Otázky pre úprimných katolíkov


1. Keď Ježiš ustanovil Večeru Pánovu, ešte nebol ukrižovaný. Ako je potom eucharistia Jeho ukrižované telo a krv?

2. RKC učí, že víno je doslovne premenené na krv. Ako chceš zosúladiť toto pitie skutočnej krvi so zákazom z Lev 17, 14, kde Boh zakazuje pitie krvi z akéhokoľvek tela a tvrdiť, že to nie je protirečenie?

3. Ako je možné, že eucharistia je skutočným telom Ježiša Krista, keď telo človeka môže byť iba na jednom mieste v jednom čase, ako aj Ježiš bol počas Jeho služby, hlavne ak zistíš, že Ježiš je stále človek? (1 Tim 2,5; Kol 2,9; Lk 24, 39)
 

  Písmo


1.RKC tvrdí, že jednotlivcom nie je dovolené vysvetľovať si Písmo, ale že sa musia podriadiť učiacej autorite RKC. Ako ale potom môžeš vedieť, či je RKC vo vysvetľovaní pravdivá, ak si to sám nemôžeš overiť podľa Písem? V Sk 17, 11 Pavol chváli Berejcov, že skúmajú Písma či je naozaj tak, ako tvrdil. Naproti tomu sú tu predpisy KKC :
„Úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo písané, alebo ústne podané, bola zverená jedine
živému Učiteľskému úradu Cirkvi – čiže biskupom v spoločenstve s Petrovým nástupcom,
rímskym biskupom, ktorý vykonáva svoju autoritu v mene Ježiša Krista.“
(Katechizmus katolíckej cirkvi, predpis 85)
A tiež je tu toto zložité prehlásenie koncilu z Tridentu : „Nikto, spoliehajúci sa na svoje vlastné schopnosti, nemá - vo veciach viery a morálky týkajúcich sa poučenia kresťanskej doktríny – prekrúcať posvätné Písma k jeho vlastným zmyslom, trúfať si interpretovať spomenuté posvätné Písma, protirečiac tomu, čo „Svätá Matka Cirkev“ - ktorá má jediná posudzovať pravdivý zmysel a interpretáciu Svätých Písem – držala a drží. (Trident, 4 Zasadanie : „Výnos s ohľadom na vydanie a používanie Svätých kníh)

2. Znamená fráza „Len nech je každý úplne presvedčený o svojom“ (Rim 14,5), že osoba je
schopná pozerať na Písmo a byť plne presvedčená o tom čo vidí že Písmo hovorí? Ak nie, prečo nie?

3. Ak teda fráza „Len nech je každý úplne presvedčený o svojom“ (Rim 14,5) znamená, že je
každý schopný sám porozumieť Písmam, čo má takýto človek urobiť, ak to čo vidí v Písmach protirečí tomu, čo učí RKC?

4. Ak fráza „Len nech je každý úplne presvedčený o svojom“ (Rim 14,5) znamená, že človek je sám schopný interpretovať Písma a porozumieť im, neprotirečí to potom oficiálnemu učeniu RKC, ktoré ti odopiera právo interpretovať Božie slovo vo veciach viery, morálky a učenia v spôsobe nezlučiteľnom s tým, čo Písmo prehlasuje?

5. V NZ nieto o RKC nijakej zmienky. Prečo si myslíš, že RKC má právo neomylne vykladať Písmo?

6. Je správne pridať niečo navyše k Písmu, čo samotné Písmo neučí? (1 Kor 4, 6, Prís 30, 5-6, Zjv 22,18)


   Ježiš


1. Môžeš sa ako katolík, modliť iba priamo k Ježišovi a nie aj k Márii a svätým?
Jn 14, 14 : „Ak ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to učiním.“

2. Kde v Písme dáva Ježiš prikázanie modliť sa k Márii alebo svätým?

3. Zomrel Ježiš Kristus na kríži, aby sňal hriechy sveta?

4. Ak áno, prečo neprosíš priamo Jeho? Načo potrebuješ kňazov a rituály?

5. Ak priama modlitba a prosba k Ježišovi a spoľahnutie sa iba na Neho nestačí na odpustenie tvojich hriechov, tak PREČO nie?

   Pápež


1. Nieto dôkazu o tom, že Peter apoštol, bol kedy v Ríme. História mlčí a Biblia svedčí o tom, že tam Peter nikdy nebol, ale že slúžil na inom mieste. Prečo potom veriť, že pápež je nástupcom Petra? Ak nie je, kto je potom pápež?

2. Nie je ťažké sa z histórie dozvedieť, že boli obdobia, kedy tu boli dvaja, a dokonca traja pápeži.
Jeden druhému zrušili všetky vieroučné vyhlásenia a jeden druhého (tretieho) dali navzájom do kliatby a navzájom sa povraždili. Po nich zväčša nastúpil iný pápež, ktorý dal tých dvoch či troch pred sebou opäť do kliatby a zrušil všetky ich vieroučné prehlásenia. A tak to išlo ďalej. Ktorý pápež bol vedený Duchom Svätým? Ktorý pápež bol neomylný?
 
  Mária


1. Naozaj veríš, že Mária môže počuť všetky modlitby naraz, v každom mieste sveta, v každom jazyku a môže počuť modlitby hovorené a myslené?

2. Ak veríš tomuto všetkému, v čom sa Mária odlišuje svojimi schopnosťami a možnosťami od Všemohúceho Boha? Je Mu teda rovná?

3. Prečo mám veriť tomu, že Mária bola bez hriechu, keď Písmo hovorí ako o bezhriešnom iba o Ježišovi Kristovi a Mária „jasá v Bohu, svojom Spasiteľovi? (Lk 2, 7)

4. Prečo sa modliť k Márii, keď Ježiš, Boh Syn, povedal, že máme ísť k nemu (Mat 11, 28),
môžeme o čokoľvek prosiť v Jeho mene (Jn 14, 14), a má všetku moc na nebi i na zemi (Mt 28, 18)? Nie je Ježiš sám dosť mocný - bez Márie?

5. Je Mária lepšia ako Ježiš?
RKC učí, že áno :
„To, čo sme povedali o Cirkvi, o jej pôvode, poslaní a cieli, nemôžeme zakončiť lepšie ako tak, že obrátime pohľad na Máriu . . .“
(Katechizmus katolíckej cirkvi, predpis 972)
 
 
  Ústna tradícia


1. Čo je to vlastne ústna tradícia? Je predávaná z jednej osoby na druhú šepkaním, hovorením, alebo písaním? Rozmýšľal/a si vôbec niekedy o tomto?

2. RKC učí, že ústna tradícia je stále živá. Ak áno, odkiaľ pochádza dnes? Iba z Vatikánu? Ak áno, prečo? Ak nie, kde je?

3. Je celá ústna tradícia inšpirovaná a neomylná?

4. Sú tieto ústne tradície imúnne voči porušeniu cez dlhé stáročia tradovania a cez ústne podania desiatok generácií?

5. Kto potom sú títo ľudia, ktorí majú túto ústnu tradíciu?

6. Kedy a akým spôsobom, je ústna tradícia týmto ľuďom dávaná?

7. Je im dávaná v miestnostiach Vatikánskeho paláca? Je tam nejaká špeciálna miestnosť, kde sa všetci stretávajú a hovoria a dostávajú ústnu tradíciu? Ktorá je to?

8. Prečo by som im to mal veriť? (tradícia si mnohokrát protirečí)

9. Rozoznávajú členovia Magistéria, čo je starodávna tradícia a čo nie? Ak áno, ako?

10. Ak nie, ako členovia RKC majú vedieť, ktorá tradícia je pravá a ktorá falošná? (Magistérium v priebehu stáročí schválilo množstvo tradícií, ktoré si navzájom úplne odporujú)

11. Aký štandard, aké meradlo Magistérium používa aby vôbec rozoznalo, čo je ústna tradícia?
 
 
  Modlitba


1. Koná kresťan nesprávne, ak sa modlí len ku Ježišovi Kristovi a prosí Ho o odpustenie všetkých svojich hriechov?

2. Je správne sa modliť dookola naučené texty – kde je treba veľmi dlho a veľmi mnoho opakovať to isté, keď to Ježiš zakázal v Mt 6, 7?
 
 
  Spása


1. Čo je spásne Evanjelium?

2. Dodržuješ Božie prikázania?

3. Ak dodržuješ Božie prikázania, chodíš tiež na spoveď? (Načo, ak ich dodržuješ?)

4. Môžeš si zaslúžiť spásu dobrými skutkami? Môžeš si ju sám odpracovať? Je spása naším
dielom, alebo len Božím? (prečítaj si Ef 2, 8-9)