3.si poslušný Božiemu Slovu?

Prvý list Jána 2:3 nemôže byť jasnejší: “A potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania.” Ak chceš vedieť, či si skutočne kresťan, spýtaj sa seba samého, či si poslušný nariadeniam Písma. Ježiš tak opísal pravého učeníka, keď dával Veľký záväzok ísť do celého sveta a činiť učeníkov (Mt 28:20). Poslušnosť Božím príkazom produkuje uistenie— sebavedomie určitej vedomosti “že sme Ho poznali.” Grécke slovo preložené ako “zachovávame” vo verši 3 hovorí o ostražitej, pozornej, hĺbavej poslušnosti. Zahŕňa nielen skutok poslušnosti, ale aj ducha poslušnosti— ochotné, zvykové pozorovanie Slova, nie len písomné, ale aj duchovné. Toto má podporu v slove preloženom ako “prikázania”, ktoré špecificky odkazuje na nariadenia Krista viac než na zákony vo všeobecnosti. Poslušnosť zákona vyžaduje dokonalosť alebo trest, kdežto 1. Jána 2:3 je volanie ku poslušnosti milosti, kvôli Kristom zaplatenému trestu.

Verš 4 predstavuje logický kontrast: “Kto hovorí: Znám ho, a jeho prikázaní nezachováva, je lhár, a v tom niet pravdy.” Táto osoba vydáva falošné tvrdenie. “Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je po pravde láska Božia dokonaná” (v.5). Ako môžeš určiť, že si pravý kresťan? Nie na základe pocitov, ale na základe poslušnosti.

Ak túžiš byť poslušný Slovu z vďačnosti za všetko, čo pre teba Kristus vykonal, a ak vidíš, že táto túžba produkuje celkový vzor poslušnosti, prešiel si dôležitým testom, ktorý indikuje prítomnosť spásnej viery.