10. Vieš rozlíšiť medzi duchovnou pravdou a omylom?

Doposiaľ sme prešli deviatimi skúškami na určenie prítomnosti spásnej viery. V desiatom Ján toto konkrétne slovo aj používa: “ Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Po tomto znajte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha; a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha” (1Jn 4:1-3).

Každý falošný náboženský systém vo svete týmto testom neprechádza. Stúpenci takýchto systémov sa nepretržite pokúšajú podkopať biblickú pravdu o tom, kto Ježiš Kristus je a čo vykonal— že je Spasiteľ a Pán, ktorý prišiel v ľudskom tele, aby bol “vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie” (Rim 4:25). Vieš povedať, či niekto prezentuje falošné učenie o osobe a diele Krista? Toto je kritický bod kresťanskej viery.

Falošní učitelia “sú zo sveta, preto hovoria zo sveta, a svet ich čuje. My sme z Boha: kto zná Boha, čuje nás; kto nie je z Boha, nečuje nás. Stadiaľ známe ducha pravdy a ducha bludu” (1Jn 4:5-6). Ján hovorí, že pravý veriaci bude počúvať pravdu a neodchýli sa k omylu o Kristovej slávnej osobe a diele. Ak niekto povie, “V minulosti som veril v Ježiša Krista, no teraz vidím svetlo: Kristus je v skutočnosti anjelská bytosť— alebo odraz Boha, božský duch bez ľudského prvku, alebo len človek a nie božský.” Akékoľvek herézy tohto druhu odrážajú neobrátené srdce.

Od momentu tvojho spasenia je ti jedna vec jasná, a to kto Kristus je a čo vykonal, alebo by si nebol spasený. Tento test nie je morálny alebo skúsenostný, ale doktrinálny. Skutoční veriaci poznajú pravdu od omylu, pretože v nich prebýva Duch Pravdy. “Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus,” hovorí Ján, “narodil sa z Boha” (1Jn 5:1). To je znovu ten istý doktrinálny test. Keď nadobudneš správne poznanie o Kristovi, si zrodený z Boha.

Je dobré byť veriacim, ale taktiež je dobré byť skeptický. Ako vraví Ján, “Neverte každému duchu” (4:1). Pre svoj duchovný život a zdravie, never všetkému čo čítaš, vidíš a počuješ. Namiesto toho, “Skúšajte duchov, či sú z Boha.” To vyžaduje schopnosť myslieť biblicky. Grécky text naznačuje výkon dôsledného, pretrvávajúceho preverovania čomukoľvek a komukoľvek sa vystavuješ. Prečo vynakladať takú námahu? “Pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.”

Porazenie mesta Trója je jeden z najznámejších antických príbehov. Grécki vojaci obliehali mesto 10 rokov, ale nepodarilo sa im ho dobyť. V hneve, Ulysses, skvelý stratégista, sa rozhodol dať postaviť veľkého dreveného koňa a nechať ho za mestskými hradbami ako domnelý dar neporaziteľným Trójanom. Gréci potom odplávali, zjavne porazení. Zvedaví a hrdí Trójania priniesli dreveného koňa dnu do pevných hradieb. Tej noci sa grécki vojaci schovaní vnútri koňa vykradli von a otvorili mestské brány, aby vpustili ostatných vojakov do mesta. Vojaci zmasakrovali obyvateľov, vyrabovali a zápalili mesto. Odvtedy je trójsky kôň symbolom infiltrácie a zvodu. Počas svojej histórie si cirkev osvojila mnoho trójskych koní naplnených falošnými prorokmi.

Satan efektívne použil nepriateľov vydávajúcich sa za dary, aby odviedol ľudí od Božej pravdy do zničujúceho omylu. Dnešná cirkev je v obzvlášť vážnom stave zmätku kvôli svojmu slabému učeniu, relativistickému mysleniu, svetskej metodológii, nepresnej interpretácii Písma, voľnej internej disciplíne a duchovnej nedospelosti. Čo je bolestivo potrebné je duchovné rozlišovanie—schopnosť odlišovať božskú pravdu od omylu (1Tes 5:21).

Možno rozlišuješ v každodenných záležitostiach života. Čítaš výživové hodnoty, pretože chceš byť zdravý. Prečítaš malé písmenká na konci zmluvy pred tým, než ju podpíšeš. Ak potrebuješ operáciu, starostlivo si vyberieš doktora. Možno si hlboký analytik politiky a vieš presne posúdiť spektrum domácich a zahraničných problémov. Alebo možno si “gaučový športovec”, ktorý hodnotí stratégie ofenzívy a defenzívy. To je všetko v poriadku, ale vieš rozlíšiť medzi božskou pravdou a omylom?

Aby sme tak spravili, Ján povedal, aby sme skúšali dve veci: vyznanie božského Pána (1Jn 4:2-3) a odovzdanosť božského Slova (v.4-6). Ak študuješ kulty, zbadáš vzor. Kresťanská veda, Svedkovia Jehovovi, mormonizmus a podobné napádajú osobu Krista a následne určujú náhradu alebo prídavok k Biblii, ako je Veda a zdravie s kľúčom k Písmam, Kniha Mormona alebo Perla veľkej hodnoty. Praví veriaci nebudú takýmto klamstvám veriť. Prebýva v nich učiteľ pravdy v osobe Ducha Svätého (1Jn 2:27).

Nedávno som počúval reláciu v rádiu, kde akýsi muž propagoval náboženstvo, o ktorom som nikdy predtým nepočul. Netrvalo mi dlho zistiť, že nereprezentuje pravdu. Okamžite som zbystril pozornosť, keď na začiatku svojho prejavu pozmenil jedno biblické znenie. Pozorne som ďalej počúval až do konca, kedy prehlásil existenciu veľkého proroka, ktorý je Božím nástrojom na zvestovanie pravdy ľudstvu. Čo povedal sa nezhodovalo s Písmom. Vedel som, že je to omyl, pretože Duch Boží ma usvedčil o spasení z milosti skrze vieru v Krista samotného a vierohodnosť Písma. Vedel som, že nepotrebujem nejakého proroka moderných čias, aby mi podal pravdu.

Nemusíš byť seminarista alebo expert na kulty a svetové náboženstvá, aby si rozpoznal pravdu od omylu. Ak nie si zvedený od základných právd o Kristovej božskej osobe, diele a Slove, je to dôkaz skutočnej zachraňujúcej viery.