Môžeš milovať Ježiša a odmietať Jeho Slovo?

Autor: Lita Cosner, Gary Bates

Andy Stanley, pastor North Point Community Church v Atlante, ktorá týždenne číta 36 000 ľudí v 6 kempusoch, nedávno prezentoval trojdielnu sériu kázaní. V tejto sérii učí, že Starý a Nový Zákon si protirečia, a že kresťania by sa nemali pýtať „Čo hovorí Biblia?“, ale „Čo hovorí Nový Zákon?“ alebo „Čo hovorí Ježiš?“, a že by sme sa nemali pozerať do Starého Zákona alebo 10 prikázaní ako noriem pre kresťanov.

Inštinktívna reakcia by mohla byť jednoducho označiť Stanleyho za nebezpečného falošného učiteľa. No preto, aby sme mohli byť schopní odpovedať efektívne a s láskou, je nápomocné pokúsiť sa porozumieť jeho motivácii a ukázať, že pozícia, ktorá si ctí celistvosť Božieho Slova odpovedá na jeho obavy efektívnejšie než jeho návrh, ktorý sa v skutočnosti ukázal ako ten, čo vyprázdňuje zbory rýchlejšie, tobôž nezastavuje odliv mladých odchádzajúcich zo zboru.

Čo by malo byť základom pre našu vieru?

Stanley hovorí, že Biblia by nemala byť základom našej viery, pretože ak sa Biblia neukáže na 100% pravdivá, naša viera je v nebezpečenstve. No ak odstránime 2/3 Písma, čo zostáva, aby bolo podané na ďalšiu generáciu? Historické tvrdenia ako napr. celosvetová Potopa a na čo Stanley odkazuje ako “kreačný mýtus”, sú základom nie len pre Starý Zákon, ale takisto aj pre teológiu Evanjelia pre novozákonných autorov.

Jeho učenie odhaľuje vážny nedostatok dôvery v Božie Slovo a zdá sa, že preukazuje viac rešpektu tzv. novým ateistom, ktorých cituje ako mužov integrity a inteligencie, než tak robí voči Starému Zákonu. Porovnajte si to s apoštolom Pavlom, ktorý vraví: „Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti,“ (2. Tim 3,16 ;ROH). Pavol tu hovoril o Starom Zákone.

Zakaždým, keď Ježiš odkázal na Písma to vyriešilo problém. Ak bolo niečo nesprávne komunikované, mal hojnosť príležitostí povedať: „ No počkať, počkať, beriete celú túto vec s Písmom príliš vážne!“ Lukáš 24,27 hovorí, že po zmŕtvychvstaní si Ježiš vyhradil čas na štúdium Písma s učeníkmi na ceste do Emauz, a “počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo kde bolo vo všetkých Písmach o ňom.” Ježiš povedal, “Písmo nemôže byť zrušené” (Ján 10,35). Pavlova metóda evanjelizovania bolo dôvodnenie z Písem so Židmi (Sk 17,2). Pavol takisto vraví, že „všetko, čo je napísané tamprv, je napísané na naše poučenie“ (Rim 15,4). To znamená, že Starý Zákon bol napokon napísaný pre kresťanov! Pavol dával pokyny Timotejovi k verejnému čítaniu Písma- Starého Zákona, napriek tomu, že Timotej slúžil zboru pozostávajúcemu väčšinou z pohanov (1 Tim 4:13).

Každá novozákonná doktrína spočíva na starozákonnom historickom predchodcovi. Toto je jasná pozícia Ježiša, apoštolov a ranej cirkvi. Ako kresťania nemôžeme predať svoje prvorodenstvo celého zákona Písma, len aby sme pokúsili získať váženosť u neveriacich.

Odchádzajú ľudia z cirkvi kvôli Starému Zákonu?

Na úplnom začiatku prvej kázne tejto série, Andy Stanley hovorí,

„Ak ste sa vzdali kresťanstva pre niečo v Biblii, alebo pre niečo o Biblii, niečo, čo bolo v Biblii alebo ste počuli alebo čítali o Biblii, mohli ste sa kresťanstva vzdať zbytočne.“

Mohli by sme byť zhovievaví aspoň kvôli jeho zámerom udržať ľudí vo viere, no čo za viera by to bola? O túto metódu sa už raz Bill Hybel z Willow Creek Church, a táto sa stala známou ako hnutie „citlivé k hľadajúcim“. Po vykonaní niekoľkoročnej štúdie výsledkov, jeden článok poznamenal:

„Ak chcete jednoducho dav, model „citlivý k hľadajúcim“ produkuje výsledky. Ak chcete solídnych, úprimných a vyzretých nasledovníkov Krista, je to prepadák. V šokujúcom priznaní Hybels tvrdí: ‘Spravili sme chybu. Čo sme mali spraviť, keď ľudia prekročili líniu viery a stali sa kresťanmi, mali sme začať ich vyučovať a hovoriť im, že musia prevziať zodpovednosť a ‘stať sa samoživiteľmi´. Mali sme získať ľudí, učiť ich ako čítať Bibliu medzi zhromaždeniami, ako byť sami o sebe duchovne aktívni omnoho dôraznejšie.’”

No Stanleyho odpoveď na toto zamietnutie je to, že Starý Zákon nie je určený byť základom kresťanskej viery, napriek tomu, že novozákonní autori na ňom zakladali svoje teologické učenie. Správna odpoveď nie je zbaviť sa Starého Zákona, ale pevnejšie stáť na Písme ako celku a ukázať ľuďom ich pochybenie. Našťastie je tu veľké bohatstvo zdrojov, z ktorých je možné čerpať, od Písem samotných cez cirkevných otcov, reformátorov až po moderných apologétov a komentátorov. Dôvod, prečo CMI existuje je priniesť tento druh informácií zborom.

Stanley nemá výhovorku- zdá sa, že sa len neobťažoval vyhľadať, či tu je tento zdroj informácií na podporu histórie Biblie. Namiesto toho pasívne akceptuje sekulárny, čiže nekresťanský svetonázor aplikovaný na Bibliu. Toto je obrátené zmýšľanie.

Andy Stanley hovorí, že sa treba pýtať, čo učí Ježiš, nie čo učí Biblia. Ale odkiaľ vie, čo Ježiš učil, ak nie z Biblie?

Hovorí, že posielame deti do sveta s verziou viery z nedeľnej školy, ktorá neustojí, keď budú konfrontovaní skeptickým svetom. Iróniou je, že nemôžeme viac súhlasiť. No namiesto vyhodenia Starého Zákona ho plne prijímame a stojíme na ňom ako pevnom základe, za ktorý ho považovali Ježiš a novozákonní autori. Ako ukázala naša študentská anketa FALLOUT, bolo to akceptovanie evolúcie bez námietok a skúmania, čo bolo veľkým dôvodom mládeže pre zbavenie sa kresťanskej viery.

A znova, naše DVD FALLOUT ukázalo, že keď sú vysokoškolskí študenti vyučovaní v zbore, že biblický záznam stvorenia je pravdivý a historický, a sú im dané dôkazy na jeho obranu, zvýšilo sa množstvo tých, čo si zachovali vieru po odchode z domu.

Toto by mala byť podpora pre celkovú pravdu Písma, ktorá pomôže vybudovať plne sformovaný svetonázor, ktorý potom môže obstáť svetské útoky, s ktorými by sa mohli stretnúť v škole. Žiaľ, namiesto vyzbrojovania jeho zboru, aby bol schopný zdolávať tieto protikresťanské návrhy, ich Stanley, zdá sa, akceptoval.

Mýtus stvorenia?

Keď veľký a vplyvný vodca učí niečo takéto, nemáme inú možnosť ako poukázať na jeho chyby. Napríklad, Stanley raz nenápadne zmienil „mýtus stvorenia Genezis“ ako niečo, čo by mohlo byť skalou úrazu pre ľudí. To, že to nazval „mýtom“ prezrádza mnoho o Stanleyho názore na stvorenie a Starý Zákon vo všeobecnosti. Zdá sa, že toto nepovažuje za pravdu, práve naopak, za prekážku ľuďom prichádzajúcim k viere, ak na ňom trváme.

No zvyšok Písma chváli Boha ako Stvoriteľa. Stvorenie za šesť dní a Boží odpočinok na deň siedmy je model pre šabát mojžišovského zákona (Exodus 20). Ježiš hovorí, “od začiatku stvorenia ich Boh stvoril muža a ženu” a odkazuje na “spravodlivého Ábela” ako prvého mučeníka. Porovnal globálny efekt svojho druhého príchodu k Noeho Potope, tak ako aj apoštol Peter. Pavol vysvetlil, že fakt, že Adam bol stvorený ako prvý, až potom Eva, a Evino zvedenie má dnes dôsledky pre cirkevný poriadok. Lukáš sleduje Ježišov rodokmeň až k Adamovi. Pavol trvá na tom, že spasenie obdržíme od Krista takým istým spôsobom, akým obdržiavame hriech od Adama, a ide naspäť až k Adamovi, aby vysvetlil telo vzkriesenia (1 Kor 15).
Toto znamená, že stvorenie nie je pre kresťanov voliteľná doktrína. My máme druh viery “všetko alebo nič”, a autori Písma boli dostatočne zakotvení v Božom Slove, aby si ju zachovali aj v nepriateľskej kultúre.

Je dnešok výnimočný?

Cez sériu kázaní Andy Stanley prehlasoval, že naivná viera v Starý Zákon mohla byť v poriadku pre predchádzajúce generácie, ale táto generácia opúšťa zbory kvôli Starému Zákonu a my s tým musíme niečo robiť, inak ich stratíme. No kresťanstvo čelilo nepriateľskému poslucháčstvu po 2000 rokov. Aténčanom sa nepáčila doktrína zmŕtvychvstania— a to bolo stredobodom Pavlovej kázne v Areopágu. Tá nebola náhodná, a to vieme, pretože kedykoľvek Pavol kázal evanjelium, dôraz kládol na tie časti, ktoré boli kameňom úrazu pre danú kultúru. Toto je známe ako “prekonanie námietky”. Trval na tom, že kde evanjelium vyzývalo kultúru, kresťania museli uprednostiť evanjelium pred kultúrou, a neveriacim ukazoval, že evanjelium má základ v histórii a pravde. To isté praktizoval v spôsobe, akým sa páni správali k svojim služobníkom, spôsobe, akým sa manželia správali k svojim manželkám, v spôsobe, akým sa pozerali na ľudí rôzneho sociálneho pozadia a v spôsobe, akým oslavovali Boha.

Pozerajúc sa ako Pavol používal svoj biblický svetonázor na konfrontáciu kultúry a vysvetlenie učenia vo svojich listoch, je to žiarivý protiklad k Stanleyho vzdaniu sa dvoch tretín Biblie kvôli niekoľko ateistom s ich starými, unavenými argumentmi, ktoré boli nespočetnekrát adresované. Ak takto koná kvôli nejakému posmechu, človek sa zamýšľa, čo by robil na mieste, kde sú kresťania prenasledovaní alebo aj mučení.

Nemôžeš milovať Ježiša bez toho, aby si miloval Jeho Slovo- ako celok.

Andy Stanley hovorí, že sa máme pýtať, čo učí Ježiš, nie čo učí Biblia. Ale ako vie čo učí Ježiš ak nie z Biblie? Je jasné, že Ježiš úplne akceptoval starozákonnú históriu, miloval Božie Slovo a aj nás tak učil robiť. Prečo ľudia nevidia túto nekonzistentnosť?

Zdroj:
https://creation.com/stanley-rebuttal-2