Čo je zmluva?

Autor: Matt Slick

Zmluva (hebr. berith, gr. diatheke) je právna dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami. Slovo ‘zmluva(y)’ sa vyskytuje v 284-krát v Starom Zákone a 37-krát v Novom Zákone, čo je dokopy 321 výskytov.

Používanie zmlúv je spôsob, akým s nami Boh komunikuje, vykupuje nás a garantuje nám večný život v Ježišovi. Robí tak, pretože zmluva je prísľub, a Božie prísľuby nemôžu byť porušené, keďže spočívajú v Jeho nekonečnom, čistom charaktere. Biblia je zmluvný dokument. Starý a Nový Zákon sú vlastne Stará a Nová Zmluva (testament- lat. zmluva, zákon).

V Biblii nachádzame pri zmluvách vzor. Je v podstate takýto:
Iniciujúca strana charakterizuje seba a a čo vykonala, potom nasleduje zoznam záväzkov medzi dvoma (al. viac.) stranami. Zakončuje to sekcia zaoberajúca sa odmenami a trestami, ktoré riadia dodržanie a porušenie zmluvy. Desať Božích prikázaní sa zhoduje s týmto vzorom a je zmluvným dokumentom.

 1.  Iniciujúca strana charakterizuje seba a a čo vykonala

  “Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.” (Ex 20:2)

 2. Zoznam záväzkov medzi dvoma (al. viac.) stranami

  “Nebudeš mať iných bohov predo mnou.” (Ex 20:3)
  “Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby...” (Ex 20:4)
  “Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha...” (Ex 20:7a)
  atď.

 3. Sekcia, ktorá sa zaoberá odmenami a trestami, ktoré riadia dodržanie a porušenie zmluvy

  “... Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.” (Ex 20:7b)
  “... aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh” (Ex 20:12)

Zmluvy môžu byť podmienečné alebo nepodmienečné. Podmienečná zmluva môže závisieť na vernosti jednej alebo viacerých strán, a zmluva je zneplatnená, ak niektorá strana poruší podmienky. Príkladom toho je Adamova zmluva, kde Boh prisľúbil Adamovi večný život, ak Adam zostane poslušný Božiemu Slovu. Nepodmienečná zmluva je taká, ktorá nezávisí na vernosti strán, ale bez ohľadu na to zostáva platnou. Noeho zmluva je nepodmienečnou v tom, že Boh sľúbil, že už nikdy nezničí svet vodou. Pre takúto zmluvu neexistuje žiadna podmienka.

Všetky zmluvy v Biblii medzi Bohom a človekom pochádzajú od Boha a sú skutkom Jeho milosti.

Zmluvné znaky

Biblické zmluvy majú znaky, ktoré reprezentujú zmluvné sľuby.

 • Adamova zmluva bola uzavretá medzi Bohom a Adamom, kde Adam by mal večný život na základe poslušnosti Bohu (Gen 1:28-30; 2:15). Znakom bol strom života (Gen 2:9).

 • Noeho zmluva bola medzi Bohom a Noem, a bol to Boží sľub, že už nikdy znova nezničí zem potopou (Gen 9:11). Znakom tejto zmluvy bola dúha (Gen 9:13).

 • Mojžišova zmluva bola medzi Bohom a Izraelitmi, kedy by oni boli “kráľovstvom kňazov a svätým národom” (Ex 19:6), a znakom zmluvy boli tabule s Desiatimi prikázaniami (Ex 24:12)

 • Nová zmluva je medzi Kristom a Jeho cirkvou a pozostáva z obdržania večného spasenia. Jej zmluvným znakom je krst (Kol 2:11-12) s pokračujúcou účasťou v zmluve skrze Večeru Pánovu
  (1 Kor 11:25).

Zdrojhttps://carm.org/questions-covenant