Prečo musel Ježiš zomrieť za naše hriechy?

Autor: Matt Slick

Odpoveď na túto otázku je v podstate takáto:
Ježiš musel zomrieť za naše hriechy, aby nám mohlo byť odpustené a tak umožnené byť s Pánom. Ježiš je Boh v tele (Jn 1:1,14; Kol 2:9), a jedine Boh môže naplniť požiadavky zákona čo sa týka dokonalého života a dokonalej obeti, ktorá nás očisťuje od našich hriechov.

Všetci ľudia zhrešili proti Bohu. No Boh je nekonečne svätý a spravodlivý, teda musí potrestať hriešnika, priestupníka zákona. Ak by tak nespravil, Jeho Zákon potom nie je zákonom, pretože zákon, ktorý je bez trestu, nie je zákon. Trest za prestúpenie Božieho zákona je smrť, odlúčenie od Boha. My hriešnici teda potrebujeme spôsob, ako uniknúť spravodlivému Božiemu súdu. Keďže sme poškvrnení hriechom a nie sme schopní dodržiavať Boží zákon, jediný, kto mohol vykonať to, čo my nie sme schopní, je Boh sám. To je to, prečo Ježiš je Boh v tele. Je zároveň Boh a človek. Bol podrobený pod zákon (Gal 4:4-5) a dokonale ho naplnil. Tým pádom je Jeho obeta Bohu Otcovi za nás nekonečnej hodnoty a dostatočná očistiť všetkých ľudí od ich hriechov a odčiniť priestupky voči Bohu.

Nasledujúci rozbor je rozloženie tejto pravdy, krok za krokom, použitím Písma a logiky. Dúfame, že to pomôže v pochopení, prečo je našim spasiteľom Boh a nie nejaká stvorená vec. Taktiež dúfame, že to pomôže k porozumeniu čitateľa, že človek musí pre odpustenie hriechov dôverovať Kristovi samotnému, že sami nemôžeme vykonať nič, aby sme si zaslúžili spasenie od Boha.

   1. Boh existuje.
Gen 1:1 “Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem.”

   2. Boh je nekonečný.
Ž 90:2 “Prv ako boly splodené vrchy, a prv ako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta, od veku na vek si ty silný Bôh!”
Ž 147:5 “Veľký je náš Pán a nesmierny v sile; jeho rozumnosti nieto počtu.”
Jer 23:24 “Či sa azda niekto skryje voľakde na skrytých miestach, aby som ho ja nevidel? hovorí Hospodin. Či azda ja nevyplňujem nebies i zeme? hovorí Hospodin.”

   3. Boh je svätý.
Iz 6:3 “A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov, celá zem je plná jeho slávy.”
Zj 4:8 “A štyri živé bytosti, jedna každá z nich, maly po šiestich krýdlach okolo, a zvnútra boly plné očí. A nemajú odpočinku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý Pán Bôh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prijde.”

   4. Boh je spravodlivý.
Neh 9:32-33 “A tak teraz, náš Bože, ty silný, veľký, mocný a strašný Bože, ktorý ostríhaš smluvu a milosť, nech nie je to za málo pred tvojou tvárou, všetko to ťažké strádanie, ktoré nás stihlo, našich kráľov, naše kniežatá, našich kňazov, našich prorokov, našich otcov a všetok tvoj ľud odo dní kráľov Assýrie až do tohoto dňa. Ale ty si spravedlivý pri všetkom tom, čo prišlo na nás, lebo ty si činil verne a pravdu, ale my sme páchali bezbožnosť.”
2 Sol 1:6 “Akže je ináče spravedlivé u Boha odplatiť tým, ktorí vás sužujú, súžením”

   5. Boh je teda nekonečne svätý a spravodlivý.

   6. Ďalej, Boh prehovára z podstaty svojho vlastného charakteru, z toho, aký je On sám.
Mat 12:34 “ . . . Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa.”

   7. Boh vyriekol zákon.
Ex 20:1-17 “A Bôh hovoril všetky tieto slová a riekol: 2 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. 3 Nebudeš mať iných bohov predo mnou.  . . . ”

   8. Teda zákon je v srdci Boha a je odrazom Božieho charakteru, keďže tento (zákon) je svätý a dobrý.
Rim 7:12 “Tak tedy je zákon svätý, i prikázanie je sväté i spravedlivé i dobré.”

   9. Prehrešiť sa proti Božiemu zákonu je prehrešenie sa voči Nemu, keďže je to Jeho zákon, ktorý prestupujeme. Tento hriech výsledí v nekonečné prestúpenie, pretože Boh je nekonečný. 
Jak 2, 10 “Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým.”

   10. Je taktiež správne, že Boh trestá priestupníka zákona. Nepotrestať priestupníka zákona (hriešnika) znamená povoliť priestupku voči Jeho svätosti byť ignorovaným. 
Am 2:4 “Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Júdu a pre štvoro neodvrátim toho, pretože zavrhli zákon Hospodinov a neostríhali jeho ustanovení,”
Rim 4:15 “Lebo zákon pôsobí hnev;”

   11. Boh hovorí, že človek, ktorý zhreší, musí zomrieť (byť potrestaný). Odplatou za hriech je smrť.
Ez 18:4 “Hľa, všetky duše sú moje; jako duša otcova tak i duša synova je moja; duša, ktorá hreší, tá zomrie.”
Rim 6:23 “Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.”

   12. Hriešnik potrebuje uniknúť spravodlivému Božiemu súdu, inak čelí zatrateniu.
Rim 1:18 “Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou,”
Mt 25:46 “ A títo pojdú do večného trápenia, ale spravedliví do večného života.”

   13. No nijaký hriešnik nie je schopný odčiniť nekonečné prestúpenie, keďže aby potešil Boha a dal veci do poriadku, musí poslúchať zákon, ktorý je štandardom Božieho spravodlivého charakteru.
Gal 2:16 “. . . pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo. ”
Gal 2:21 “Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravedlivosť skrze zákon, tedy Kristus nadarmo zomrel.”

   14. Lenže hriešnik nemôže naplniť zákon, pretože je hriešny (v tele).
Rim 8,3 
“ Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Bôh pošlúc svojeho Syna . . .”

   15. Keďže hriešnik nemôže naplniť zákon a uspokojiť Boha, prirodzene to mohol vykonať len Boh sám.
Toto je jednoduchá logika. Ak nie sme schopní naplniť zákon, budeme ním potrestaní. Ale keďže Boh chce, aby sme boli spasení, zákon musí byť naplnený. Teda keď ho my nevieme dodržať, a musí byť naplnený, jeden jediný, ktorý je toho schopný ho musí naplniť: Boh.

   16. Ježiš je Boh v tele.
Jn 1:1, 14 “Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh . . . 14 A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.”
Kol 2:9 “Lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne,”

   17. Ježiš bol taktiež človek pod zákonom.
1 Tim 2:5 “Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš,”
Gal 4:4-5 “Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.”

   18. Ježiš sa stal hriechom pre nás a niesol naše hriechy na svojom tele na kríž napĺňajúc tak zákon.
2 Kor 5:21 “Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.”
1 Pet 2:24 “ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého sinavicami ste uzdravení.”
Rim 8:3-4 “Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Bôh pošlúc svojeho Syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha.”

   19. Spasenie je teda z milosti skrze vieru, keďže nebolo dosiahnuté našim dodržiavaním zákona, ale Ježišom, Bohom v tele, ktorý naplnil zákon a zomrel namiesto nás.
Ef 2:8-9 “Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.”
Gal 3:13 “Kristus nás vykúpil zpod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve,”
Ef 5:2 “a choďte v láske, jako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu.”


Zdroj
https://carm.org/questions/about-doctrine/why-did-jesus-have-die-our-sins