Mormonizmus vs. Biblia

Doktrinálne porovnanie učenia Mormónov a Biblie

MORMONIZMUS UČÍ

Biblia nie je neomylná
(nie je vo všetkom preložená správne)

 • “Veríme, že Biblia je Slovo Božie, pokiaľ je preložená správne; takisto veríme, že Kniha Mormonova je Slovo Božie.” (Článok viery č.8)
 • “Po prvé: Prorok je jediný človek, ktorý hovorí za Pána vo všetkom. Po druhé: Žijúci prorok je pre nás podstatnejší než štandardné skutky [zahŕňajúc Bibliu]. Po tretie: Žijúci prorok je pre nás dôležitejší než mŕtvy prorok” (Ezra Taft Benson bol členom kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní (CJKSND), keď prednášal túto reč na Univerzite Brighama Younga, 26. februára 1980)

BIBLIA UČÍ

Biblia je neomylné Slovo Božie

 • “Aj máme pevnejšie slovo prorocké, a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste,” 2 Pet 1,19
 • Ježiš povedal, “Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.” Mat 24,35
 • Ježiš povedal, “Keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.” Ján 8,31-32
 • Boh povedal, “tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne,” Iz 11,55
 • “Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na svoje sny, ktoré sa vám snívajú vaším pričinením, pretože vám lživo prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovorí Hospodin.”
  Jer 29,8-9; pozri aj Zj 22,18 

Mormónska cirkev je jediná pravá cirkev

 • “A takisto tí, ktorým boli tieto prikázania dané, aby mohli mať moc položiť základ tejto cirkvi a vyniesť ju z mrákoty a temnoty, jedinú pravú a živú cirkev na tvári celej zeme, v ktorej sa mne, Pánovi, veľmi zaľúbilo, hovorím k cirkvi ako celku, a nie k jednotlivcom”
  (Náuka a zmluvy 1:30). Tu údajne dal Kristus sám Josephovi Smithovi a ďalším raným cirkevným vodcom moc položiť základy jedinej cirkvi, v ktorej je veľmi potešený.
 • “Bolo mi odpovedané, že sa nesmiem pripojiť k žiadnej z nich, pretože sa všetky mýlia; a Bytosť, ktorá ma oslovila, povedala, že všetky ich kréda sú ohavnosťou v jeho očiach; že všetci títo vyznávači sú porušení,...” (Joseph Smith- Životopis 1,19)

Cirkev sa skladá z tela veriacich

 • “Lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale jako údy nemajú všetky toho istého úkonu, tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlive jedni druhých údami. A majúc rozdielne dary, podľa milosti, ktorá nám je daná,” Rim 12,4-6
 • “...usilujúci sa zachovávať jednotu Ducha v sväzku pokoja.  Jedno telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Bôh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho.” Ef 4,3-7
 • Ježiš povedal, “A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;” Mat 16,18
  Pozri aj: Mat 18,19-20 ; Mar 3,24-25 ;
  1 Kor 1,10-12 ; 12,11-14 ; Ef 1,22-23 ;
  5,25-26

 Boh Otec má telo z mäsa a kostí

 • “Otec má telo z mäsa a kostí tak hmatateľné, ako ľudské.” (Náuka a Zmluvy 130,22)
 • “Boh sám bola raz taký, ako sme my teraz, a je vyvýšený človek, a je posadený na tróne v nebesiach!... Poviem vám, ako sa Boh stal Bohom. Predstavovali sme si a predpokladali, že Boh bol Bohom od večnosti. Odmietam túto ideu a odstránim závoj, aby ste videli... bol raz človekom, ako sme my... A vy sa musíte naučiť, ako byť sami bohmi” (Učenia proroka Josepha Smitha 345-46)

 Boh je duch

 • “A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov.”
  1 Tim 1,17
 • “Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde.”
  Jn 4,24
 • “[Syn] ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva;” Kol 1,15
 • “Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.” Jn 1,18
 • “Či sa azda niekto skryje voľakde na skrytých miestach, aby som ho ja nevidel? hovorí Hospodin. Či azda ja nevyplňujem nebies i zeme? hovorí Hospodin.” Jer 23,24

Množstvo bohov -
- Neakceptuje trojjediného Boha -
- Človek sa prepracuje k božstvu skutkami

 • “Potom budú bohmi, pretože nemajú konca... potom budú nad všetkým, pretože sú im podriadené všetky veci. Potom budú bohmi... a anjeli sú im podriadení” (N&Z 132,20)
 • “...vstúpili do svojho oslávenia, podľa zasľúbení, a sedia na trónoch, a nie sú anjeli, ale sú bohovia” (N&Z 132,37)
 • “Zostúpme dolu. A na počiatku zišli dolu, a oni, to jest Bohovia, organizovali a formovali nebesia a zem.” (pozri Abrahám 4,1-31 ; 5,1-21)
 • “Vždy som hlásal, že Boh je samostatná osoba, Ježiš Kristus je oddelená a odlišná osoba od Boha Otca, a Svätý Duch je samostatná osoba alebo duch, a títo traja predstavujú 3 rozličné osobnosti a troch Bohov” (Učenia proroka Josepha Smitha, 370)
 • “Ak akceptovanie Trojice robí kresťana, potom samozrejme Svätí neskorších dní nie sú kresťania, pretože veria, že doktrína Trojice vyjadrená v modernej protestantskej a katolíckej teológii je produktom zosúladenia kresťanskej teológie s gréckou filozofiou” (Profesor BYU Robert L. Millet, Odlišný Ježiš? Kristus Svätých neskorších dní, 171)
 • “V donášaní svedectva Ježiša Krista, Prezident [prorok CJKSND] Hinckley prehovoril o tých, ktorí sú mimo Cirkvi, ktorí hovoria, že Svätí neskorších dní ‘neveria v tradičného Krista’: ‘Nie, neverím. Tradičný Kristus, o ktorom rozprávajú, nie je Kristus, o ktorom hovorím ja. Pretože Kristus, o ktorom ja rozprávam, bol odhalený v tejto, Správy Plnosti Časov. On sa ukázal spolu so svojim Otcom chlapcovi Josephovi Smithovi v roku 1820, a keď Joseph v ten deň opustil lesík, vedel o podstate Boha viac než všetci učení služobníci evanjelia v tej dobe’” (Deseret News, Church News, 7 [20. júna 1998])

Boh je jeden

 • “Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, i môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Bôh a nebude ani po mne.” Iz 43,10
 • “Takto hovorí Hospodin, Kráľ Izraelov, a jeho vykupiteľ, Hospodin Zástupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha... Nestrachujte sa ani sa nechvejte! Či som ti neohlasoval od dávna a neoznámil? A vy ste mojimi svedkami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; neviem o nijakej.” Iz 44,6+8
  Pozri aj: Jak 2,19 ; Deut 6,4 ; Neh 9,6 ;
  Iz 45,21-22

Boh nie je človek

 • “Lebo ja som silný Bôh a nie človek, Svätý v tvojom strede” Oz 11,9
 • “Pretože sa povýšilo tvoje srdce, a hovoríš: Ja som Bôh, na stolici Božej sedím, v srdci morí, kým si ty len človek a nie silný Bôh, hoci vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha.” Ez 28,2
  Pozri aj: Num 23,19 ; Ž 102,26-27

Trojjediný Boh

 • “Ale my máme jedného Boha...” 1 Kor 8,6 ; Jn 10,27-30
 • Trojjediný Boh existuje od večnosti. “Lebo ja Hospodin sa nemením” Mal 3,6
 • “Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.” Hebr 13,8 ; pozri aj Jak 1,17
 • “Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža.” Flp 2,5-8
 • “Na počiatku bolo Slovo” Jn 1,1-18

  Ďalšie verše o podstate Boha:
  Gen 1,26-27 ; Ž 139,1-6 ; Sk 2,23 ;
  Mat 19,26 ; 28,19 ; Jób 42,2 ; Luk 24,39 ; Jn 17,10 ; Kol 1,16 ; Hebr 1,3 ; 1,10-12 ; Rim 1,22-23

Kristovo uzmierenie nepokrylo všetky hriechy

 • “Nezabiješ, a ten, kto zabije, nebude mať odpustenia v tomto svete, ani vo svete, ktorý príde.” (N&Z 42,18-19)
 • “Nescudzoložíš... Ale ak to opäť vykoná, nebude mu odpustené”(N&Z 42,24-26)
 • “a [Dávid] teda vypadol z oslávenia svojho a obdržal svoj diel; a nezdedí ich mimo svet, pretože som ich dal inému, hovorí Pán”(N&Z 132,39)

 Kristus pykal za všetky hriechy

 • “Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin ti odpustil tvoj hriech,” 2 Sam 12,13
 • “V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti,” Ef 1,7
 • “Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi.” Rim 3,23-24

Večný život vyžaduje milosť spolu so skutkami

 • Spasenie = zmŕtvychvstanie je bezplatný dar navyše.
 • Oslávenie = systém zákonov, obradov, správneho chovania, založené na skutkoch.
 • “Veríme, že skrze uzmierenie Kristovo môže byť spasené celé ľudstvo, skrze poslušnosť zákonom a obradom evanje-lia.” (3. článok viery)
 • “Lebo vieme, že milosťou sme spasení po všetkom, čo môžeme učiniť.” (2 Nephi 25,23)
 • “Moje presvedčenie je, že po tom, ako spravíme všetko, čo sa spraviť dá, je Pán pod záväzkom, a nesklame verných; on vykoná zvyšok.” (Učenia Brighama Younga, 155) 
 • “Pravé evanjelium vyžaduje skutky” (Učenie Lorenza Snowa [niekdajší prorok CSND], 16)
 • “Falošná predstava, že Ježiš za nás dokonal a my si žijeme, ako sa nám páči, no ak na smrteľnej posteli uveríme, budeme zachránení v jeho slávnej prítomnosti, je najzhubnejšia” (David O. McKay [bývalý prorok CSND], Gospel Ideals, 8)
 • “Jedna z najomylnejších doktrín vytvorená Satanom a predložená človekom je, že človek je spasený výhradne milosťou Božou; že viera v Krista samotná je všetko, čo je potrebné ku spaseniu” (Spencer W. Kimball [bývalý prorok CSND], The Miracle of Forgiveness, 208)

 Večný život je bezplatný dar od Boha

 • “Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.” Jn 1,17
 • “Ale veríme, že skrze milosť Pána Ježiša Krista budeme spasení na ten istý spôsob ako aj oni.” Sk 15,11
 • “Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.” Rim 6,14
 • “Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa podlžnosti. Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravedlivosť.” Rim 4,4-5
 • “Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou.” Rim 11,6
 • “Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,” Ef 2,1-9
 • “Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravedlivosť skrze zákon, tedy Kristus nadarmo zomrel.” Gal 2,21
 • “ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti,” 2 Tim 1,9

  Pozri aj: Rim 5,15-21 ; 6,23 ; Gal 2,16 ; 5,4 ; Ef 1,7 ; 4,7 ; Tít 3,4-7 ; Sk 20,24 ; Rim 5,2 ; 2 Kor 12,9-10 ; Jn 3,16-17

Večný život (život s Ježišom a Nebeským Otcom) závisí na skrytých chrámových obradoch

 • “A aby človek získal najvyšší (stupeň), musí vstúpiť do tohto rádu kňazstva [znamenajúceho novú a večnú zmluvu manželstva]” (N&Z 131,2)
 • Toto manželstvo (chrámový zväzok) je jedným z mnoho obradov, ktoré sa uskutočňujú v chrámoch. O udalostiach (obradoch), ktoré sa uskutočňujú v mormonských  chrámoch sa mimo chrámu nesmie detailne hovoriť.
 • Jedna z požiadaviek vstupu do chrámu je platenie desiatkov mormonskej cirkvi.
 • “...a deň pre desiatok ľudu môjho; pretože ten, kto platí desiatok, nebude spálený pri jeho [Kristovom] príchode.” (N&Z 64,23)

Evanjelium nie je tajomstvo;
Je hlásané otvorene

 • Ježiš povedal: “Teda nebojte sa ich! Lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odkryté, ani tajné, čo by sa nemalo zve-dieť. Čo vám hovorím vo tme, povedzte na svetle, a to, čo počujete v ucho, hlásajte na domoch.” Mat 10,26-27
 • “A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.” Jn 3,19
 • “A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte. Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť.”
  Ef 5,11-12
 • Ježiš povedal: “Ja som vždy učil v synagóge a v chráme ... a skryte som nehovoril ničoho.” Jn 18,20
 • “Lebo nič nie je tak skryté, čo by nemalo byť zjavené, ani nebolo ukryté, ale tiež iba nato, aby vyšlo na javo. Ak má niekto uši nato, aby počul, nech počuje!”
  Mk 4,22-23, pozri aj Lk 11,33
 • “Nenadejte sa na lživé slová, že vraj chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je to.” Jer 7,4

Žiadne kríže na mormónskych budovách; Anjel Moroni na vrchoch morm. chrámov

 • “Pre nás je kríž symbolom umierajúceho Krista” (Bývalý prorok/ prezident CSND Gordon B. Hinckley, ‘Symbol našej viery’, Ensign, 3)
 • “Jeho [Kristove] velké utrpenie začalo predtým, než bol ukrižovaný. Bolo to v Getsemanskej záhrade, kde krv vychádzala z pórov jeho tela... ‘aby som nemusel piť ten horký kalich a mohol sa stiahnuť’. To nebolo vtedy, keď bol na kríži, to bolo, ked bol v záhrade.” (Desiaty prezident Joseph Fielding Smith, Doktríny spasenia 1,130)
 • “Bolo to v Getsemane, na svahoch Olivovej hory, kde Ježiš vykonal dokonalé uzmierenie preliatím svojej krvi- a to väčšie, než na kríži” (Profesor BYU Robert J. Matthews, ‘Biblia! Biblia!’, Ensign [január 1987], 282)
 • “Prečo by sme sa mali sklánať pred krížom alebo ho používať ako symbol? Pretože náš Spasiteľ zomrel na kríži, nosenie krížov je pre väčšinu Svätých ND nehodiace sa a nekonzistentné s našim uctievaním.” (Desiaty prezident Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions 4,17)

 Chváliť sa krížom

 • “Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.”
  Mt 10,38
 • “Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.” 1 Kor 1,18
 • “S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.” Gal 2,19-20
 • “No ja sa v nijakom prípade nechcem chváliť ničím, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet.” Gal 6,14
 • “Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno,” Flp 2,8-9
 • “Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža.” Flp3,18
 • “Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži.” Kol 1,19-20
 • “... keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž.” Kol 2,14
 • “Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži,” Hebr 12,2
  Pozri aj: Mat 16,24 ; Mar 8,34 ; Luk 9,23 ; Ef 2,16

Polygamia je večný princíp

 • “Prislúchajúce zákonu kňazstva- ak si muž zoberie pannu, a túži si vziať ďalšiu... potom je ospravedlnený”
  “A ak má desať panien týmto zákonom jemu daných, nemôže scudzoložiť, lebo ony patria jemu a sú mu dané; teda je ospravedlnený” (N&Z 132,61-62)
 • “Ak nejaký muž ... má manželku a učí ju zákonu kňazstva môjho ... potom ona bude veriť a slúžiť mu, alebo bude zničená, hovorí Pán, váš Boh, pretože ja ju zničím” (N&Z 132,64)

 Boh polygamiu nikdy nenariadil

 • “Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo.” Gen 2,24
 • “[Starší musí byť] bez úhony, muž jednej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú prostopašné alebo nepoddajné.” Tít 1,6
 • “Ani si nenaberie mnoho žien, aby sa neodvrátilo jeho srdce od cesty Hospodinovej,” Deut 17,17
 • “A on odpovedal a riekol im: Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku učinil ich muža a ženu a povedal: Preto opustí človek otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy, a tí dvaja budú jedno telo? Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy toho, čo Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!”
  Mt 19,4-6
 • “Ale pre smilstvá nech má každý svoju vlastnú ženu, a každá nech má svojho vlastného muža.” 1 Kor 7,2

Kristova cirkev skončila v odpadnutí

 • “Po smrti Spastiteľa a jeho apoštolov človek skazil princípy evanjelia a vykonal neoprávnené zmeny v organizácii cirkvi a kňazských obradoch. Kvôli tomuto rozsiahlemu odpadnutiu Pán stiahol autoritu kňazstva zo Zeme. Toto odpadnutie trvalo až po zjavenie Nebeského Otca a jeho milovaného Syna Josephovi Smithovi v r. 1820, a iniciovalo sa tak obnovenie plnosti evanjelia.”
     “Počas Veľkého odpadnutia boli ľudia bez božského vedenia živých prorokov. Bolo založených mnoho zborov, no tieto nemali kňazskú moc viesť ľudí k pravej známosti Boha Otca a Ježiša Krista. Jednotlivé časti Svätých písem boli porušené alebo stratené, a nikto nemal autoritu udeľovať dar Svätého Ducha alebo praktizovať iné kňazské obrady.”
     “Žijeme v časoch, kedy bolo evanjelium Ježiša Krista obnovené. Ale narozdiel od cirkvi v časoch minulých, CJKSND nebude premožená všeobecným odpadnutím. Písma učia, že cirkev nebude nikdy znovu zničená (pozri N&Z 138,44, Dan 2,44).” (zdroj: oficiálna webstránka Mormonskej cirkvi, www.lds.org)

Kristova cirkev nevošla do odpadnutia

 • “A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.” Mt 28,20
 • “Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia,” 2 Sol 2,3
 • “Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.” Mt 24,35
 • “Jemu sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov.” Ef 3,21
 • “A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený.” Mt 24,10-13
 • “A tí na skale sú takí, ktorí, keď počujú, prijímajú slovo s radosťou, ale tí nemajú koreňa, ktorí veria do času a včas pokušenia odpádajú.” Lk 8,13
 • “Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov,” 1 Tim 1,4
 • “Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.” 2 Tim 4,3-4
 • “Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane.”
  Mt 5,18

Krst pre zomrelých -
zachraňujúci chrámový obrad

 • “Dovoľte mi, aby som vás uistil, že toto sú zásady vo vzťahu k mŕtvym a žijúcim, ktoré nemôžu byť ľahkovážne prejdené, čo sa týka nášho spasenia. Pretože ich spasenie je nutné a nevyhnutné pre spasenie naše.” (N&Z 128,15)
 • “Mŕtvi, ktorí činia pokánie, budú vykúpení skrze poslušnosť obradov domu Božieho. A potom, čo zaplatia trestom za svoje priestupky a sú umytí a čistí, obdržia odmenu podľa svojich skutkov, pretože sú dedičmi spasenia.” (N&Z 138,58-59)
 • “... krst za mŕtvych; lebo Malachiáš vraví, posledná kapitola verše 5. a 6.: ‘Hľa, pošlem vám Eliáša, proroka ... aby som neprišiel a nepostihol zem prekliatím.’ ... a hľa, čo je tou vecou? Je to krst za zomrelých. Pretože my bez nich [mŕtvych] nemôžeme byť učinení dokonalými, ani  oni bez nás nemôžu byť učinení dokonalými”(N&Z 128,17-18)
 • Joseph Smith povedal: “Svätí, ktorí to zanedbávajú [spasenie pre mŕtvych ako chrámový skutok], čo sa týka ich zomrelých príbuzných, tak robia riskujúc svoje vlastné spasenie ... Najväčšia zodpovednosť na tomto svete, ktorú nám Boh uložil, je zhľadúvať pre našich zomrelých” (Učenia proroka Josepha Smitha, 193 a 356)

Nekonať žiadne skutky pre mŕtvych

 • “Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí,”
  Deut 18,10-12
 • “Ale Ježiš mu povedal: Poď za mnou a nechaj, nech mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych.” Mt 8,22
 • Mŕtvi nebudú poslaní varovať žijúcich, aby konali pokánie,a ani živí nemôžu zachrániť mŕtvych. Lk 16,30-31; podobenstvo o boháčovi a Lazarovi
 • “Nuž a Bôh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo jemu všetci žijú.” Lk 20,38
 • “Ale bláznivým otázkam a rodopravám, škriepkam a zvadám o ceremónie zákona vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne.” Tít 3,9
 • “A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Čože to tedy hovoria zákonníci, že najprv musí prijsť Eliáš? [Mal 4,5-6] A Ježiš povedal a riekol im: Eliáš pravda prijde prv a napraví všetko; ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel, a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj Syn človeka. Vtedy porozumeli učeníci, že im to povedal o Jánovi Krstiteľovi.” Mt 17,10-13

Mormónska cirkev spravuje 141 chrámov

 • “Chrámové výkony, zmluvy, príspevky a zapečatenie umožňujú jednotlivcom byť zmierení s Pánom a rodinám byť zapečatené za závojom smrti. Poslušnosť chrámovým záväzkom nás kvalifikuje k večnému životu- najväčšiemu daru človeku od Boha” (Russell M. Nelson, ‘Večný život pramení z poslušnosti chrámovým obradom’, Church News [April 2001],10)
 • “Hľa, zjavujem vám novú a večnú zmluvu; a ak sa nebudete riadiť touto zmluvou, potom ste zatratení, pretože nikto nemôže zavrhnúť túto zmluvu a mať dovolené vstúpiť do mojej slávy” (N&Z 132,4)

Zákon chrámovej zmluvy o zasvätení

 • “Každý z vás sa zaväzujete a sľubujete pred Bohom, anjelmi a týmito svedkami pri tomto oltári, že prijímate zákon zasvätenia ako je obsiahnutý v tejto [vysluhovateľ podvihne kópiu Náuky a zmlúv] knihe Náuky a zmlúv, že zasväcujete seba, svoj čas, talenty a všetko, čím vás Pán požehnal, cirkvi JKSND, budovaniu kráľovstva Božieho na zemi a založeniu Siona. Každý z vás skloňte hlavu a povedzte ‘áno’.”

Chrám už viac nie je potrebný

 • “No, hovorím vám, že tu je väčší ako chrám.” Mt 12,6
 • “A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu,” Mt 27,51
 • “Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde,” Jn 4,23
 • “Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde,” 1 Kor 3,16
 • “Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?” 1 Kor 6,19
 • “Lebo veď vy ste chrámom živého Boha,” 2 Kor 6,16
 • “... vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavänie prístojne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v Duchu.” Ef 2,20-22
 • “Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.” Mt 18,20

  Pozri aj: 1 Kráľ 8,27 ; 2 Kron 2,6 ; 6,18 ;
  Iz 66,1 ; Zj 21,22 ; Sk 7,48 ; 17,24 ;
  1 Pet 2,4-5 ; Hebr 9,11-12


Zdroj: kniha Unveiling Grace od Lynn K. Wilder