Môžu byť ľudia dobrí bez Boha?

lita cosner, cmi-us

Catherine K., z Kanady, píše:

Dobrý deň,
Vždy hľadám spôsoby, ako sa vysporiadať s mojimi skeptickými deťmi. Sú na univerzite a majú množstvo kamarátov, ktorí nie sú kresťania. Raz, keď bol môj syn na biblickej skupinke pastor, ktorý ju viedol povedal, že nikto, kto nie je kresťanom, nie je schopný byť dobrý. Syn protestoval, že má mnoho priateľov-nekresťanov, ktorí sú dobrými ľuďmi a uviedol príklady. Pastor mu protirečil s týmto tvrdením: "Za ich "dobrým" konaním ale musel byť nesprávny motív." Toto spôsobilo, že môj syn vieru v pohoršení opustil. Nechápal jeho argumentáciu. A ja takisto. Práve som čítala článok od Lity Cosner s názvom "Božia Dobrota". Ona tvrdí: "Jeden následok tohto posvätenia je, že sa staneme schopní dobrých skutkov." To nedáva zmysel. Máme okolo seba veľa kresťanov a nekresťanov. Môžem menovať mnoho príkladov nekresťanov ukazujúcich nesebeckú lásku, a kresťanov, ktorí zlyhali v preukázaní dobroty!
Za odpoveď ďakujem.


Drahá Catherine,

Vďaka za dopis a príležitosť vyjadriť sa obšírnejšie k tejto téme. Môj článok bol napísaný pre publikáciu Creation, a niekedy slová dostatočne neumožňujú plne vysvetliť určité vyjadrenia.

Odo dňa, v ktorom Adam zhrešil boli ľudia hriešni. Nie sme hriešnici, pretože hrešíme, hrešíme, pretože sme sa narodili hriešni. Dávid povedal: "Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka." (Žalm 51,7). Inými slovami, Dávid rozumel, prečo zhrešil s Batšebou (spomenutý verš bol napísaný, keď sa kajal za tento svoj hriech). Pre správne porozumenie- Kristus nikdy nezhrešil, pretože On bol spravodlivý. Neprešiel si niekoľkokrát hriechom a potom sa stal spravodlivým- bol spravodlivým od počatia (ako môže byť len vtelený Syn Boha) a teda nikdy nepodľahol pokušeniu. My naopak páchame hriech, pretože sme hriešni- prirodzenosť určuje skutky.

Keď máme toto ponímanie hriechu, môžeme rozumieť, čo nám Písmo hovorí tým, keď tvrdí, že nie je nik, kto robí dobre, ani jeden. Izaiáš píše, že dokonca naše spravodlivé skutky sú ako poškvrnené rúcho (Izaiáš 64,6). Pavol vraví, že všetko, čo ho robilo "Židom Židov" považuje za smeti (Filipanom 3,8). Aj to, čo by sme rátali za dobré skutky z nášho ľudského pohľadu, je ohavnosťou v porovnaní so štandardom Božskej dokonalosti. Je to tak, pretože zatiaľ čo ateista pokosí staršiemu susedovi trávnik, čo je z ľudského pohľadu dobrý skutok, robí to porušujúc najdôležitejšie prikázanie: Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. (Deuteronómium 6:5, taktiež 10:12, 11:13, 13:3, 30:6; Jozue 22:5, 23:11, Matúš 22:37, Marek 12:30, Lukáš 10:27). Nemožno vytiahnuť jeden dobrý skutok a hodnotiť ho sám o sebe odhliadajúc od života, ktorý je pevne zameraný proti Bohu, ktorý je zdrojom všetkého dobrého, našim štandardom dobrého a zlého!

Každý neveriaci je od Boha oddelený a teda neschopný ničoho, čo by Boh považoval za dobré, pretože všetko, čo koná, koná v rámci života rebelujúc voči Nemu. Nikto si nemyslí, že Hitlerov environmentalizmus je zľahčujúci faktor v tom, aký zlý človek bol. "Nuž, aspoň bol vegetarián!" Sme právom zhrození len pomysliac nad takýmto typom morálneho dôvodenia, no ‘dobrý ateista’ sa od tohto líši len v miere, nie v druhu.

Preto nemôžeme spraviť nič, aby sme sa zachránili. Žiaden dobrý skutok nevyváži našu hriešnosť, aj keby sme mohli konať skutky, ktoré by Boh považoval za dobré; a to nedokážeme, pretože sme oddelení od Boha, ktorý je zdrojom všetkého dobrého! Toto je presne to, prečo Boh musel prevziať iniciatívu v záchrane ľudí.

Ako je spomenuté vyššie, pretože Ježiš je vtelený Syn Boží, bol schopný žiť perfektne bezhriešny, spravodlivý život. Bol schopný zachovať každé prikázanie, dobrovoľne zomrel na kríži za naše hriechy a znovu vstal na tretí deň. Keď máme dôveru v Ježišovi o naše spasenie, Boh nás so sebou zmieruje. Následkom toho sa stávame schopní konať dobré skutky, pretože Boh, Zdroj všetkého dobrého nám to umožňuje. No aj tak na ňom zostávame kompletne závislí: Ježiš hovorí, "bezo mňa nemôžete nič robiť" (Ján 15:5).

Takže áno, ateisti môžu konať to, čo my pokladáme za dobré skutky, no z pohľadu Božej dokonalosti to nemôže dosiahnuť nik. Kresťania sú schopní konať dobré skutky, ktoré Boh zohľadňuje jedine kvôli nášmu statusu "v Kristovi", čo znamená, že Kristova dobrota je nám pripísaná a on nám umožňuje dobré skutky vykonávať. 

No musím povedať, že ak toto spôsobilo odchod Vášho syna od viery, pravdepodobne bol za tým nejaký iný problém, pretože keď sa ľudia so zdravou vierou stretnú s výzvami alebo vecami, ktorým nerozumejú, pasujú sa s tým, pokým neporozumejú namiesto ‘odchádzania od viery’ po vypočutí si jedného argumentu, s ktorým nesúhlasia.

Dúfam, že to pomohlo.


Zdrojhttps://creation.com/can-people-be-good-without-god