista. Toto by sme nikdy nedostali zo slovenského výrazu. Preto potrebujeme prekonať jazykovú bariéru. (Nasledujúca pasáž bola odporučením knižných pomôcok pre hĺbkové biblické štúdium v angličtine, preto sme sa rozhodli ju vynechať. Ak máte záujem, napíšte nám v sekcii Kontakt a my vám radi odporučíme mobilné aplikácie, ktoré vám pomôžu pri štúdiu Písma—tieto sú taktiež v ang. jazyku.)

Kultúra. Určité časti Biblie mohli byť napísané viac než pred 4000 rokmi. Časy sa zaiste odvtedy zmenili! Ak nerozumieš kultúre doby, v ktorej bola pasáž Písma napísaná, nikdy neporozumieš jej významu.

Ján 1:1 hovorí, “Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.” Prečo Ján jednoducho nepovedal, “Na začiatku bol Ježiš”? Študovaním kultúry tej doby objavíme, že výraz “Slovo” (gr. logos) bolo veľmi význačné pre grécku aj hebrejskú kultúru. Pre Grékov to bol filozofický výraz predstavujúci súhrn všetkej kozmickej energie alebo toho, čo zapríčiňuje existenciu všetkého. Pre Hebrejov bolo Slovo Pána osobným vyjadrením Boha. Ján pritiahol obidva obecenstvá opísaním Ježiša ako osobným prejavom Všemocného Stvoriteľa.

Geografia. V Písme je mnoho geografických odkazov. Čítame napríklad o schádzaní dole do Jericha a hore do Jeruzalema. V 1 Sol 1:8 čítame, „Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nie len v Macedonii a v Achaji, ale aj na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha.” Z iných častí Písma sa dozvedáme, že Pavol bol nedávno v Solúne (Tesaloniké). Známosť geografie tejto oblasti vysvetľuje, ako sa zvesť rozniesla tak rýchlo. Via Egnatia, hlavné zhromaždisko medzi východom a západom prechádzala stredom Solúna. Čokoľvek sa tam stalo sa prenieslo cestou ďalej. Vidíš, ako chápanie geografie môže obohatiť tvoje porozumenie textu? Zadováž si dobrú biblickú mapu (http://www.kubak.cz/bible/mapy.htm) alebo atlas (https://www.zachej.sk/produkt/4861/biblicky-atlas/) a žni benefity.

História. Poznanie historického pozadia textu taktiež obohatí tvoje chápanie. V Jánovom evanjeliu je kľúčom porozumenia výmeny medzi Pilátom a Ježišom poznanie toho, čo sa stalo predtým. Keď bol Pilátovi prvýkrát pridelená Judea, rozhneval židovskú populáciu tým, že sa im snažil nanútiť pohanskú kultúru a uctievanie cisára. Udialo sa niekoľko incidentov a Rím bol nespokojný s Pilátovou neschopnosťou udržať mier. Pilát sa bál, čo by židovskí vodcovia mohli podnietiť, a preto nechal Krista ukrižovať. Už vtedy nemal dobrý záznam a hrozil mu “vyhadzov”. Biblické slovníky (https://www.teofania.sk/teofania/Novy-biblicky-slovnik-d337.htm) sú dobrým zdrojom pre historické pozadie.

Kroky, ktoré nasledovať

Buď doslovný. Hľadaj porozumieť Písmo v jeho doslovnom, normálnom a prirodzenom zmysle. Aj keď sa symbolizmus a obrazná reč v Biblii nachádzajú, budú očividné z kontextu. Keď budeš študovať apokalyptické pasáže v Zachariášovi, Danielovi, Ezechielovi, Izaiášovi a Zjavení, budeš čítať o šelmách a obrazoch. Toto sú symboly, no predstavujú doslovnú pravdu. Vykladaj Bibliu v jej normálnom, prirodzenom zmysle. Inak sa vyberieš neprirodzenou, abnormálnou, nezmyselnou cestou interpretácie. Napríklad, niektorí rabíni boli zapálení obhajcovia tzv. gematrie, priraďovania číselných hodnôt hebrejským písmenám pri výklade textu. Vraveli napríklad, že keď vezmeme spoluhlásky Abráhamovho mena—b, r, h, m—a spočítame ich číselné ekvivalenty, dostaneme 318. Teda keď vidíte slovo Abrahám, znamená to, že mal 318 služobníkov! Nie, znamená to Abrahám, bodka. Interpretuj Písma v ich doslovnom význame, ako by si robil pri akomkoľvek inom diele literatúry.

Poznaj kontext. Biblia musí byť študovaná v jej historickom kontexte. Čo to znamenalo pre toho, komu to bolo hovorené alebo napísané? Musíš taktiež študovať jej literárny kontext. Ako sa pasáž alebo verš, ktorý študuješ vzťahuje na text okolo neho? Bolo dobre povedané, že text bez kontextu je zámienka.

Analyzuj vetnú štruktúru. V škole sme sa učili, ako rozčleniť vetu—určiť slovesá, podstatné mená, predložky a ďalšie zložky reči, aby sme zistili, čo hovorí. Aplikuj to na Veľké poslanie v Matúšovi 28:19-20: “A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.” Keď to čítaš prvýkrát, “iďte”, “čiňte učeníkmi”, “krstite” a “učte” všetky znejú ako slovesá. Ale keď študuješ vetnú štruktúru, objavíš, že je tu len jedno sloveso, matheteuo, “čiňte učeníkmi”. “Iďte”, “krstite” a “učte” sú všetky len príčastia, ktoré upravujú hlavné sloveso. Teda Veľkým poslaním je činiť učeníkov, čo zahŕňa idenie k nim, ich krstenie a ich učenie. Musíš opatrne preskúmať gramatiku, aby si plne porozumel a ocenil význam textu.

Porovnaj svoj výklad s celistvosťou Písma. Tento vitálny princíp vykladania je, čo reformátori nazvali analogia Scriptura, čo znamená, že celé Písmo do seba zapadá. Jedna časť Biblie neučí niečo, čo by protirečilo inej časti. Takže keď čítaš 1. Korinťanom 15:29, kde sa píše o krste mŕtvych, vieš, že to nemôže znamenať, že sa človek môže dostať von z pekla a do neba tým, že sa niekto za neho pokrstí. Táto interpretácia protirečí jasné učenie spasenia milosťou skrze osobnú vieru v Krista samotného.

Hľadaj princípy na uplatnenie. Znova prečítaj text a skúmaj, aké duchovné princípy sa v ňom nachádzajú, ktoré sa vzťahujú na teba a ostatných veriacich v Kristovi. Môžeš tak spraviť len vtedy, keď doslova vyložíš svoju pasáž, analyzuješ jej kontext a vetné zloženie a porovnáš svoju interpretáciu s celistvosťou Písma.

Rozjímanie nad Bibliou

Nenáhli sa, keď študuješ Božie Slovo. Deuteronómium 6:6-7 hovorí, “A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pojdeš cestou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.” Inak povedané, Božie Slovo by malo vždy okupovať tvoju myseľ. A ak vytrvalo čítaš cez Starý Zákon a knihy Nového Zákona 30-krát, to je presne to, čo sa stane!

Rozjímanie je proces, ktorý formuje jednotlivé časti do jednotného pochopenia biblickej pravdy. Je to výraz pre hlboké uvažovanie a zamyslenie. Rozjímanie—v biblickom slova zmysle—je inteligentný proces premýšľania, kdežto východná meditácia sa pokúša odpojiť toto myslenie.

Žalm 1:1-2 hovorí, “Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou.” Ako krava, ktorá znova a znova prežúva trávu, by sme mali opakovane rozjímať a uvažovať nad Písmom.

Vyučovanie Biblie

Objavil som, že najlepší spôsob, ako si niečo zachovať je podať to ďalej. Pretože jediný spôsob, ako efektívne vysvetliť predmet je najprv poriadne ho chápať. Ako učiteľ si prinútený zvládnuť ho. Nájdi niekoho s túžbou učiť sa, kto vie menej než ty a podaj mu, čo vieš v systematickej forme. Kŕmením niekoho iného nasýtiš svoje vlstné srdce. Som presvedčený, že motivácia v študovaní Písma z veľkej časti prichádza zo zodpovednosti človeka v tejto oblasti. Keby som nemal niekoho učiť, dosť možne by som neprodukoval.

Záver

Teraz, keď si sa naučil nejakým praktickým krokom pri čítaní, výklade, rozjímaní a vyučovaní Písma, moje poverenie pre teba je spraviť každé z nich životným zvykom. Ale ak by si si začal myslieť, že si už všetko zvládol, spomeň si na Deuteronómium 29:29: “Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu.” Môžeme len poškrabať povrch nekonečnej mysle Boha, no aj to je hodné nasledovania, pretože On nám dal svoje Slovo, aby sme Ho poznali. Náš zámer v štúdiu Božieho Slova nie je pre poznanie samotné. Ako povedal Pavol, “Známosť nadúva, ale láska vzdeláva” (1 Kor 8:1). Našim cieľom je poznať Boha, a poznať Boha znamená naučiť sa pokore.

Zdroj:
https://www.gty.org/library/articles/45STUDY/how-to-study-your-bible