3. história

V skutočnosti "Príbeh o Ňom"

        Biblia je neuveriteľne presná historická kniha. Množstvo starovekých udalostí, názvov miest a skupín ľudí, ktoré zaznamenáva, ktoré boli doložené inými zápismi, historickými záznamami a archeologickými nálezmi zďaleka predchádza ktorúkoľvek inú knihu, ktorá sa hlási byť očitým svedkom histórie. Hneď na začiatku knihy Genezis hovorí o stvorení vesmíru a sveta, a dokonca o udalostiach, ktoré sa stanú v budúcnosti (proroctvo). Fakt, že precízne predpovedala budúce udalosti z nej robí knihu odlišnú od všetkých ostatných historických kníh. No ak Boh je konečný zvrchovaný Autor Písma a Stvoriteľ z Genezis, existuje mimo času a teda môže hovoriť o budúcich časoch.
        Mnoho ľudí v detstve vyrastalo s ‘obrázkovou Bibliou’ a tak pokračovali vo vnímaní Písma ako len kolekcie ‘rozprávok’ aj v dospelosti. Avšak Biblia tvrdí, že zaznamenáva skutočné udalosti, a dôvera v Bibliu ako reálny záznam histórie je vitálne dôležitý pe porozumenie toho, ako sme sa všetci dostali tam, kde sme dnes. Individuálne máme my všetci históriu. Čiže existujú udalosti, ktoré sa udiali v našej minulosti a my všetci musíme mať históriu príbuzných či predkov v našej minulosti. Vieme, kedy sme sa narodili, pretože sú k tomu očití svedkovia a väčšina z nás rodný list podpísaný týmito svedkami. Kniha Genezis je taktiež očitý záznam pôvodu vesmíru. Tvrdí, že prví ľudia Adam a Eva sú originálni predkovia všetkých ľudí na svete. Aj keď to siaha za rozsah tejto knihy, moderná veda a štúdium genetiky demonštrujú, že je to vysoko pravdepodobné. Ako vedecké objavy pokračujú v poukazovaní na to, že všetok život je výsledkom nepredstaviteľnej, úžasnej a komplexnej informácie zakódovanej v DNA buniek každého živého stvorenia, prepojenosť a biosféra života na našej planéte má všetky znaky tej zámerne dizajnovanej.
        Tak či tak, náš svet upadá a Biblia vysvetľuje, prečo je dnes svet taký, ako je. Genezis nám hovorí, že Boh pôvodne stvoril dokonalý svet so všetkým, čo Adam a Eva (a my ako ich potomkovia) mohli kedy potrebovať. Jediné, čo museli spraviť, bolo zachovávať pravidlá, ktoré im Boh dal pre ich vlastné dobro, no oni neposlúchli, pretože si mysleli, že môžu posúdiť, čo je pre nich dobré bez Boha. Toto bol prvý hriech. Takže ak chceme definovať, čo je hriech, musíme ísť späť ku pôvodu problému v knihe Genezis, kde môžeme vidieť, že ľudia sa rozhodli žiť svoj život ako keby Boh neexistoval. Toto je dodnes závažný problém a jeho prvky sú prítomné v každom hriechu. A hriech nie je až tak o zlých veciach, ktoré konáme, ale o postoji, ktorý tieto zlé veci produkuje—tie zlé veci sú symptómom podstaty nášho ozajstného problému—našej hriešnej prirodzenosti. Ultimátny problém je, že hriech uráža Boha, ktorý je čistý a svätý. Výsledkom tohto je naše odlúčenie od Neho.
        Príchod hriechu na svet mal devastujúce následky. Táto historická udalosť známa ako Pád človeka spôsobila, že zlé veci sa dejú nám a našej planéte. Ľudia zomierajú; je tu rakovina, choroby, zemetrasenia, hladomory a tak ďalej. Mnoho ľudí chce za tieto veci viniť Boha, ale vinní sme my (nemôžeme viniť len Adama, pretože my taktiež hrešíme a ľudské spoločnosti ako celok odmietli Boha). Ľudstvo žne ovocie odmietnutia starostlivého a milujúceho Stvoriteľa, ktorý nás stvoril na svoj obraz. Nemôžeme mať oba. Nemôžeme ho odmietnuť a potom povedať, “Prečo nič nespraví?” Fakt, že vidíme zlé veci sa diať a že všetci nakoniec zomrieme by mal byť pre nás upozornením, že niečo je s týmto stvorenstvom ohromne zle.
        No aj keď činy našich predkov spôsobili strašné prekliatie smrti, ktoré nás sužuje, náš milujúci Boh vykonal niečo s týmto našim stavom, aj keď nemusel. Už pred Pádom Boh vedel, že sa tak stane a naplánoval cestu pre ľudí, aby mohli byť spasení od prekliatia smrti a byť znovu zjednotení s ich Stvoriteľom. V Genezis 3:15 oznámil Jeho protivníkovi, padlému anjelovi menom Satan, ktorý zviedol a stále aj pokračuje vo zvádzaní ľudstva, že príde Vysloboditeľ (Spasiteľ či Mesiáš) Eviných potomkov. Väčšina Starého Zákona je historický záznam toho, ako si Boh pre seba vyvolil špecifický národ- izraelský národ- z ktorého nakoniec povstane tento Spasiteľ- Syn Boha, Pán Ježiš Kristus. Dal tomu národu veľmi špecifické zákony, podľa ktorých mali žiť, no nik nebol schopný dodržať tieto zákony dokonale, čím sa znova dokázalo, že sme bezmocní hriešnici, ktorí potrebujú Božiu milosť. Inak povedané, Boží zákon bol daný, aby ľuďom ukázal, akí sme hriešni. Rimanom 3,23 hovorí, že "všetci zhrešili a nemajú slávy Božej".
        Nový Zákon zaznamenáva príchod nášho Spasiteľa, ako môžeme byť zachránení, keď v Neho uveríme a takisto nám hovorí, že na konci bude tento prekliaty svet zničený a nové nebo a zem budú stvorené. Znovu, viera v Bibliu ako reálnu históriu je tak dôležitá. Napríklad, pretože zo všetkých prísľubov (proroctiev) Starého Zákona môžeme rozoznať, že Ježiš je ten Spasiteľ, ktorý bol predpovedaný, pretože ich všetky naplnil (viď príklady uvedené nižšieˇ. Takisto, ak veríme, že Boh je Stvoriteľ ako je opísané v Genezis, je potom ľahké porozumieť, ako Ježiš mohol konať svoje zázraky. Biblia nám hovorí, že Ježiš je Boh, ktorý prišiel na zem a teda ten istý Stvoriteľ, ako je opísaný v knihe Genezis. Začiatok evanjelia podľa Jána hovorí, "Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. ... Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo." (Ján 1,1-3). Ježiš je Slovo Boha a Biblia je Jeho Slovo.
        Je dôležité rozumieť, že Ježiš je ten Stvoriteľ, pretože jedine náš Stvoriteľ nás mohol zachrániť. Taktiež je dôležité chápať, čo spraví v budúcnosti, pretože ak predtým raz vytvoril vesmír, nebude pre Neho ťažké to vykonať znovu, keď všetko obnoví. Vrchol tohto veľkého príbehu nachádzame v Knihe Zjavenia- poslednej knihe Biblie. Opisuje, ako Boh vykúpi všetkých tých, ktorí uverili Jeho Slovu a teda uverili v Neho. Veriaci s ním budú znovu zjednotení v obnovenom raji, kde prekliatie smrti viac nemá dosah, a tak to bude trvať naveky.
        Mnoho ľudí chce veriť v Boha, ale nie tomu, čo o Ňom vraví Biblia, a hlavne, čo vraví o histórii, no neexistuje spôsob, ako byť konzistentný s takýmto vyberavým si prístupom. Ježiš povedal, "Ak neveríte, keď som Vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských?" (Ján 3,12) Teológia Biblie nemôže byť oddelená od jej histórie. Ak stvorenie nebolo reálne alebo doslovne "dobré", a ak Adam a Eva neboli ozajstní ľudia, a ak ich činy nepriniesli hriech a smrť na svet, potom naozaj nepotrebujeme byť z ničoho zachránení.