2. Kajúci zármutok

Ježišove druhé blahoslavenstvo je často nesprávne vykladané: "Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení" (Mt 5:4). Kontext odhaľuje, že nehovorí o takom druhu smútku, ktorý súvisí s pozemskou stratou; ale je to zármutok nad našou vlastnou vinou, zármutok pokánia kvôli hriechu.

Toto blahoslavenstvo opakuje známy starozákonný text, Izaiáš 61:1-3, kedy Izraelov Mesiáš prorokuje:

"Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin,aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára, a vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, 

potešiť všetkých zarmútených, obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu miesto popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyseľnosti. A budú ich volať dubami spravedlivosti, sadením Hospodinovým, aby bol oslávený."

Stovky rokov neskôr, Ježiš čítal z tejto pasáže v nazaretskej synagóge na začiatku svojej verejnej služby (Luk 4:16-21). Prehlásil, že naplnenie tohto proroctva začínalo priamo v ten deň. Je tak nepopierateľne jasné, že toto bolo proroctvo o Kristovi. Teda je vhodné, že si z neho požičal výrazy na otvorenie svojej najväčšej kázne.

Izaiášove proroctvo opisuje čas, keď sa Boží ľud odvráti od svojich hriechov a bude nad nimi žialiť. On (Kristus) odpovie duchovným obnovením, utešujúc ich smútiace srdcia, dávajúc im radosť namiesto ich zármutku a oslobodzujúc ich od otroctva ich vlastného hriechu.

Inými slovami, toto hovorí o zármutku pokánia. Toto je ďalšia cnosť, ktorá je nekompatibilná so samospravodlivosťou. Mohli by sme povedať, že je to jednoducho iná perspektíva na rovnakú pravdu, o ktorej Ježiš hovoril v prvom blahoslavenstve. Uvedomenie si svojho duchovného úpadku je pravda, ktorú uchopíš intelektuálne. Zármutok nad hriechom je prirodzená reakcia emócií.

Apoštol Pavol hovorí o takomto druhu zármutku: "Lebo zármutok podľa Boha pôsobí pokánie na spasenie, ktorého zármutku nikdy neoľutuje človek" (2 Kor 7:10). Tento druh smútku má liečivý efekt. Jeho súčasťou je bolestné trápenie nad skazenosťou nášho vlastného hriechu. No pretože produkuje pokánie, jeho výsledkom je odpustenie- a to je jediná neoľutovateľná odpoveď na všetky naše banovania.

Je tu však aj iný druh zármutku, ktorý nie je cnosťou, a Pavol o ňom hovorí v druhej polovici toho istého verša: "Ale zármutok sveta pôsobí smrť." Svetský zármutok je charakterizovaný nenávisťou dôsledkov našich hriechov. Jeho konečné ovocie, hovorí Biblia, je smrť.

Judáš oľutoval, čo vykonal a spáchal pre to samovraždu. To je zármutok, ktorý vedie k smrti. Peter zaprel Krista tej istej noci, ako Ho Judáš zradil, no Petrova hanba a úzkosť ho priviedli späť ku Kristovi na odpustenie a očistenie, ktoré aj obdržal. Kristus odňal jeho zármutok a upokojil ho úplným odpustením. To je presne to, čo toto blahoslavenstvo sľubuje. Je to jedna zo základných vlastností pravého zbožného charakteru.