6. mizne z tvojho života hriech?

Ďalším prejavom túžby po svätosti je klesajúci trend hriechu. Prvý list Jána 3:4-10 hovorí o tomto šiestom teste:

Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu, a hriech je prestúpením zákona. A viete, že sa [Kristus] ukázal nato, aby sňal naše hriechy, a hriechu v Ňom niet. Nikto, kto zostáva v Ňom, nehreší, a nikto, kto hreší, Ho nevidel ani Ho nepoznal. Dieťatká, nech vás nikto nezvodí! Ten, kto činí spravedlivosť, je spravedlivý, tak ako je On spravedlivý. Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Nato sa ukázal Syn Boží, aby zkazil diela diablove. Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo Jeho semä zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Po tom poznať deti Božie a deti diablove. Nikto, kto nečiní spravedlivosť, nie je z Boha, a ten, kto nemiluje svojho brata.

Nemenné trendy hriechu sú charakteristické pre neobrátených. Nezáleží na tom, či niekto o sebe tvrdí, že je kresťan, ak on alebo ona pokračuje v hriechu, je to len tvrdenie a nie realita. Keď si sa stal kresťanom, trend hriechu bol zlomený a vzniklo nové smerovanie. Prevzala to túžba po svätosti. Znamená to, že v tvojom živote už nie je žiadny hriech? Nie, pretože ešte stále je tu tvoje nevykúpené telo. No čím viac sa budeš hnať za týmito zbožnými túžbami, tým menej budeš hrešiť.

Hriech ako životný trend, smerovanie, je nekompatibilný so spasením. Pretože zažiť spasenie znamená byť zachránený od niečoho, a to niečo je hriech. Ak by človek mohol pokračovať v hriechu po tom, ako bol zachránený, znamenalo by to, že spasenie je neúčinné. Ján teda pojednal o diele Krista aby ukázal, ako mocne je účinné.

Začal poznamenaním, že sú ľudia, ktorí robia hriech a prestupujú zákon (v.4).  Kristus sa potom „ukázal nato, aby sňal naše hriechy” (v.5). Tvrdiť, že niekomu bolo pripísané dielo Krista, no naďalej pokračuje v rovnakej ceste hriechu znamená poprieť samotný zámer, kvôli ktorému Kristus prišiel, čo bolo sňať hriechy. Pokračovanie v hriechu nie je v zhode s dielom Krista na kríži. Ak by spasená osoba mohla pokračovať v hrešení, znamenalo by to, že Kristova smrť— síce majúc nejakú účinnosť vo večnosti— je v skutočnosti v čase zbytočná. Nemysli tak! Smrť Krista naplnila veľmi užitočný zámer odňatia nielen trestu za hriechu, ale taktiež aj výskytu hriechu v živote veriaceho.

Ján následne hovorí o Kristovom diele skrze spoločenstvo veriaceho s Ním: “Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší” (v.6). To nemôže znamenať, že praví kresťania nikdy nehrešia, pretože Ján práve povedal, “Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy” (1:8). No nasledujúce dva verše kapitoly 3 vysvetľujú, “Ten, kto činí spravedlivosť, je spravedlivý, tak ako je on spravedlivý. Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku” (v. 7-8). Jánova prvá epištola neprestajne varuje o vzorovom výskyte hriechu.

Dovoľte mi niečo teraz objasniť. Často dostávam listy od úzkostlivých kresťanov, ktorí pochybujú o svojom spasení, pretože sa nevedia zbaviť hriešneho alebo nerozumného návyku. Najčastejšie píšu o fajčení, prejedaní sa a masturbácii. Boja sa, že ich zápas s takýmito vecami znamená, že sú uzavretí v bludisku hriechu. Ale Ján nehovorí, že častý výskyt jedného špecifického hriechu v osobe človeka znamená, že tento človek je stratený. Čo tým myslí však objasňuje povedaním, že pravý veriaci nemôže konať bezzákonnosť (1. Jána 3:4).

Grécky výraz tu použitý (anomia) doslovne znamená žiť, ako keby neexistoval žiadny zákon. Osobu, ktorá odmieta Božiu autoritu nezaujíma, čo si o jej zvykoch myslí Boh, a teda zjavne nie je kresťanom.

Avšak kresťan má drasticky odlišný druh vzťahu s Bohom. On alebo ona už viac nie je otrokom hriechu, ale sa odovzdal/a ako služobník Pánovi (Rim 6:14, 17-18). Skutočný kresťan môže stále zhrešiť, a môže tak dokonca spraviť často, ale často zhrešiť nie je to isté ako praktizovať hriech. V 1. Jána vidíme, že pravý veriaci môže činiť prvé, no to druhé nie.

Prečo je to tak? Pretože pravý veriaci  zostáva v Ňom“ (1 Jn 3:6). Kristova smrť nielen odoberá náš hriech, ale taktiež Jeho pretrvávajúci život v nás trhá putá zakoreneného hriechu. Už viac nehrešíme nepretržito myšlienkami, slovami a skutkami— ako sme hrešili predtým, než sme boli spasení. Teraz máme možnosť činiť dobré. Ak sa nachytáme pri hriechu, opaku toho dobrého, ktoré vnútri túžime činiť, sme ako apoštol Pavol v Rimanom 7— a on je skvelá osoba, s ktorou byť pripodobnený! Avšak vďaka stálej prítomnosti Krista, náš zápas bude utíchať s pribúdajúcim časom. Vždy budeme akútne citliví na hriech, pretože ako sme videli, je to jeden z Jánových testov spásnej viery, no hriech bude klesajúcim trendom v našich životoch. Kristus žije s nami v spoločenstve, aby nám poskytol nový trend— trend spravodlivosti.

Život v neustálom hriechu však signalizuje spoločenstvo s diablom: “Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Nato sa ukázal Syn Boží, aby zkazil diela diablove” (v.8). Diabol je hriešnik a nič iné. Každý, kto sa spája s diablom je hriešnik a nič iné. Kristus prišiel zničiť skutky diablove zachránením ľudí, ktorí sú v otroctve hriechu. To znamená, že tí, ktorí boli skutočne zachránení nebudú pokračovať v stave, z ktorého boli vyslobodení. Nepretržité smerovanie života v hriechu indikuje, že záchrana sa nikdy neodohrala. Tvrdiť opak znamená očierniť Krista naznačovaním, že Jeho smrť nesplnila, čo si umienil vykonať— zničiť dielo diabla zachránením ľudstva od hriechu.

Nakoniec, “Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo Jeho semä zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Po tom poznať deti Božie a deti diablove. Nikto, kto nečiní spravedlivosť, nie je z Boha” (v.9-10). Veriaci bol znovuzrodený Duchom Svätým. Semeno, ktoré sadí je nová prirodzenosť, nový princíp života, nová povaha. Tak, ako semeno zasadené do zeme produkuje osobitný druh života, Božie semeno v nás produkuje život spravodlivosti, ktorý marí trend hriechu. A neobávaj sa: toto semä nemôže umrieť, pretože Božie Slovo nám vraví, že je nesmrteľné (1Pet 1:23). Zrodený z Ducha Svätého, veriaci nemôže neprestajne hrešiť.

Ján nám poskytol 4 pohľady v analyzovaní hriechu v našom živote: dielo Krista dosiahnuté v Jeho smrti, Jeho pretrvávajúci život vo veriacom, Jeho zničenie skutkov diabla a obnovujúce dielo Ducha. Z akejkoľvek strany sa na to pozrieš, trend zvykového hriechu je porušený. Čo to znamená pre teba osobne? Ak vidíš klesajúci trend hriechu vo svojom živote, je to dôkaz túžby po svätosti. Ako povedal Ján, “po tom poznať” (v.10) rozdiel medzi deťmi Božími a deťmi diabla. Ak činíš spravodlivosť, si z Boha. Ak nečiníš, nie si. Jasne a jednoducho. Ak vidíš víťazstvo nad hriechom vo svojom živote, ak vidíš motívy, túžby, slová, skutky spravodlivosti, a ak nie si úplne takým, akým by si mal byť, no zaiste nie takým, ako si zvykol byť, máš život večný, tak ho užívaj.