5. Boh používa ľudí ku komunikácii

Mnohostranná inšpirácia Písem

        Aj keď tu nachádzame tieto očividne božské aspekty Písma, stále môžeme vidieť, že je to kniha napísaná ľuďmi. Boh často volí ľudské pokolenie s akýmikoľvek našimi silnými a slabými stránkami, na splnenie svojich zámerov. Keď sa pozrieme na Písmo v jeho originálnych jazykoch, môžeme rozlíšiť medzi štýlmi rôznych autorov. V NZ apoštol Ján používa odlišné slová a vetnú štruktúru než Lukáš; Pavol píše v rozpoznateľnom žánre epištoly pre zámery vyučovania ranej cirkvi. Ján napísal Zjavenie v apokalyptickom žánre, keďže sa zameriava hlavne na budúce udalosti. Takže je tu mnoho prvkov, frázovaní a štýlov, ktoré by neboli vysvetlené len božským zjavením, a ktoré by sme očakávali v dokumente napísanom ľudskými bytosťami.
        Keď Boh inšpiroval Písmo, bolo to takmer vždy kombinácia Ducha a ľudského autora tvoriacich text, a pri pozornom čítaní Písma môžeme vidieť, že to funguje rôznymi spôsobmi. Napríklad, na niektorých miestach Boh diktuje prorokovi čo má povedať, ako je tomu v Jeremiášovi 36. Je to tak preto, lebo Jeremiá-šovi bolo prikázané doniesť ľuďom vyslovené varovania. No vo väčšine Písem sa zdá, že ľudský autor má nad finálnym produktom viac kontroly. Je tu dôležité zmieniť, že to neznamená, že sú medzi autormi nezrovnalosti v komunikácii zámerov Boha alebo celkového obrazu evanjelia v Písme. Napríklad, Mojžiš a evanjelista Lukáš obaja zrejme používajú už existujúce zdroje, keď píšu o udalostiach, ktorých neboli očitými svedkami- čo by od nich vyžadovalo spraviť si osobný výskum. Apoštol Pavol zdá sa píše z vlastnej mysle, robiac zámerné štylistické výbery. Píše napríklad: "aby sa nezdalo, jako keby som vás chcel strašiť listami. Lebo vraj jeho listy sú ťažké a mocné, ale prítomnosť tela slabá a reč mizerná." (2 Kor 10:9-10)
        Nikto si tiež nepredstavuje kráľa Dávida píšuc ako z diktátu, keď píše Žalmy- píše z "toku" vlastného srdca v spojení s Duchom Svätým, či už je to žalm radostný alebo žalostný. Takže biblická doktrína inšpirácie musí brať do úvahy niekoľko úrovní inšpirácie dovoľujúc textu byť tvarovaný podmienkami a kultúrou autorov. No nehľadiac na stupeň nezávislosti, ktorý sa autor zdá mať, Peter potvrdzuje, že Duch Svätý ‘nesie’ autora Písma uisťujúc sa, že tento píše presne to, čo Boh zamýšľa (2 Pet 1:21), a tak môžeme si môžeme byť istí, že Boh nedovolil žiadnej ľudskej chybe preniknúť do pravdy Písma, ako bolo skladané.
        Veľký obraz Biblie detailne zobrazuje Božiu lásku a starostlivosť o ľudstvo, ktoré stvoril. Nemalo by byť teda prekvapujúce, že na komunikáciu svojej správy používa ľudí. Božia metóda vždy bola používať ľudí. Pán Ježiš sa stal jedným z nás, aby sme mohli lepšie porozumieť, kto Boh je. Hebrejom 1:3 hovorí, že Ježiš je presným obrazom Boha. Ježiš tiež nariaďuje kresťanom, aby zdieľali svoju vieru a šírili správu o Božej láske po celom svete, znova demonštrujúc, že si volí ľudí, aby oznamovali Jeho odkaz nám.