5.očakávaš horlivo Kristov návrat?

Hlbšie v 1. Jánovom liste prichádzame ku piatemu testu spasenia: „Milovaní, teraz sme deťmi Božími, a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čistý.” Ak si pravý kresťan, budeš mať nádej v srdci a tvoja nádej bude zameraná na Kristov návrat. Táto nádej očistí tvoj život.

Miluješ Krista tak, že netrpezlivo čakáš vidieť ho tvárou v tvár pri Jeho návrate a byť učineným takým, ako je On? Písmo nám hovorí, že toto je požehnanou nádejou a najväčšou radosťou kresťana. Rimanom 8 hovorí, že celé stvorenstvo vzdychá v očakávaní slávneho zjavenia Božích detí. Prvý Jána 3. kapitola hovorí, že to zahŕňa 3 udalosti: Kristus sa objaví, uvidíme Ho a okamžite sme učinenými ako On.

Lebo naše občianstvo je v nebesiach,” hovorí Pavol, “odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista, ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci” (Flp 3:20-21). Čakáš na toto? Opovrhuješ hriechom vo svojom padnutom tele a túžiš po tom byť ako Kristus? Cítiš radostné očakávanie Pavla, keď píše, “A jako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského”? (1 Kor 15:49)

Takáto nádej má morálnu moc, pretože Ján povedal, že očisťuje toho, kto ju vlastní. Pavol taktiež písal Títovi: “Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravedlive a pobožne žili na tomto svete očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista” (Tit 2:11-13). Toto je rozumná nádej vedúca k rozumnému žitiu. Nie je to neusporiadaný druh očakávania, kedy nie si zodpovedný za svoje zemské povinnosti. Byť tak nebesky zameraný, že si zemsky naničhodný je protirečenie výrazov. Nádej pripodobnenia sa na Krista ťa podmaní konať viac ako Kristus, v pristupovaní k druhým a napĺňaní všetkého, čo pre teba Boh pripravil vykonať.

Ak túžiš po návrate Ježiša Krista, je to dôkaz spasenia. Je to indikácia novej prirodzenosti vo vnútri, ktorá chce byť oslobodená od tela hriechu, zatiaľčo sa stáva podobnou dokonalému Kristovi. Ak máš takéto pocity a túžby po svätosti, prešiel si dôležitým testom naznačujúcim skutočnosť tvojho večného spasenia.