Prvý Adam - Posledný Adam

Obaja sú nevyhnutní pre evanjelium... Ale akým spôsobom?

Autor: Russell Grigg

        Biblia uvádza Adama ako prvého človeka a dáva Pánovi Ježišovi Kristovi zaujímavý titul ‘posledný Adam’ (1Kor 15:45). Čo tento termín znamená a prečo Mu bol daný? Aké sú podobnosti medzi Adamom a Ježišom, ktoré Ho oprávňujú na tento titul? Aké sú rozdiely?

adam a Ježiš porovnaní

1. zázračný začiatok

Biblia nám vraví, že vôbec prvý človek, Adam, bol stvorený Bohom na Jeho obraz a podobu, priamo z prachu zeme. Boh vdýchol do Adamových nozdier dych života a on sa tak stal žijúcou dušou (Gen 1:26-27; 2:7). Adam teda nebol produktom nejakej formy teistickej evolúcie. Boh ho nestvoril na obraz alebo podobu opice, ani z nejakého nižšieho ‘hominida’ pomocou zdĺhavých alebo aj náhlych mutačných procesov. Boh stvoril Adama okamžite, svojim slovom (čiže rozkazom alebo vôľou) na šiesty deň týždňa, v ktorom tvoril.

Zatiaľčo Adam bol stvorený na obraz Boha, Kristus je ‘obrazom neviditeľného Boha’ (Kol 1:15).

Biblia nám hovorí, že posledný Adam, Ježiš Kristus, bol Ten, cez ktorého Boh stvoril všetky veci (Jn 1:1-3; Kol 1:15-20; Hebr 1:2). Ježiš teda ‘predexistoval’ s Bohom Otcom a Bohom Duchom Svätým predtým, než Adam žil (Jn 8:58; Mich 5:2). No v Jeho ľudskosti mal takisto tiež zázračný začiatok, keď bol inkarnovaný ako ľudská bytosť- počatý Duchom Svätým a narodený z panny menom Mária (Mt 1:20-23; Lk 1:26-35).

2. dokonalý, nevinný, svätý

Adam bol stvorený ako dokonalý človek, plne vlastniac všetky ľudské schopnosti, s poznaním Boha, ktoré mu umožnilo mať duchovné spoločenstvo s Bohom. Spočiatku nevinný, bez hriechu a svätý, mal pravý vzťah s Bohom, so ženou a správny postoj k svetu, ktorý ho obklopoval.

Posledný Adam, Ježiš, bol taktiež perfektný človek, jedno s Bohom (Ján 10:30, 17:21-22), nevinný, bezhriešny a svätý (Hebr 7:26). Mnoho ľudí nesprávne nazýva Ježiša ‘druhý Adam’, no takýto výraz sa v Biblii nenachádza. Písmo ale odkazuje na Krista ako na ‘druhého človeka’ (1Kor 15:47). Od čias Adama žilo mnoho ľudí, no Ježiš Kristus bol druhým človekom, ktorý bol kedy kompletne bez hriechu.

Narozdiel od prvého Adama bol Pán Ježiš navyše božský, majúc atribúty, funkcie, výsady a mená božstva. A keďže je plne Boh, je hoden uctievania (napr. Zj 5:11-14).

3. hlava ľudstva

Adam bol hlavou ľudskej rasy. Ježiš Kristus je Hlavou vykúpeného ľudstva (pozri napr. Ef 5:23). Keďže Kristus zomrel raz navždy (Hebr 7:27, 9:28, 10:10-14), už nikdy nebude treba ďalšieho ‘Adama’. On je teda posledný Adam.

4. obaja darcovia života

Prvý Adam dal život všetkým svojim potomkom. Posledný Adam, Ježiš Kristus, komunikuje ‘život’ a ‘svetlo’ všetkým ľuďom, a dáva večný život tým, ktorí Ho prijmú a uveria v Jeho meno, dajúc im ‘moc stať sa deťmi Božími’ (Jn 1:1-14).

5. dvaja vládcovia

Adamovi ako predstaviteľovi ľudstva bola daná vláda nad celým stvoreným svetom (Gen 1:26). Po vzkriesení z mŕtvych bol Ježiš Kristus posadený po Božej pravici a bola Mu daná moc nad všetkým, všetko Mu bolo ‘poddané pod Jeho nohy’ (1Kor 15:27; Ef 1:20-22). Prvý Adam bol pánom nad obmedzenou doménou, posledný Adam je Pánom všetkého (Sk 10:36).

6. hlboký spánok dáva vznik prekrásnej neveste

Genezis 2:21-23 nám hovorí, že Boh uspal Adama hlbokým spánkom, a zatiaľčo spal, Boh utvoril Adamovu nevestu, Evu, z Adamovho boku- rana v Adamovom boku dala vznik neveste! Všimnime si, že zase raz je teistická evolúcia vylúčená. Text hovorí, že Boh ich stvoril muža a ženu na začiatku (Gen 1:27, 2:7; Mat 19:4). Ak by Adam a Eva boli menej ako ľudia predtým, ako do nich Boh vdýchol ducha života, boli mužského a ženského pohlavia, teda Boh by ich už takými nemusel spraviť v tejto fáze.

Po tom, ako posledný Adam, Ježiš, zomrel na kríži- trpiac ‘spánok’ smrti pre všetkých- Jeho bok bol prepichnutý kopijou (Jn 19:34). Svojou smrťou zaplatil pokutu za hriechy ľudstva (1Kor 15:1-4). Tí, ktorí vykonajú pokánie a vložia svoju dôveru v Neho sú zjednotení s Kristom vo vzťahu, ktorý Biblia prirovnáva ku vzťahu nevesty voči jej manželovi (2Kor 11:2; Ef 5:27; Zj 19:6-8). Teda rana v boku posledného Adama taktiež dala vznik neveste- pravej Cirkvi- ‘slávnej, nemajúcej škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého... svätá a bezvadná’ (Ef 5:27).

7. významná skúška

Na začiatku svojho života Adam podstúpil obdobie skúšania, aby sa ukázalo, či poslúchne Boha.
‘A Hospodin Bôh prikázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.’
(Gen 2:16-17)

Na začiatku svojej služby bol posledný Adam, Pán Ježiš vedený Duchom Svätým na púšť, aby bol pokúšaný (alebo skúšaný- gr. peirazō) diablom (Mt 4:1; Lk 4:1-3).

8. veľké zlyhanie a veľké víťazstvo

Prvý Adam v skúške zlyhal a toto vykonajúc zatiahol do svojej porážky celé ľudstvo, stiahnuc so sebou ľudskú rasu. Výsledkom toho v Adamovi všetci stojíme odsúdení, duchovne zbankrotovaní, otroci hriechu a vykázaní z Raja (Rim 5:12).

Posledný Adam, Ježiš, zvíťazil nad hriechom, telom a diablom. Výsledkom toho veriaci v Krista v Ňom stoja ospravedlnení a vykúpení, duchovne bohatí, oslobodení od hriechu a započítaní do Božieho Raja (Rim 5:18 a ďalej; 1Kor 15:21 a ď.; Zj 2:7).

9. neposlušnosť vs. poslušnosť

Prvý Adam neposlúchol Boha. Posledný Adam bol ‘poslušným až do smrti, a to do smrti kríža’ (Flp 2:8).

Prvý Adam neposlúchol Boha. Posledný Adam bol ‘poslušným až do smrti, a to do smrti kríža’

10. súd a smrť

Prvý Adam zažil Boží súd- nakoniec zomrel a jeho telo sa obrátilo na prach. Kvôli jeho hriechu smrť prišla na všetkých ľudí, ‘Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej’ (Rim 3:23).

Posledný Adam, Ježiš Kristus, takisto zomrel- na kríži- ako výkupné za hriechy (Iz 53:5; 1Pet 3:18; Hebr 2:9). No On nezostal mŕtvy, ani Jeho telo ‘nevidelo porušenie’ (Sk 2:27, 13:35-37). Na tretí deň znovu vstal, a tak zvíťazil nad diablom a prekonal moc smrti pre tých, ktorí v Neho veria (Hebr 2:14) a priniesol zmŕtvychvstanie (1Kor 15:22-23).

11. prekliatie a obnovenie

Stvorenie bolo pôvodne ‘veľmi dobré’ (Gen 1:31), takže ‘posledný nepriateľ’, smrť (1Kor 15:26) neexistoval. Aj všetkým zvieratám boli pôvodne dané za potravu rastliny (Gen 1:30). Skutky prvého Adama priniesli vládu smrti a krvipreliatie na v minulosti dokonalý svet, ktorý odvtedy vzdychá v bolestiach (Rim 8:22). Presne preto vďaka krvipreliatiu pri smrti posledného Adama toto prekliatie smrti a krviprelievania bude odstránené a stvorenstvo obnovené k bezhriešnemu, nesmrteľnému stavu (Zj 21:1, 21:4, 22:3).

záver

My všetci sme spojení s prvým Adamom (prirodzená a legálna hlava ľudskej rasy) ako skazení a vinní hriešnici, a teda zahrnutí v rozsudku smrti, ktorý nad ním Boh vyriekol. Napriek tomu, všetkým, ktorí sú v spojení s posledným Adamom, Ježišom, cez pokánie a vieru v Jeho vykupiteľskú prácu, je odpustené, ‘prijali dar spravodlivosti’ a tak ‘prešli zo smrti do života’ (Kol 1:14; Rim 5:17; 1Jn 3:14).


Zdrojhttps://creation.com/first-adamlast-adam