2. jednotnosť písem

A prečo je tak dôležitá

        Biblia je rozdelená do Starého Zákona (napísaného od cca. 1400-400 pred Kr.) a Nového Zákona (r. 40-95). Slovo ‘Zákon’ jednoducho značí zmluvu alebo kontrakt a stále sa používa vo význame závetu, testamentu. Starý Zákon zaznamenáva Božie zmluvy s ľudstvom pred Kristovým príchodom a Nový Zákon zaznamenáva Božiu zmluvu od čias Krista nasledujúc. Prvých päť kníh v Starom Zákone je známych ako Pentateuch (Genezis-Deuteronómium). Tieto sú kresťanmi a Židmi často nazývané Zákon alebo Tóra, no ako uvidíme, sú aj dôležitými historickými knihami. Po nich nasledujú ‘historické knihy’ (Jozue-Ester), ‘poučné knihy’ (Jób-Pieseň piesní), ‘veľkí proroci’ (Izaiáš-Daniel) a ‘malí proroci’ (Hozeáš-Malachiáš). Starý Zákon bol pôvodne napísaný z väčšiny v hebrejčine, s niekoľkými sekciami v aramejčine. Tieto dva testamenty sú veľmi prepojené. Starý Zákon vzhliada na príchod Krista a vykúpenie ľudstva a Nový Zákon zaznamenáva naplnenie všetkých nádejí, o ktorých písali starozákonní autori, často na ne odkazujúc späť. Tieto dva testamenty sú skutočne neoddeliteľné.
        Nový Zákon pozostáva z evanjelií (Matúš, Marek, Lukáš a Ján), čo sú štyri záznamy Ježišovho života, Jeho učenia alebo služby, a Jeho smrti a zmŕtvychvstania napísané v štýle bios, čo je vtedajšia obdoba modernej biografie, no s určitými rozdielmi. Kniha Skutkov apoštolov poskytuje niečo z histórie ranej cirkvi. Potom sú tu Pavlove epištoly alebo listy (Rimanom-Filemónovi), zbierka listov napísaná ďalšími apoštolmi a vodcami ranej cirkvi nazývaná všeobecné epištoly (Židom-Júdovi) a nakoniec Kniha zjavenia, ktorá je záznamom vízie, ktorú mal Ján o konci súčasného vesmíru, Ježišovom príchode a Jeho konečnom porazení Satana a hriechu. Nový Zákon bol napísaný v gréčtine, ktorou sa často hovorilo v Rímskom impériu prvého storočia.
        Zbierka všetkých týchto kníh Starého a Nového Zákona sa nazýva Biblia (grécky výraz pre ‘knihu’) alebo Písmo (scriptura- ‘písmo’ v latinčine). Biblia zaznamenáva úžasné množstvo histórie, počnúc stvorením sveta. Jej autori boli oddelení rôznym sociálnym postavením (medzi ktorými normálne nedochádzalo k miešaniu), v niektorých prípadoch oddelení mnoho stoviek rokov alebo tisíciek kilometrov. Napriek tomu celé Písmo na seba nadväzuje ako jeden celistvý príbeh  všetky knihy sú veľmi podobné v ich opisoch charakteru Stvoriteľa Boha, Jeho lásky a Jeho plánu spasenia pre padnuté ľudstvo. Tieto zjednocujúce faktory demonštrujú mimoriadny dôkaz božského pôvodu Biblie ako Boh pohýňal autorov k písaniu pod Jeho inšpiráciou.