17. Je Biblia hodnoverná?

Veľké duchovné oslobodenie

        Biblia je veľmi úžasná kniha obsahujúca mimoriadne príbehy. Hovorí o histórii nášho sveta a o budúcich udalostiach, ktoré nás ešte len čakajú. Mali by sme jej výroky brať vážne. Mali by sme pamätať na to, že autori Biblie boli časovo oveľa bližšie k udalostiam, o ktorých písali, a samozrejme, z drvivej väčšiny sa odohrali za ich života. Nie je dôvod myslieť si, že sú to fiktívne príbehy, pretože ich súčasníci by rýchlo odhalili nepravdy. No namiesto toho, fakt, že tieto knihy boli vysoko uznávané, zachované cez generácie je silným indikátorom ich autenticity. Boli rýchlo kopírované, aby Božie skutky boli zachované pre všetkých ostatných na čítanie a povzbudenie.
        Ako sme už spomenuli, SZ obsahuje mnoho predpovedí o prichádzajúcom Mesiášovi, Ježišovi Kristovi. Počas histórie židovský národ /Izrael) opakovane zablúdil od zmluvy s Bohom. Keď mu boli verní, oslobodil ich a dal ich zemi prosperovať. Keď boli neverní a nasledovali falošné náboženstvá, Boh ich potrestal za ich vzburu (hriech).
        Ľudia majú zvyk robiť tie isté chyby znova a znova, a tak nám aj biblická história slúži na pripomenutie toho, že ľudstvo je bez svojho Stvoriteľa jednoducho stratené. Boh nám vo svojej milosti poskytol spôsob, aby sme s Ním mohli byť zmierení. Stvoriteľ sám (Kol 1) podnikol záchrannú misiu a zostúpil zo svojho nebeského príbytku, aby zaplatil cenu za priestupky vykonané voči Nemu. Biblia zaznamenáva, že keď sa Pán Ježiš Kristus dobrovoľne obetoval na krutom rímskom kríži, zaplatil za naše hriechy. No to nebolo všetko. Vstal z mŕtvych- majúc moc nad smrťou- a tak dokazujúc, že On je Autorom života a Stvoriteľ z Genezis, ktorého prvá kniha Biblie odhalila. A jedine náš Stvoriteľ nás môže zachrániť a obnoviť naše telá z prachu. Žiadna iná údajne svätá kniha nie je ako Biblia. Narozdiel od ostatných náboženstiev Biblia hovorí, že si nemusíme spasenie zaslúžiť- a ani nemôžeme, pretože v našom hriešnom stave sme neschopní páčiť sa Bohu. Žiadny guru alebo iný náboženský vodca nevstal z mŕtvych- sú stále vo svojich hroboch. So všetkými tými ohromujúcimi dôkazmi, ktoré podporujú biblickú históriu (vrátane smrti a zmŕtvychvstania Krista) by sme mali brať jej vyhlásenia seriózne. Božie Slovo a kresťanská viera, ktorú prehlasuje je jedinečná v tom, že nám sľubuje, že: 

Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rim 10:9)

        Môžeš tak spraviť dnes- hneď teraz. Ako a prečo je to možné? Efezanom 2:8-9 vysvetľuje:

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.

        Milosť bola charakterizovaná ako Božia nezaslúžená láskavosť voči ľudstvu. Nezaslúžili sme si to, no Jeho nesmierna láska voči tým, ktorých On stvoril zaistila, aby sme bez Neho neboli večne stratení, odcudzení. No musíš mať vieru, uveriť tejto správe. Hebrejom 11:6 hovorí:

A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.

        Dúfame, že táto publikácia pomohla poukázať na autenticitu a platnosť Božieho Slova, Biblie, a toho, že jej môžeme dôverovať. Modlíme sa, aby tieto informácie boli podnetom, ktorý ti pomôže na ceste ku zmiereniu s tvojim Stvoriteľom skrze vieru v Ježiša Krista. Spomínaš si na 3 veľké otázky, ktoré sme uviedli na začiatku? 

“Odkiaľ sme prišli?”
“Prečo sme tu?”
“Kam smerujeme?”

        Ak môžeš začať dôverovaním Božiemu Slovu od prvého verša, a že On je Stvoriteľom, pomôže ti to nájsť odpovede k dvom zostávajúcim otázkam. Nie je žiadne väčšie volanie alebo cieľ ako zistiť, kto je tvoj Spasiteľ.

Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. (Ján 3:16-17)