Tradícia a učenie RKC sami proti sebe 
- kapitola 3V tomto malom odseku ukážem nesmierne závažné veci, ktoré by mali už každého, aj toho najzaslepenejšieho katolíka postaviť do pozoru a mali by ho pohnúť k uvažovaniu. Viem z vlastnej skúsenosti, že pre väčšinu to bude po prvýkrát v živote – nie uvažovanie ako také, ale uvažovanie nad tým, do čoho boli vychovaní, a čo doteraz automaticky, priam ako stroje bez námietok a skúmania prijímali.

Poznám to. Zvyk je železná košeľa. Ak ešte stále neveríš Bohu, tak Ti ukážem, že tradícia nie je ani posvätná a ani nepochádza od Boha na jej vlastnom učení. Stačí len pár príkladov.

Boh je Pán a vlastník všetkého. Je neobsiahnuteľne veľký vo svojej moci. Dokážeš nad tým vôbec vážne uvažovať? Premýšľal si vôbec niekedy o živom Bohu, ktorý stvoril priestor a čas z ničoho – iba svojím slovom?  Nehovorím teraz o náboženskej figúrke, ktorú ti vykreslili pred očami. Hovorím o Bohu, ktorému je všetko možné, o neobmedzenom Pánovi, o to jedinom Kráľovi, ktorý je sám Kráľom nebies i zeme – bez kráľovnej. On stvoril všetko, čo vidíš z ničoho! Skús sa teraz zamyslieť, zavri oči. Skús si predstaviť nič. Žiadna skala, žiadna voda, žiadne planéty, žiadne svetlo – ani žiaden priestor ani čas!!! Nič. Iba Boh. Neexistujú farby, neexistuje... vôbec nič. Dokážeš nad týmto premýšľať? A On povedal, a stalo sa !

Žalm 33, 9

Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené.”

Toto je Boh. Potrebuje sošky, aby si k nim vzhliadal a prosil ich? Potrebuje, aby si sa modlil k obrázkom namiesto Neho? Potrebuje, aby ti niekto „vysvetľoval“ či prekrúcal Jeho slovo? On sa nikdy nemýli. Jeho slovo si nikdy neprotirečí. Je v perfektnom súlade. Ak je takzvaná „posvätná tradícia“ od Neho, čo myslíš ? Bude si protirečiť? Nesmie! Ale? Pozri sa sám!

Budem tu citovať pár predpisov KKC1 – nie všetky citujem celé, lebo sú väčšinou veľmi dlhé, citujem preto len tie časti, ktoré sú potrebné k téme.

KKC, Predpis 1256:
„Cirkev vidí dôvod tejto možnosti v Božej vôli spasiť všetkých ľudí a v nevyhnutnej potrebe krstu na spásu.“ 

KKC, Predpis 1257:
„Sám Pán Ježiš tvrdí, že krst je nevyhnutne potrebný na spásu.

KKC, Predpis 1277:
Krst je narodením pre nový život v Kristovi. Podľa Pánovej vôle je nevyhnutne potrebný na spásu...

Naproti tomu tu stoja tieto predpisy:

KKC, Predpis 1259:
„Katechumenom, ktorí zomrú pred krstom, zaisťuje spásu, ktorú nemohli prijať prostredníctvom sviatosti, ich výslovná túžba prijať krst, spojená s ľútosťou nad vlastnými hriechmi a s láskou.“
Tento odsek hovorí, že človeku bez krstu zaistí spásu jeho ľútosť a túžba po ňom.

KKC, Predpis 1261:
Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, Cirkev ich môže iba zveriť Božiemu milosrdenstvu, ako to robí v pohrebnom obrade za ne. A vskutku, veľké milosrdenstvo Boha „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení (1Tim 2,4) a Ježišova nežnosť k deťom, ktorá mu vnukla slová : „Nechajte deti prichádzať ku mne !  Nebráňte im“ (Mk 10, 14) dovoľujú nám dúfať, že jestvuje cesta spásy pre deti, ktoré zomreli bez krstu.

Opäť tento predpis predkladá, že existuje iná cesta spásy pre deti, ktoré zomreli bez krstu – aká je to cesta, to „Cirkev“ nevie (ale dúfa) – hoci čerpá z „božského prameňa“ poznania – a Boh je vševedúci!
Je to veru zaujímavé čítanie inak, ako rímsko-katolícka cirkev – neomylná, ktorej je všetko zverené, nevie takú jednoduchú vec. Keby katolícki teológovia brali Písmo vážne, nepotrebovali by si vymýšľať takéto nápady. Stačí si uvedomiť, že krst NIE JE nevyhnutne potrebný na spásu, ale je to VIERA v Ježiša Krista, v dokonalé dielo, ktoré vykonal.

Takže ako je to ale teda podľa katechizmu? Krst je nevyhnutne potrebný na spásu, alebo stačí iba túžba a ľútosť? Je krst nevyhnutne potrebný na spásu, alebo je treba dúfať, že existuje iná cesta??? Nemôže byť obidvoje pravda!

KKC, Predpis 65:
„Mnoho ráz a a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (Hebr 1, 1-2).

Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je jediné, dokonalé a definitívne Otcovo slovo. V ňom Otec povedal všetko a nebude už iné slovo okrem tohto. Svätý Ján z Kríža to po toľkých iných vyslovuje jasne, keď komentuje Hebr 1, 1-2:
„Keď nám dal svojho Syna, ktorý je Jeho jediné a definitívne Slovo, spolu a naraz nám týmto svojím jediným Slovom povedal všetko a nemá už čo povedať. Lebo čo predtým hovoril prorokom po častiach, nám už v ňom povedal všetko, keď nám ho dal celého, totiž svojho Syna. Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo vypytovať alebo žiadať od neho nejaké videnie alebo zjavenie, nielenže by robil nerozumnú vec, ale urážal by Boha, neupierajúc svoje oči jedine na Krista, alebo hľadajúc inú vec, alebo novotu mimo neho.


Hmmm… Môže byť uctievanie sôch, modlenie sa k Márii, namiesto Krista, iná vec mimo Neho? Môže to byť novota, ktorú Apoštoli nerobili? Keby niekto chcel od Boha videnie, zjavenie, alebo by sa chcel na niečo vypytovať, nielenže by nerobil rozumnú vec, ALE URÁŽAL BY BOHA. No ja s týmto súhlasím. Čo teda robí „posvätná tradícia“, ktorá sa podľa predpisu 82 nespolieha na toto definitívne Otcovo slovo - Písmo? Uráža Boha…

KKC, Predpis 134:
„Celé Božie Písmo je iba jedna kniha a tou jednou knihou je Kristus, „lebo celé Božie písmo hovorí o Kristovi a celé Božie Písmo sa spĺňa v Kristovi.“

KKC, Predpis 73:
Boh sa naplno zjavil, keď poslal svojho Syna, v ktorom uzavrel svoju zmluvu naveky. Syn je Otcovo definitívne Slovo, takže po ňom už nebude iné Zjavenie.

Takže po ňom už nebude iné zjavenie – sám by som to nebol povedal lepšie!

No a opäť predpis 82:
„Z toho vyplýva, že Cirkev, ktorej bolo zverené odovzdávanie a vysvetľovanie Zjavenia, „nečerpá svoju istotu o všetkom, čo bolo zjavené, iba zo Svätého Písma“. 

No… vidím dobre?!?
Predpis 73 hovorí, že iné zjavenie okrem Písem už NEBUDE.  Aj predpis 65 hovorí to isté – o tom sa nedá polemizovať. Podľa predpisu 134 je Písmo Kristus. Ale Rímsko-katolícka cirkev – podľa predpisu 82 nečerpá istotu o tom čo bolo zjavené iba z Písma?!? Oni nečerpajú svoju istotu iba z Krista! 

Staré príslovie hovorí: „Faloš a klam, zradí sa sám.“ Čo viac ešte potrebuješ vedieť?

Teraz znova vidíš, že RKC vo svojom katechizme klame. „Posvätná tradícia“ nie je ani posvätná, a ani nepochádza od Boha, takisto ako ani „učiteľský úrad cirkvi“ nemá s Bohom nič spoločné a nikdy nebol Bohom na nič ustanovený. Toto ľuďmi vymyslené učenie je plné protirečení, klamstiev a rúhaní. Kto je ale autorom, kto je teda v pozadí všetkých týchto klamstiev ? 


Jn 8, 44
„Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“


 ________________________________________________

1 Katechizmus katolíckej cirkvi