Bola Noeho potopa celosvetová?

  • Záleží na tom?
  • Hovorí Biblia, že Noeho potopa pokryla celú zem?
  • Existujú dôkazy o takej potope aj mimo Biblie?

Mnoho dnešných kresťanov vyhlasuje, že potopa za časov Noeho bola len lokálna. Vravia, že sa vyskytovala niekde okolo regiónu Mezopotámie a nikdy nepokrývala celú zem. Objav vrstvy bahna archeológmi zo Stredného Východu a nález dôkazov pre lokálnu potopu v Čiernom mori boli vyhlásené za dôkazy pre biblickú (miestnu) potopu.

Ľudia vo všeobecnosti podporujú myšlienku lokálnej potopy, pretože prijali rozšírené presvedčenie o evolučnej histórii Zeme, ktoré interpretuje fosílie nachádzajúce sa pod našimi nohami ako postupný objav života počas miliárd rokov.

V minulosti vedci považovali fosílie (ktoré sú pochované v bahne a piesku pôsobením vody) za výsledok veľkej Potopy. Tí, ktorí dnes akceptujú evolučné milióny rokov postupného hromadenia fosílií si vysvetlili tieto dôkazy pre Potopu iným spôsobom- odtiaľ pochádza ich názor na lokálnu, alebo žiadnu potopu. Keby sa na celú vec pozerali z biblickej perspektívy, videli by mnohopočetné dôkazy pre Potopu. Ako niekto zavtipkoval: “Nebol by som to videl, ak by som nebol býval veril.”

Tí, ktorí akceptujú miliardy rokov s nahromaďovaním fosílií taktiež, možno nevedomky, uberajú z vážnych dôsledkov Adamovho pádu. Kladú fosílie, ktoré svedčia o chorobe, utrpení a smrti, pred začiatok existencie ľudstva, pred hriech Adama a Evy, ktorý priniesol smrť a utrpenie do sveta. Toto robiac takisto podmývajú význam smrti a zmŕtvychvstania Krista. Tento scenár tiež odoberá význam výroku Boha, keď opísal Jeho dokončené stvorenie ako ‘veľmi dobré’.

Niektorí kazatelia tvrdia, že veria v ‘celosvetovú’ alebo ‘univerzálnu’ potopu, ale v skutočnosti neveria, že voda pokryla celú zem. Zdanlivo ukazujúc, že tomu veria sa vyhýbajú jasnému učeniu Biblie chytráckym prekrúcaním slov. ‘Univerzálnou’ a ‘celosvetovou’ myslia len v rámci imaginárnej, priestorom obmedzenej ľudskej populácie. Predstavujú si, že ľudia žili povedzme iba v Mezopotámii a teda potopa mohla zabiť všetkých ľudí bez toho, aby bola globálna.

Biblické dôkazy pre globálnu potopu

Predstava lokálnej potopy je totálne inkonzistentná s Bibliou, ako ukazujú nasledovné body:

Potreba archy

Ak bola Potopa lokálna, prečo Noe potreboval stavať archu? Stačilo prejsť na opačnú stranu hôr a tak uniknúť. Cestujúc 20 km za deň mohol Noe a jeho rodina precestovať cez 3000 km za šesť mesiacov. Boh mohol Noeho jednoducho varovať, aby utiekol, tak ako to spravil v prípade Lota v Sodome.

Velkosť archy

Ak bola Potopa lokálna, prečo bola archa dostatočne veľká na to, aby dokázala  uniesť všetky tie rôzne druhy suchozemských zvierat? Ak boli na palube len zvieratá z Mezopotámie, alebo len miestne druhy zvierat, archa mohla byť podstatne menšia.

Potreba zvierat byť v arche

Ak bola Potopa len lokálna, prečo Boh poslal zvieratá do archy, aby unikli smrti?Aj keby všetky zvieratá v lokalite zahynuli, stále by tu boli ďalšie, ktoré sa mohli rozmnožovať. Alebo ich mohol poslať do oblasti, ktorá nebola zatopená.

Potreba vtákov byť v arche

Ak bola Potopa lokálna, prečo boli vtáky poslané na palubu? Jednoducho mohli preletieť na vzdialenú, vyvýšenejšiu časť pevniny. Vtáky môžu preletieť niekoľko stoviek kilometrov za jeden deň.

Súd bol univerzálny.

Ak bola Potopa lokálna, ľudia, ktorí nežili v zasiahnutej oblasti by ňou neboli ovplyvnení. Unikli by Božiemu súdu vynesenému nad hriechom. Bolo by zvláštne, keby sa po stáročiach od stvorenia nikto nemigroval do iných častí sveta— alebo že ľudia žijúci na periférií takejto lokálnej potopy by sa nepremiestnili do vyšších nadmorských výšok radšej ako by sa utopili. Ježiš povedal, že Potopa zabila každého, kto nebol v arche (Mat 24:37-39).
Samozrejme tí, ktorí chcú veriť teórii lokálnej potopy väčšinou tvrdia, že Zem je stará miliardy rokov a ľudia tu boli desiatky tisíc rokov pred Potopou. Ak by to bolo tak, je neuveriteľné, že by sa všetci tí ľudia zmestili do doliny v Mezopotámii napríklad, alebo že by nemigrovali ďalej ako sa populácia rozrastala.

Potopa bola takým druhom súdu, ktorý ešte príde.

V 3. kapitole 2. listu Petra je príchodzí súd ohňom pripodobnený súdu vodou Noeho potopy: “vtehdajší svet, zatopený vodou, zahynul. A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí” (verše 6-7).

Vody pokryli vrchy.

Ak bola Potopa lokálna, ako mohli vody vystúpiť 15 lakťov (8 metrov) nad vrchy (Gen 7,20)?