4.odmietaš tento skazený svet?

Teraz prichádzame k Jánovmu štvrtému testu toho,čo charakterizuje pravého kresťana: “Nemilujte sveta ani vecí, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej” (1 Ján 2:15). Táto láska prehovára z našich najhlbších pohnútok, našich najpresvedčivejších emócií a zámerov. Kresťania sa tak necítia voči ničomu v tomto svete, pretože vedia, že pokiaľ sa nevráti Kristus, tento svet je pod vládou Božieho nepriateľa. Ján povedal, “Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho zlého” (1 Ján 5:19, SEP) . Satan je nateraz “bohom tohto sveta” (2 Kor 4:4).

Tento zlý vytvoril systém, ktorý Biblia volá jednoducho “svet”. Grécky výraz (kosmos) hovorí o systéme obsahujúcom falošné náboženstvo, chybnú filozofiu, zločin, nemorálnosť, materializmus a podobné. Keď sa staneš kresťanom, takéto veci ťa odpudzujú, nie priťahujú. Niekedy môžeš byť zvedený svetskými vecami, ale nie je to to, čo miluješ; je to to, čo nenávidíš. Takto sa cítil Pavol, keď padol do hriechu (Rim 7:15). Aj keď je frustrujúce občasne tak padnúť, my veriaci môžeme byť vďační, že hriech je niečo, čo neznášame, a nie milujeme. Je to preto, že náš nový život v Kristovi v nás zasieva lásku pre Boha a Božie veci.

Lebo nič z toho, čo je na svete” približuje Ján, “žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky” (1 Ján 2:16-17). Svet a jeho telesné záujmy sú len dočasné reality. Skutočný veriaci má, naopak, večný život a bude stáť naveky.

Ježiš povedal, že tí, ktorí Ho nasledujú nie sú zo sveta tak ako ani On nebol zo sveta. Stále sa v ňom nachádzame, aby sme činili Jeho vôlu pokiaľ budeme žiť, ale nie sme “z” neho. Preto sa Ježiš špecificky modlil k Otcovi, aby nás zachoval od zlého (Jn 17:14-16). Sme náchylní byť do zlého systému sveta čas od času vtiahnutí, ale naša láska mieri voči Bohu. Táto láska je to, čo nás vytiahne von a znova namieri našu pozornosť voči nebeským prioritám.

Odmietaš svet? Odmietaš jeho falošné náboženstvá, zatracujúce ideológie, bezbožný život a márne hnanie sa? Namiesto toho, miluješ Boha, Jeho pravdu, Jeho kráľovstvo a všetko, pre čo On stojí? To sa nejakému mužovi či žene nestane prirodzene, pretože tendencia človeka je milovať tmu viac než svetlo, aby boli jeho skutky skryté (Jn 3:19-20). Neveriaci sú zo svojho otca diabla a chcú konať žiadosti svojho otca (Jn 8:44). Ak odmietaš svet a jeho diabolské žiadosti, je to náznak nového života v Kristovi.