Iný Ježiš = iné evanjelium

 
Keď niekto uvidí tento nadpis, povie si: „Veď to je predsa jasné!“ Áno. Nado všetku pochybnosť! Je to jasné. Ale ak sa na to naozaj pozrieš a urobíš porovnanie učenia RKC a učenia Písem, potom pochopíš, pred akým veľkým problémom stojíš. Veľa ľudí totiž rado opakuje obligátnu vetu: „Veď ja predsa verím v Ježiša.” Možno veríš. Ide ale o to, v akého Ježiša. Je ich totiž viac. Ale len jeden je Ježiš Kristus, ten Spravodlivý – Ježiš Kristus Svätých Písem. 

Lk 21, 8
„On odpovedal: “Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: “To som ja” a “Ten čas je už blízko.” Nechoďte za nimi.”

Najprv sa chcem pozrieť na inú vec, ktorá na prvý pohľad s témou nesúvisí, ale nie je tomu tak. Sú to prekliatia. Učenie RKC obsahuje prekliatí viac než dosť. Zvlášť zaujímavé sú prekliatia, ktoré boli vydané Tridentským koncilom. 

Tu je pár príkladov:
„Ak by ktokoľvek povedal, že je podvodom celebrovať omše na poctu svätým a pre obdržiavanie ich príhovoru k Bohu, ako zmýšľa Cirkev, nech je prekliaty.” (Tridentský koncil, Kánony o Ospravedlnení. Kánon 5)
„Ak by ktokoľvek povedal, že len vierou samotnou je bezbožný ospravedlnený, v tom význame ako toto aj hovorí, a že nič ďalšie sa nepožaduje na spoluprácu pre obdržanie milosti Ospravedlnenia, a že to nie je nijakým spôsobom potrebné, aby (hriešnik) mohol byť pripravený a spôsobný hnutím jeho vlastnej vôle, nech je prekliaty.” (Tridentský koncil, Kánony o ospravedlnení, Kánon 9)
 „Ak by ktokoľvek povedal, že človek je plne oslobodený z jeho hriechov a ospravedlnený, pretože sám naisto uveril, že je oslobodený a ospravedlnený, alebo, že nikto nie je naozaj ospravedlnený, iba ten, kto sám verí že je ospravedlnený, a teda oslobodenie a ospravedlnenie je dosiahnuté iba vierou samotnou, nech je prekliaty.
(Tridentský koncil, Kánony o ospravedlnení, Kánon 14)

Vrelo odporúčam naštudovať každému. Ani jedno z nich dodnes nebolo odvolané a všetky sú v plnej platnosti...

Naproti tomu tu máme dva prekliatia Novej zmluvy. Prvé je v Gal 1, 8-9:
„Ale keby sme vám hlásali my, alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“ 
Keď by ktokoľvek pozorne čítal tieto verše, rýchlo pochopí, že Evanjelium je nemenné, nie je tu nič také, že si nejaká cirkev niečo v priebehu storočí „uvedomila“. Kto by hlásal iné evanjelium, nech je prekliaty!
Všimni si každý, čo čítaš – Pavol sám o sebe hovorí, že ak by on sám zmenil svoje učenie a hlásal by iné evanjelium ako to, čo im už ohlásil, nech je prekliaty! Zdá sa niekomu, žeby sa považoval za neomylného? Jasne tu hovorí, že žiadne iné evanjelium – či už veľmi podobné, alebo veľmi odlišné, NIE JE od Boha. A teda ten, kto ho ohlasuje, alebo udržiava nemá s Bohom nič spoločné. Druhé prekliatie sa nachádza v 1 Kor 16, 22:
„Kto nemá rád Pána, nech je prekliaty! Marana – tha*“

*text Marana – tha znamená „Náš Pán ide“)

 Tieto spomenuté dva prekliatia spolu veľmi úzko súvisia. Kto nemiluje Pána Ježiša? Kto je ten, kto Ho nemiluje? Je to ten, kto sa na nejaké obrázky nepozerá s dostatočným dojatím, s úctou ich nebozkáva? Je to ten, kto nekľačí so zopnutými rukami pred soškou? Je to osoba, ktorá nepreukazuje úctu kňazovi? Alebo je to niekto, kto sa nadšene nezúčastňuje náboženských obradov? Kto je ten, kto nemiluje Pána Ježiša? Je to ten, kto nemiluje – teda neposlúcha skutočného Pána Ježiša – živého Boha Syna, zjaveného v Písmach, ale je citovo a zvykovo upätý na inštitúciu, obrady, zvyky alebo spoločenstvo, ktoré sa za Neho skrýva a samozrejme tiež ten, kto otvorene v Neho neverí. Láska podľa Písem nemá veľa spoločného s emóciami. Láska v Biblii je opísaná takto – Jn 3, 16:

„Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život.“

Flp 2, 8 „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť až na smrť na kríži.“
Poslušným až na smrť...

Dt 11, 13
„A ak budete poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes ukladám, ak budete milovať Pána, svojho Boha, a slúžiť mu celým srdcom a celou dušou...“

Ak budete poslúchať, ak budete milovať Pána...

 Hebr 5, 7-8
„On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti, a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti...“

Lk 22, 42
„Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“

Nie moja vôľa nech sa stane ...

Dt 30, 19-20
„Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k Nemu.“

Keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu ...

Dt 30, 15-16
„Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia.“

Aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia...

Pozri sa na tieto verše a sám hneď pochopíš, čo je to láska podľa Písem. Láska v Písmach je opísaná v poslušnosti!
V poslušnosti k Bohu. Nie k cirkvi. Pán Ježiš je pre veriaceho človeka Spasiteľom, ale aj príkladom. On bol poslušný Bohu. V rímsko-katolíckej cirkvi je to ale šikovne zamenené na poslušnosť cirkvi.
Kto je to ale ten, ktorý miluje Pána Ježiša? Znova. Ten, kto miluje Ježiša Krista, miluje Pána Ježiša Krista svätých Písem, nie iného Ježiša –  je poslušný Jemu, je tým, kto zachováva Jeho slová a NESIE JEHO EVANJELIUM. Zopakujem znova. Ježiš Kristus Biblie sa nikdy nezmienil o „poslušnosti cirkvi“. Tu samozrejme príde emotívna citácia – kto Vás počúva mňa počúva, lenže to je podmienené tým, že katolíci veria, že RKC je Kristovou cirkvou, Kristovou nevestou, a toto teda Pán akoby hovorí ich „cirkvi“. Okrem toho, že RKC nie je Kristovou cirkvou, tieto slová tu hovorí apoštolom. Apoštoli tu už nie sú a ani nikomu neodovzdali špeciálne právomoci. Odovzdali učenie, nie funkciu. Apoštolstvo skončilo. Týmto sa budem zaoberať neskôr. Takisto sám Pán Ježiš hovorí v Zjavení k siedmym cirkvám a hovorí k nim ako samostatným cirkvám bez toho, žeby tieto cirkvi mali niečo spoločné s vtedy neexistujúcou rímsko-katolíckou organizáciou. Veriaci – každý veriaci - musí niesť evanjelium PRESNE podľa Písem, NIE iné – čo akokoľvek podobné „evanjelium.“ Tu je treba povedať, že je možné milovať iného Ježiša. Dokonca je možné nosiť tomuto Ježišovi peniaze, stavať mu budovy, obetovať mu, prevádzať rituály, nazývať ho svojím spasiteľom, byť na neho citovo veľmi upnutý, vzhliadať k nemu, to všetko je možné robiť. A ešte veľa je možné pridať. Lenže iba jeden Ježiš je skutočný Ježiš Svätých Písem, živý Boh. Iba Jeden je cesta, pravda a život. (Jn 14,6). Ten druhý, alebo tí druhí „ježišovia“, či „ježiškovia“, ktorý potrebujú všelijakých pomocníkov, vykladačov, obrady, organizácie a prostredníkov, visia stále na krížoch, alebo spinkajú v kolíske, sú zaručenou cestou do pekiel. Ježiš Kristus Božieho slova je mocný Boh, skrze ktorého bolo všetko stvorené, ktorý plne a neobmedzene vládne svetu a má pod vedomou kontrolou každú čiastku hmoty, každý pohyb a v Jeho rukách je život a súd.

Jn 1, 3
„Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“ 

Jn 1, 10
„Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.“

Kol 1, 15–16
„On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.“

Ježiš Kristus Biblie rozkáže vetru a hneď – okamžite – prestane. Rozkáže chromému, aby vstal, a on vstane hneď. Povie malomocnému, „chcem, buď čistý“, a malomocný je okamžite uzdravený. Ježiš Kristus Biblie sedí po pravici Otca, neschádza každý deň na príkaz skazeného človeka na žiadne oltáre (pozri Hebr 10), lebo dielo ktoré učinil, je hotové.
Jn 19, 30

„Je dokonané“
Tetelestai – to je grécky originál. Tento výkrik a jeho zapísanie v Písme nie je náhodné. Tetelestai bolo v tom čase veľmi špecifické slovo. Bolo to oficiálne používané slovo, ktoré sa dávalo ako pečať na zaplatené faktúry a dlžobné úpisy a doslova znamená „JE ZAPLATENÉ V PLNOSTI“. Ježiš Kristus Svätých písem, je Ten, ktorý bol predpovedaný prorokmi, Ten, ktorý ako jediný naplnil do bodky Boží zákon so všetkými jeho požiadavkami, žil teda ako jediný v ľudskom tele v celej histórii človeka na tejto zemi bezhriešny život,  nespáchal – a to ani ani v mysli - čo len jediný hriech, neustále upätý na Boha, je jediný ktorý mohol a aj zaplatil vďaka svojej nekonečnej prirodzenosti každý hriech, akékoľvek množstvo hriechu a ponúkol túto obeť, ktorú sám vykonal a sám úplne dokončil, ponúkol ju ZADARMO ako DAR z MILOSTI a každý kto toto prijme vierou, je od tej chvíle OKAMŽITE uzdravený a je OKAMŽITE účastníkom, obyvateľom večného Nebeského kráľovstva, ktoré sa na konci časov zjaví v plnosti. (Pozri verše Jn 3, 16-18; Jn 3, 36; Jn 6, 47; Ef 2, 8-9; Rim 3, 24) Dielo je hotové. Takýto človek vykoná pokánie a vyzná a dokonca života už vyznáva svoje hriechy iba Bohu, je mu odpustené skrze jediného nato ustanoveného Prostredníka – Ježiša Krista, a Ten bol na toto prostredníctvo ustanovený a oprávnený na základe dokonalej, dostatočnej a úplne dokončenej obety.

1 Tim 2, 5-6
„Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.“

Veriaci človek má teda možnosť pristupovať k Bohu iba skrze dokonalého Baránka – Krista – jediného, ktorý je všadeprítomný a verný svojmu slovu. (pozri: Iz 45, 23, Mal 3,6 Hebr 13, 8) On je ten Baránok, ktorý sňal hriech sveta (Jn 1, 29) Starozákonné obete boli len predobrazom tejto poslednej dokonalej obete, ktorá už nemá pokračovanie (aj keď v RKC samozrejme má – to opäť rozoberám inde). Tento Ježiš Kristus má – keďže je všadeprítomný Boh – na základe svojej dokonalej obete a na základe svojej Božskej prirodzenosti – má ako jediný aj právo počuť všetky modlitby veriacich vo všetkých jazykoch, na akomkoľvek mieste a v akomkoľvek čase (pozri verše Hebr 7, 23 -25; Rim 8, 34; 1Jn 2, 1). Má na to všetku moc na nebi i na zemi. (Mt 28, 18) Tento Pán Ježiš Kristus v Starom zákone zakázal vytvárať obrazy Boha a čohokoľvek božského a prejavovať tomu úctu, a klaňať sa týmto výtvorom. (Ex 20, 4-6; Dt 5, 8-10) Tento Pán poslal svojich nasledovníkov kázať evanjelium – dobrú správu o nezaslúženom dare, ktorý je zadarmo, z milosti, a ktorý si ani jeden hriešnik nemôže odpracovať, ani nijako „dobrými skutkami kúpiť.“ Je to pre Jeho zľutovanie a lásku k nám, nie preto, žeby existoval čo len jediný človek, ktorý je toho hodný na základe svojej dobroty, či domnelých „zásluh“ – viď Rim 3, 10 - 12. Toto úplne protirečí katolíckemu „Ježišovi“.

Ježiš Kristus RKC je úplne iný. Hovorí sa o ňom, že je síce Boh, ale jeho obeť je nedostatočná. Ono – navonok sa hovorí, že je dostatočný, ale keď príde na debatu s otázkou načo potom to všetko okolo, ukáže sa iný Ježiš. Tento Ježiš je neúčinný bez rímskej cirkvi. On potrebuje miesto seba akúsi viditeľnú hlavu. On je úplne neúčinný bez akýchsi sviatostí (sú nevyhnutne potrebné – ako som už ukázal) a rôznych obradov – tieto majú skutočnú moc a tí čo ich vysluhujú. Treba stále jesť jeho telo, ktoré sa zázračne premieňa v kúsku oblátky. Katolícky Ježiš nie je Ježiš Svätých Písem, ale akýsi Ježiško. Sám nestačí, aby spasil hriešnikov, preto potrebuje svoju starostlivú, chápavú, súcitnú a veľmi ochotnú, všadeprítomnú, všetkopočujúcu maminku, ktorá napriek tomu, že ho porodila a po ňom ešte ďalších minimálne šesť detí (pozri verše Mt 13, 54-56; Mk 6,3; Jn 2, 12, Lk 2, 7 a iné, a tiež osobitnú časť „Súrodenci Pána Ježiša v Písmach“), tak aj napriek tomu je stále panna až do smrti (hoci o tom nikde v Písmach nie je ani náznak  - je to nehorázny výmysel, ale opäť raz, RKC si uzurpuje autoritu NAD Písmom a preto sa nespolieha iba na Písmo, ale na vlastný úsudok. A tak to aj vyzerá). Rímskokatolícky Ježiš teda potrebuje svoju mamu. Potrebuje ju, lebo niekto ho stále musí držať v náručí každý rok v decembri – lebo je vždy maličký. Potom zrazu vyrastie v priebehu 3 – 4 mesiacov a visí na kríži, (hoci je Boh a On sa nesmie zobrazovať – a to bez výnimky Ex 20, 4-6; Dt 4, 9-19; Dt 5, 8-10), kde mu ona opäť pomáha svojím plačom. Potom mu opäť – treba povedať, že naozaj vytrvalo – pomáha svojím údajným orodovaním kdesi v nebi, hoci opäť nemáme v Písme nijakej zmienky, žeby nejaký človek bol niekde pri Božom tróne. (Vidíš ZNOVA prečo nemôže byť pre RKC jedinou autoritou Písmo?!?) Potrebuje ju ako svoju matku, a takto ju aj údajne odovzdal veriacim, hoci Pán Ježiš nikdy – ani jeden jedinýkrát Máriu Biblie nenazval matkou!!! A nikdy ani len náznakom nenaznačil, žeby ona mala požívať nejakú úctu. A už vonkoncom ju nedal za matku nikomu, okrem JEDNÉHO konkrétneho človeka – učeníka Jána. 

Jn 19, 26-27
„Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke : „Žena, hľa, tvoj syn !“ Potom povedal učeníkovi : „Hľa tvoja matka.“ A od tej hodiny ju učeník vzal k sebe.“

Hľa, TVOJ syn, hľa TVOJA matka...

Iný záznam nemáme. RKC to opäť prekrútila a jej predstavitelia s úsmevom na tvári povedia, že Ježiš im dal Máriu za matku. No nech čítam ako čítam, Ježiš dal Máriu za matku Jánovi.  A nielenže tento iný Ježiš potrebuje svoju matku, ku ktorej sa veriaci potrebuje neustále modliť, aby mu ustavične pomáhala s jeho vykupiteľským dielom, ale potrebuje aj svojho zástupcu na zemi – viditeľnú hlavu svojho tela – teda RKC cirkvi. Je to veru zvláštne telo, s dvomi hlavami... Ale to nie je všetko, v čom sa tento Ježiš líši. Okrem dvojitej hlavy potrebuje v priamom rozpore s tým, čo je v Božom slove prehlásené, (pozri verše 1Tim 2,5-6; Hebr 8, 6; Hebr 9, 15; Hebr 12, 24) tzv. prostredníkov. No a to sú samozrejme kňazi, ktorým dal údajne moc odpúšťať hriechy – hoci opäť, takýto záznam v Písme nie je. Práve kňazi a zákonníci boli tí, čo Krista ukrižovali, celý čas ich zavracal. Túto vetu o odpúšťaní povedal apoštolom, a ako ukazujem inde, apoštolstvo je NEPRENOSNÉ, teda aj tvrdenie o prenose tejto funkcie je falošné.  Navyše katolícki kňazi majú naozaj ďaleko k akejkoľvek novozákonnej postave a okrem toho, oni tam jednoducho nie sú... No ale v RKC samozrejme sú. Títo kňazi, okrem toho, že držia pohansko-babylonský celibát, ktorý je opäť priama vzbura voči Bohu (pozri verše Gn 1, 28; 9,1; 9,7), a ktorý si vraj volia dobrovoľne – hoci je to PODMIENKA vstupu do seminára (respektíve „vysvätenia“ za kňaza), neexistuje kňaz, ktorý by sa mohol oženiť a stať kňazom. Je kriticky dôležité povedať, že kňazi nie sú v Novom Zákone viac potrební. Pretože Pán Ježiš je tým posledným kňazom – obetujúcim kňazom, a potom sa stáva kňazom v každom zmysle slova KAŽDÝ veriaci. Toto podrobnejšie rozoberám v inej kapitole – o kňazoch. (1 Pt 2, 7-9; Zjv 1, 6) No katolícki kňazi sú vyškolení – inými kňazmi – ako mu pomôcť v jeho vykupiteľskom diele. Preto ho stále a stále znovu „nekrvavo“ obetujú (hoci bez vyliatia krvi nieto odpustenia - pozri Hebr 9, 22 ), vďaka nepochopeniu slov Pána Ježiša - „toto robte na moju PAMIATKU.“ Tento ich Ježiš potrebuje snaživých veriacich, ktorí mu neuverili, že sám vykonal všetko, a že im stačí k spáse iba samotná viera a spoľahnutie sa na Neho. Nepochopili a zďaleka nechápu slávu a veľkosť skutočného Ježiša Krista, Boha Syna – skrze ktorého bol každý jeden z nich stvorený a žiaľ, ani ich to nezaujíma.

Jn 17, 5
„A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.“

Sláva, ktorú mal skôr, ako bol svet. Akú pomoc tento Ježiš, Pán všetkého, potrebuje?
Katolícky Ježiš navyše dokonca skrze svojich prostredníkov presviedča ľudí, že nie sú až tak zle na tom pred Bohom, a že väčšina hriechov sú hriechy „ľahké“. (Hoci Boh toto nikdy vo svojom slove nepovedal ani náznakom, celým Písmom hovorí o skazenosti človeka a o závažnosti akéhokoľvek hriechu, čo rozoberám v inej kapitole) Tento Ježiško potrebuje ľudí, ktorí si spásu zaslúžia a odpracujú. Potrebuje ľudí, ktorí sa budú celý život triasť, pretože sa nemôžu spoľahnúť iba na neho, ale namiesto neho sa spoliehajú na jeho mamu, na cirkev v Ríme a potom na niečo, čo vôbec neexistuje. Na Očistec. Poslednou katolíckou nádejou nie je Ježiš. Ale Očistec. Taká je pravda. Tento istý Ježiško má veľa katolíckych svätcov, ktorí údajne trpeli za hriechy iných a jeho obetavá mama doteraz podľa rôznych zjavení trpí za hriechy celého sveta. Hneď je na mieste kľúčová otázka. Načo to potom všetko Pán Ježiš vytrpel, načo to všetko bolo, prečo Boh neušetril svojho jediného Syna a poslal ho vytrpieť to všetko, ak si niekto môže spásu zaslúžiť?

Mk 14, 34-36

„Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte!“ Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“

Pozri na tieto slová. Ak môžeš, vezmi odo mňa tento kalich. Ak môžu svätci trpieť namiesto mňa, ak si to človek môže sám odpracovať, ak sa môže do neba preskutkovať, ak môže za človeka trpieť páter Pio, ak môže na spáse spolupracovať „Panna Mária“, ak to ide hocijako inak – vezmi toto odo mňa! A čo povedal Boh? Aká bola Jeho odpoveď? Vydal svojho Syna… Keby bola možnosť urobiť to akokoľvek inak…
Ak sú takí ľudia, čo sa môžu obetovať a trpieť za hriechy iných, tak potom je to len o snahe a potom nie je pravda, že spása je IBA v Pánovi Ježišovi Kristovi. (Jn 14, 6; Sk 4, 12 ) Lenže Boh nikdy neklame... nikdy! Aký je teda výsledok?

Iný Ježiš = iné evanjelium.

Iné evanjelium = iná cesta ku spáse, než akú dal Boh.

Iná cesta ku spáse než akú dal Boh = vedomá cesta do pekiel.

Mt 19-20
 „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Skutočný Pán Ježiš Kristus je sám dosť mocný a všetko má pevne v rukách. On nepotrebuje ani špeciálnych prostredníkov, ani žiadnu večnú pannu a nepotrebuje ani ďalšiu hlavu pre svoje telo. Jedna stačí. On je Kráľom aj Pánom, on riadi svoju cirkev SÁM a stačí na to, nech by si sa drahý katolík akokoľvek tomu bránil. A vieš, prečo sa brániš? Lebo veríš v iného Ježiša.

Ježiš Kristus je Obhajca (1Jn 2, 1)
Ježiš Kristus je Všemohúci (Zjv 1, 8, Mt 28, 18)
Ježiš Kristus je Alfa a Omega (Zjv 1, 8 a 22, 13)
Ježiš Kristus je Amen (Zjv 3, 14)
Ježiš Kristus je Apoštol a Veľkňaz nášho vyznania (Hebr 3:1)
Ježiš Kristus je zmierovacou Obeťou za naše hriechy (1 Jn 2, 2)
Ježiš Kristus je Autor života (Sk 3, 15)
Ježiš Kristus je Autor a Dokonávateľ našej viery (Hebr 12, 2)
Ježiš Kristus je Autor Spasenia (Hebr 2, 10)
Ježiš Kristus je Počiatok a koniec (Zjv 22, 13)
Ježiš Kristus je Požehnaný a jediný Kráľ (1Tim 6, 15)
Ježiš Kristus je Chlieb Boží (Jn 6, 33)
Ježiš Kristus je Chlieb života (Jn 6, 35, 6 48)
Ježiš Kristus je Ženích (Mt 9, 15)
Ježiš Kristus je Uholný kameň (Sk 4, 11; 1 Pt 2, 7; Ef 2, 20)
Ježiš Kristus je Veľpastier (Arcipastier) (1 Pet 5,4)
Ježiš Kristus je Kristus (Pomazaný) (Sk 2, 36; 1 Jn 2, 22)
Ježiš Kristus je Stvoriteľ (Jn 1, 3)
Ježiš Kristus je Vysloboditeľ (Rim 11, 26)
Ježiš Kristus je Večný život (1 Jn 1, 2 a 5, 20)
Ježiš Kristus je Bránou (Jn 10, 9)
Ježiš Kristus je Verný a Pravdivý (Zjv 19, 11)
Ježiš Kristus je Verný svedok (Zjv 1, 5)
Ježiš Kristus je Verný a pravdivý svedok (Zjv 3, 14)
Ježiš Kristus je Prvý a Posledný (Zjv 1, 17; 2, 8; 22, 13)
Ježiš Kristus je Prvorodený z mŕtvych (Zjv 1, 5)
Ježiš Kristus je Prvorodený zo všetkého stvorenia (Kol 1, 15)
Ježiš Kristus je Boh (Jn 1, 1; 20, 28; Hebr 1, 8, Rim 9, 5)
Ježiš Kristus je Dobrý Pastier ( Jn 10, 11 a 14)
Ježiš Kristus je Veľký Pastier (Hebr 13, 20)
Ježiš Kristus je veľký (najvyšší) Veľkňaz (Hebr 4, 14)
Ježiš Kristus je Hlavou Cirkvi (Ef 1, 22; 4, 15; 5, 23)
Ježiš Kristus je Dedičom všetkého (Hebr 1, 2)
Ježiš Kristus je Veľkňaz (Hebr 2, 17; 3, 1)
Ježiš Kristus je Svätý a Pravdivý (Zjv 3, 7)
Ježiš Kristus je Svätý a Spravodlivý (Sk 3, 14)
Ježiš Kristus je Nádej (1 Tim, 1, 1)
Ježiš Kristus je Nádej slávy (Kol 1, 27)
Ježiš Kristus je Roh spasenia (Lk 1, 69)
Ježiš Kristus je JA SOM (Jn 8, 58)
Ježiš Kristus je Obrazom Boha (2 Kor 4, 4)
Ježiš Kristus je Immanuel (Boh s nami) (Mt 1, 23)
Ježiš Kristus je Sudca živých i mŕtvych (Sk 10, 42)
Ježiš Kristus je Kráľ vekov (1Tim 1, 17)
Ježiš Kristus je Kráľ Izraela (Jn 1, 49)
Ježiš Kristus je Kráľom židov (Mt 27, 11)
Ježiš Kristus je Kráľom kráľov (1 Tim 6, 15; Zjv 19, 16)
Ježiš Kristus je Baránok (Zjv 13, 8)
Ježiš Kristus je Baránok Boží (Jn 1, 29)
Ježiš Kristus je Nepoškvrnený a Bezchybný Baránok ( 1Pt 1, 19)
Ježiš Kristus je posledný Adam (1Kor 15, 45)
Ježiš Kristus je Život (Jn 14, 6; Kol 3, 4; Jn 1, 4)
Ježiš Kristus je Svetlo sveta (Jn 8, 12)
Ježiš Kristus je Lev z kmeňa Júdovho (Zjv 5, 5)
Ježiš Kristus je Živý na veky vekov (Zjv 1, 18)
Ježiš Kristus je Živý kameň (1Pet 2, 4)
Ježiš Kristus je Pán (2Pet 2, 20)
Ježiš Kristus je PÁN VŠETKÝCH (Sk 10, 36)
Ježiš Kristus je Pán slávy (1Kor 2, 8)
Ježiš Kristus je Pán pánov (Zjv 19, 16)
Ježiš Kristus je Pán z neba (1Kor 15, 47)
Ježiš Kristus je Prostredníkom Novej zmluvy (Hebr 9, 15)
Ježiš Kristus je Všemohúci Boh (Iz 9, 6)
Ježiš Kristus je Ranná hviezda (Zjv 22, 16)
Ježiš Kristus je Koreň, Rod dávidov (Zjv 22, 16)
Ježiš Kristus je Jednorodený Syn Boží (Jn 1, 18; 1Jn 4, 9)
Ježiš Kristus je náš veľký Boh a Spasiteľ (Tit 2, 13)
Ježiš Kristus je naše Posvätenie (1Kor 1, 30)
Ježiš Kristus je náš Ženích (2Kor 11, 2)
Ježiš Kristus je naša Ochrana (2Sol 3, 3)
Ježiš Kristus je naše Vykúpenie (1Kor 1, 30)
Ježiš Kristus je naša Spravodlivosť (1Kor 1, 30)
Ježiš Kristus je náš Veľkonočný Baránok (1Kor 5, 7)
Ježiš Kristus je Božia Moc (1Kor 1,24)
Ježiš Kristus je Drahocenný Uholný Kameň (1Pet 2, 6)
Ježiš Kristus je Prorok (Sk 3, 22)
Ježiš Kristus je Učiteľ (Mt 26, 25)
Ježiš Kristus je Vzkriesenie a život (Jn 11, 25)
Ježiš Kristus je Spravodlivý Výhonok (Jer 23, 5)
Ježiš Kristus je Ten Spravodlivý (Sk 7, 52; 1Jn 2, 1)
Ježiš Kristus je SKALA (1Kor 10, 4)
Ježiš Kristus je Knieža kráľov zeme (Zjv 1, 5)
Ježiš Kristus je SPASITEĽ (Ef 5, 23; Tit 1, 4 a 3, 6; 2Pt 2, 20)
Ježiš Kristus je Syn Dávidov (Lk 18, 39)
Ježiš Kristus je Syn Boží (Jn 1, 49; Hebr 4, 14)
Ježiš Kristus je Syn človeka (Mt 8, 20)
Ježiš Kristus je Synom Najvyššieho Boha (Lk 1, 32)
Ježiš Kristus je Zdrojom večného spasenia pre veriacich (Hebr 5, 9)
Ježiš Kristus je JEDINÝ PROSTREDNÍK (1Tim 2, 5)
Ježiš Kristus je Kameň, opovrhnutý staviteľmi (4, 11)
Ježiš Kristus je Pravý Chlieb (Jn 6, 32)
Ježiš Kristus je Predivný Radca (Iz 9, 6)
Ježiš Kristus je Silný Boh (Iz 9, 6)
Ježiš Kristus je Udatný Hrdina (Iz 9, 6)
Ježiš Kristus je Otec večnosti (Iz 9, 6)
Ježiš Kristus je Boh pokoja (Iz 9, 6)