Kto sme?


Nie sme adventisti, jehovisti, mormóni, katolíci, evanjelici, charizmatici ani iní -íci, -ici, atď.

Sme ľudia ako ty, hriešnici, ktorí nehľadali Boha, hoci sme si mysleli, že sme tak robili, ale Boh sám milostivo prišiel a uzdravil naše samospravodlivé, choré a zlomené srdcia. Zmieril nás so samým sebou skrze svojho Syna a v Ňom nám dal nové srdcia, nádherný pokoj, nové ciele, nové túžby, nové smerovania– jednoducho nový život.

Z prázdnych, pyšných, zlých, nadutých a sebeckých ľudí, urobil ľudí podľa svojho srdca.  Urobil z nás kresťanov.

čomu veríme?


VERÍME v jedného Boha, ktorý súc Stvoriteľ všetkých vecí je nekonečný, všadeprítomný Duch, dokonalý vo všetkých Jeho atribútoch, jeden v podstate, večne existujúci v troch Osobách- Otec, Syn a Duch Svätý- každý rovnako zasluhujúci uctievanie a poslušnosť.

VERÍME, že Biblia je Božie spísané zjavenie človeku, pozostávajúce zo 66-ich kníh Starého a Nového Zákona. Je verbálne inšpirované v každom slove, absolútne bez chyby v originálnych spisoch, dostačujúce zjavenie Jeho vôle pre spasenie a finálna autorita vo všetkých veciach pravdy. Máme mu teda veriť vo všetkom, čo učí, poslúchať vo všetkom, čo vyžaduje a dôverovať vo všetkom, čo prisľubuje.

VERÍME v božstvo nášho Pána Ježiša Krista, večného Božieho Syna, v Jeho narodenie z panny, v Jeho bezhriešny život, v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú a uzmierujúcu smrť skrze Jeho vyliatu krv, v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, v Jeho vystúpenie k Otcovi, kde sedí po Jeho pravici a v Jeho osobný návrat v moci a sláve.

VERÍME, že spasenie človeka, ktorý je hriešny a stratený, je okamžité a vykonané jedine mocou Ducha Svätého skrze prehlasovanie Slova Božieho, kedy kajúci hriešnik- uschopnený a zregenerovaný Svätým Duchom- odpovedá vierou. Toto spasenie je plne Boží skutok, milosťou, na základe vykupiteľského diela Ježiša Krista, zásluhou Jeho preliatej krvi, a nie je závislé od ľudskej viery, rozhodnutia, skutkov alebo zásluhy. Všetci tí, ktorých On vykúpil sú zachovávaní Božou mocou a sú tak zaistení v Kristovi naveky.

VERÍME v život naplnený Duchom. Ako nadprirodzený a zvrchovaný vykonávateľ regenerácie, Duch Svätý krstí všetkých veriacich do Kristovho tela v momente spasenia. Duch Svätý vo veriacich taktiež prebýva, posväcuje ich, vyučuje, robí schopnými pre službu a zapečaťuje ich až do dňa vykúpenia.

VERÍME, že všetci, ktorí vzložia svoju vieru v Ježiša Krista sú okamžite včlenení Duchom Svätým do jedného, zjednoteného duchovného tela, cirkvi, ktorej hlavou je Kristus. Účel cirkvi je slávenie Boha budovaním jej členov vo viere, vyučovaním slova, spoločenstvom veriacich, učeníctvom, zachovávaním nariadenia o krste a pripomienky Pánovej večere a ohlasovaním evanjelia celému svetu.

VERÍME, že Pán Ježiš Kristus príde znovu v čase známom len Bohu, vyžadujúc neprestajné bdenie a očakávanie. Príde k telesnému vzkrieseniu ako spasených, tak aj nespasených; spasení budú vzkriesení k večnému životu s Bohom a nespasení vzkriesení k súdu a večnému zatrateniu.

 
Prečo píšeme a snažíme sa?

 
Poď, skúmaj tieto stránky nezaujato. Zober Písmo do svojich rúk a čítaj, skúmaj svoje svedomie, pozeraj a viď to, čo sa tam píše– nie to, čo tebe niekto tvrdí, že sa tam píše, alebo čo to znamená a ako to máš vraj chápať. Volaj k Bohu, aby ťa uznal hodným a dal ti vedenie svojho Ducha. Prečo? Lebo ho potrebuješ, sám nemáš šancu k Nemu prísť!

Rim 3, 10 – 18
„Ako je napísané : Nieto spravodlivého ani jedného, niet toho, kto by rozumel, niet kto by vážne hľadal Boha, všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými, niet toho kto by činil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob, svojimi jazyky hovorili lesť, jed ľútych hadov pod ich rtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy rýchle vyliať krv, skrúšenie a bieda je na ich cestách, a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Božej pred ich očami.“ *

Vidíš? Sám to nedokážeš. Ale ani s pomocou iných takých, ako si ty, aj keď o sebe tvrdia, že oni ti všetko neomylne vyložia. Never im, lebo práve oni sú tými slepými vodcami slepých.

Mt 15, 14
„Nechajte ich, sú slepými vodcami slepých. A keď slepý povedie slepého, obaja padnú do jamy.“ *

Pozri len na ten jeden verš Rim 3, 12! Nie je ani jeden človek, ktorý by ti mohol pomôcť, jedine Duch Svätý! Pozri aj sem na dôkaz, že ťa klamú:

Sk
4, 12
„A nieto v nikom inom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.“ *

Nieto iného mena, čo máš vzývať a v ktorom môžeš čokoľvek získať, ohľadom čohokoľvek u Boha! Premýšľaj. Platí to o tebe? Pristupuješ k Bohu iba v tomto mene, nemodlíš sa v mene niekoho iného? Stalo sa ti to už?

Jn 14, 13
„A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to.“ *

Svedomite prehľadaj celé, celučičké Písmo, ale inú správu tam nenájdeš. Je len jeden, jediný Prostredník, iba jeden, skrze koho môžeš čokoľvek k Bohu smerovať.

1 Tim 2, 5
„Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš. *

Čo povieš? Je to zložité? Nieto iného prostredníka medzi tebou a tvojím Stvoriteľom. Ak takého máš, odmietol si toho jediného. Nemôžeš mať Ježiša a niekoho iného ešte k tomu, nemôžeš slúžiť aj Bohu aj mamonu… (Mt 6, 24)

Iz 42, 8
„Ja som Hospodin, to je moje meno, svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.“ **

Vidíš? On sa o teba deliť nebude. Ani s Jeho domnelými služobníkmi, ani s Jeho domnelým zástupcom na zemi, ani s obrazmi, ani so sochami, ani s nikým a ničím iným. Iz 42, 8 je zdrvujúco jasný verš! A nie je zďaleka jediný.

Nah 1, 2

„Hospodin je silný Bôh žiarlivý a pomstiaci sa: Hospodin pomstí a má prchký hnev, Hospodin uvodí pomstu na svojich protivníkov a drží hnev na svojich nepriateľov.“ *

Nezatvrdzuj sa keď čítaš tieto riadky, možno je to pre teba ťažké čítanie. Ale neodsudzuj sa sám na večnosť len preto, lebo ťa tak vychovali, alebo si to myslíš, alebo si to myslí tvoje okolie. Ľudia sa vždy môžu mýliť, Boh nikdy.

Je len jedna cesta, iba jeden spôsob, ako prísť k Bohu, inak to nejde.

Jn 10, 1
„Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčínca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník...“ *

Jn 10, 7
„Vtedy im zase povedal Ježiš: Ameň, ameň vám hovorím: Ja som dverami oviec.“ *

Vidíš to na vlastné oči. On sám tak určil a ani nie je treba sa s tým pasovať, vôľu a rozhodnutia Stvoriteľa nikto nedokáže zmeniť. Sám Pán Ježiš hovorí, že „Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.“ (Mt 24, 35; Mk 13, 31; Lk 21, 33) *

Nastúp teda aj ty na tú jedinú cestu, pravdy, ktorá jediná– bez prímesí, úmyslov a špekulácií– vedie do skutočného života!

Jn 14, 6

„Ja som cesta i pravda i život, nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa.“ *


 

* - všetky citáty sú uvedené z prekladu prof. Jozefa Roháčka
 ** - citáty uvedené z evanjelického prekladu