7. Miluješ ostatných kresťanov?

V 1Jn 3:10 Ján zmieňuje dva očividné fakty. Jeden, ako sme práve videli je , že nikto, kto nečiní spravedlivosť, nie je z Boha.” Ďalší je, že ani “ten, kto nemiluje svojho brata.” Aby sme zvýraznili tento bod, vráťme sa späť do kľúčovej pasáže, ktorú sme vynechali v našom progresívnom štúdiu Jánovho listu: “Ten, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je vo tme až doteraz. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle, a niet v ňom pohoršenia. Ale ten, kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči” (2:9-11).

Povedať, že si vo svetle— alebo že si videl svetlo— znamená tvrdiť, že si kresťanom. Ak je to tak, tvoj život istotne ukazuje nejaké z ciest života Krista. Milovať bratov kresťanov je jeden základný príklad. Byť v spoločenstve s Kristom znamená zažiť a vyjadrovať lásku. Ak tvrdíš, že si kresťan, ale ani nemáš rád kresťanov, tvoje tvrdenie je nepravdivé. Kráčaš v skutočnosti vo tme, nie vo svetle.

Milovať kresťanov prichádza k veriacemu prirodzene. Ako Pavol povedal zboru v Solúne, “A o bratskej láske vám netreba písať, lebo vy ste sami vyučení od Boha, aby ste sa milovali navzájom” (1Tes 4:9). No ďalej ich podporuje, aby v láske jeden voči druhému “ešte viac hojneli” (v. 10). Ako veriaci nemilujeme tak, ako by sme mali, ale milujeme. Nepotrebujeme sa učiť láske, pretože je to inštinktívne, bezvýhradné a prirodzené v našej novej prirodzenosti. Ako sme sa naučili v Rim 5:5, “láska Božia je vyliata v našich srdciach.”

Ježiš navyše povedal, “Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou” (Jn 13:35). Je to základ nášho kresťanského života mať kapacitu “vrúcne milujte jedni druhých z čistého srdca”, ako to vyjadril Peter (1Pet 1:22). A je to láska, ktorá ide za púhy pocit, ktorá zahŕňa oddanú zodpovednosť, obetavú službu a citlivú starostlivosť.

Takže tu prichádza test: Miluješ charakteristicky ostatných veriacich? Ak o sebe tvrdíš, že si kresťan, no nemáš žiadnu lásku v srdci pre tých v cirkvi alebo žiadny záznam v napĺňaní ich potrieb, potom ti apoštol Ján hovorí toto: Si vo tme napriek svojmu tvrdeniu, že si vo svetle. Láska je skúškou božského života. Značí, že si prešiel z tmy do svetla. Takto to predkladá 1Jn 3:14-15: “My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom, a viete, že niktorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe.”

Zaujímaš sa úprimne o ostatných veriacich alebo si chladný/á, nestarajúci/a sa a ľahostajný-á? Máš záujem osloviť a naplniť ich potreby? Tí, ktorí sa nestarajú sú duchovne mŕtvi, vyznačujúci sa pokračujúcou nenávisťou. V dnešnej sofistikovanej dobe sa to až tak neprejavuje jedovatou nevraživosťou ako skôr kompletne egocentrickým prístupom k životu. Ľudia, ktorí sa neprestajne zameriavajú na seba a nezaujíma ich, čo sa deje s ostatnými sú zo svojho otca diabla, ktorý “bol vrahom od počiatku” (Jn 8:44). Avšak ako veriaci “po tom sme poznali lásku Božiu, že on [Kristus] položil za nás svoju dušu”, úplný opak diablovho vražedného charakteru. Teda “aj my sme povinní klásť duše za bratov” (1Jn 3:16).

Ján definoval lásku ako obetovanie sa pre druhých, možno až do prípadného mučeníctva. Ako odpovedáš na príležitosti obetovania svojho času, pokladov a talentov? Si rád, keď si k dispozícii ako osoba alebo služba v prípade potreby, a si schopný poskytnúť peniaze, čas, modlitbu, predmet, schopnosť alebo súcitné ucho?

Ako je to s potešením z privilégia spoločenstva vo všeobecnosti? Raduješ sa zo spoločnosti ostatných kresťanov, z možnosti rozhovorov, zdieľania sa, diskusie o veciach Boha, študovania Božieho Slova a modlitby s nimi? Máš záujem vziať zdroje, ktoré ti Boh dal a použiť ich v prospech niekoho iného v Božej rodine? To je dôkaz lásky, ako ďalej Ján vysvetľuje: “A kto by mal majetok tohoto sveta a videl by svojho brata, že má nedostatok, a zavrel by pred ním svoje srdce, jako potom zostáva v ňom láska Božia? Moje dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou” (verše 17-18).

Všimni si výsledok takéhoto praktického prístupu k láske: “A po tom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia, že keď nás obviňuje naše srdce, že Bôh je väčší, ako je naše srdce, a vie všetko. Milovaní, keď nás neobviňuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu” (v.19-21). Uistenie, že si kresťanom— že tvoja viera je skutočná— sa ukáže v tvojej láske. Grécke slovo preložené “upokojíme” (peitho) znamená ukludniť, utíšiť, upokojiť alebo presvedčiť. Môžeš sa upokojiť ako stojíš pred Bohom, že si skutočný kresťan, ak vidíš vo svojom živote lásku.

Tvoja láska nebude dokonalá, ale bude tu. Nech to posilní tvoju istotu, pretože Ján varoval, že tvoje srdce alebo svedomie ťa môže skúsiť obviniť a spôsobiť pochyby. Padlé telo má schopnosť hrať hry s tvojou mysľou. Satan, žalobca bratov, môže skúšať využiť ten sklon. V čomkoľvek ťa tvoje srdce odsudzuje, môžeš byť uistený, ak vidíš vo svojom živote lásku. Môžeš pochybovať o svojom spasení, ale Boh tak nikdy nerobí, pretože On je väčší než tvoje srdce a pozná všetky veci.

Možno kráčaš v pochybách a zápasíš so svojou istotou. Konaj, ako povedal Ján a choď späť k láske v tvojom živote: Otestuj, či miluješ druhých kresťanov z dôkazov skutkov dobroty a obety. Ak je to príznačné pre tvoj život, buď kľudný, upokojený— lebo z čohokoľvek ťa tvoje srdce môže obviňovať, môžeš si byť istý svojho spasenia. Zavrhujúce svedomie ťa môže obrať o uistenie, pretože hľadí len na zlyhanie. Ale Boh je väčší než tvoje svedomie; On sa pozerá na tvoju vieru v Krista.

Apoštol Peter po tom, ako trikrát zaprel Krista, zápasil s odsudzujúcim srdcom horšie, ako si vieme predstaviť. Ježiš ho prišiel osobne uistiť. Trikrát po sebe jemne vyzvedal o Petrovej oddanosti. Peter zúfalo odpovedal: “Pane, ty vieš všetko, ty znáš, že ťa mám rád” (Jn 21:17). My sa taktiež môžeme odvolať na lásku, ktorú Boh vidí v našich srdciach. Je prirodzené pre kresťana robiť “dobre všetkým a najviac domácim viery” (Gal 6:10). Tvoja láska voči ostatným kresťanom je testom kresťanskej viery a solídnym základom pre uistenie spásy. Odmietni tvoje srdce odsúdiť ťa, kde tak nečiní Boh.