16. boli evanjeliá pozmenené?

Alebo boli proroctvá zámerne naplnené?

        Počas uplynulých rokov mnoho biblických skeptikov vyhlásilo, že Ježiš sa pokúšal schválne naplniť starozákonné proroctvá o prichádzajúcom Mesiášovi, alebo že novozákonní autori napísali evanjeliá so zámerom aplikovať ich na Ježiša.
        Vyššie sme spomenuli, že je tu minimálne 46 špecifických proroctiev o Pánovi Ježišovi, ktoré boli naplnené počas Jeho služby na zemi. Mnoho zoznamov ich má vyše 100, čo robí 46 konzervatívnym odhadom. V knihe Science Speaks profesor Peter Stoner a dr. Robert Newman vyrátali pravdepodobnosť náhodného vyplnenia len ôsmich z týchto proroctiev. Napríklad ohľadom proroctva v Micheášovi, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme, na základe vtedajšej populácie sveta a Betlehemu- aká bola šanca, že sa tam niekto mohol narodiť. Alebo v kalkulovaní pravdepodobnosti Ježišovej zrady Judášom za 30 strieborných sa spytovali, zo všetkých ľudí, ktorí boli kedy zradení, koľko z nich bolo zradených za presne 30 strieborných atď.
        Pri výpočte odhadu naplnenia len 8 proroctiev jedným človekom je to šanca 1 z 10(28). To je závratných 1 z 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Alebo inak povedané, bolo by to tak pravdepodobné, ako keby niekto so zaviazanými očami vybral určenú 1 mincu z množstva 10(17) mincí (to je dosť mincí na pokrytie celého štátu Texas do výšky 60cm.
        Pravdepodobnostné argumenty môžu byť niekedy svojvoľné kvôli výberu kritérií a predpokladov ohľadom štartujúcich podmienok. No v prípade vyššie spomenutých argumentov bol rukopis knihy Science Speaks pozorne preskúmaný komisiou z American Scientific Affiliation, ktorá potvrdila presnosť ich argumentu.
        Nezabúdajme, že oni pracovali len s 8 proroctvami, nie 46, ktoré sme spomenuli už skorej! Nie je teda realistické tvrdiť, že Ježiš bol často len v správnom čase na správnom mieste, alebo skôr, že bol často na nesprávnom mieste vzhľadom na strašný spôsob ukrižovania, ktorý podstúpil.
        Čo teda s myšlienkou, že autori evanjelií si vymysleli príbehy, aby pasovali do proroctiev? Už sme poukázali na dôkladnosť Židov ohľadne zachovávania historických záznamov, presne preto, že ich pokladali za ozajstné udalosti. Veriť, že tieto falošné záznamy boli zámerne cirkulované sprisahaneckými kresťanmi v ranej cirkvi je neudržateľné, keďže mnoho z ich židovských vrstovníkov boli údajnými svedkami týchto “údajných” udalostí a zvestovaných zázrakov. Naviac jedenásť apoštolov zomrelo mučeníckou smrťou a mnoho raných kresťanov bolo prenasledovaných a zavraždených Židmi, ktorí v Pána Ježiša neuverili a ktorí považovali Jeho prehlásenie za Syna Božieho za rúhanie. Obetovali by toľkí ľudia svoje životy za nejaké spísané klamstvá? Keďže novozákonné dokumenty boli napísané za života skeptických svedkov, pokúšali by sa zvestovať pravdu, ak teda raní kresťania klamali, a je tiež nepravdepodobné, že by sa falošné evanjelium rozšírilo tak rýchlo.
        Poďme ale ešte zvážiť aj možnosť, že Ježiš nebol Boh, ale len obyčajný človek, ktorý náhodne (alebo aj úmyselne) naplnil tieto proroctvá. Dohodnutie jazdy do mesta na oslíčati bolo ľahko realizovateľné vpred (Zach 9:9), napokon mnoho z týchto proroctiev bolo známych stovky rokov predtým. Znova, faktory pravdepodobnosti by mali byť posúdené, aby mohlo byť toľko proroctiev naplnených presne tak, ako boli napísané, pozrime sa teda na “veľký obraz”. Aké reálne je, že by si obyčajný človek “zariadil” miesto svojho narodenia; uistil by sa, aby pochádzal z línie Júdu; že jeho narodenie by spustilo vyvražďovanie malých chlapcov v Izraeli; zariadil by, aby ho jeho rodičia vzali do Egypta ako batoľa; že by žil v Nazarete; alebo by zariadil, aby Sanhedrin (židovská rada náboženských vodcov tých dní) zaplatil presne 30 strieborných svojmu komplicovi; že by tieto krvavé peniaze boli použité na kúpu hrnčiarovho poľa, na ktorom by jeho zradca spáchal samovraždu; dohodol si spôsob svojej smrti; bol ukrižovaný po boku zločincov; uistil by sa, aby jeho nohy neboli zlámané; aby mu prepichli bok; postaral sa, aby mu dali ocot, keď bol na kríži; že vojaci si o jeho odev hádzali los alebo že sa jeho učeníci potom rozpŕchli?
        Ako môžeme vidieť, mnoho z týchto vecí by normálny človek nemal pod kontrolou prečo by aj chcel, vediac, ako smrťou zomrie?
        Len Boh mohol predvídať tieto udalosti a ten, kto ich všetky naplnil musel byť Mesiáš, bolo by nemožné vyplniť toľko proroctiev náhodne. Vyššie spomenuté argumenty len viac poukazujú na božskú inšpiráciu a úžasnú jednotu Písma cez všetky jeho knihy. Skutočnosť, že Boh o všetkom tomto dopredu vedel, no aj tak sa stal jedným z nás a zomrel za nás, ukazuje Jeho ohromnú lásku voči nám.